Jump to content

Peter de Greef

Senior
 • Content Count

  35
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

3

Personal info

 • You are:
  adviseur
 • Gender
  Male
 • First name
  Peter
 • Last name
  de Greef
 • Company or organization name
  GREFAC Administratie & Advies
 • How did you find us:
  anders

Register

 • What age group do you belong to?
  51 >
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  KvK Hallo!

Company info

 • Location
  Eindhoven
 • Phone number
  040-2449574
 • Branch
  Groothandel
 • Branch 2
  Financiering & bankwezen
 • Website address
 1. Beste Miertje (en anderen), Normaliter reageer ik niet op dit forum. Maar ik kan wel onthullen dat ik ook een enthousiaste meelezer ben. De reden dat ik bijvoorbeeld niet, op dit forum, reageer op vragen is vanwege het feit dat ik mij bezig houd met een ander besloten forum (fiscaal gericht). Dat kost (voor mij) ook de nodige tijd. Maar door jouw reactie, (en ik als meelezer) kon ik het niet nalaten om je te complimenteren met jouw eerste zeer mooie bijdrage. Dat zet sommige mensen (ook ondernemers) toch aan het denken. Het is een issue wat ook op andere serieuze fora voorkomt. Als ik je een "reus" zou kunnen geven had ik het nu al gedaan. Je bent over de "fictieve" drempel heen. Ik zou zeggen reageer nog maar een keer dan is alle schroom al definitief weg! ;)
 2. Een kleine bijdrage aan het topic: Zou het ondernemingsvermogen (bij staking) echt nihil zijn dan kan onder voorwaarden toch een FOR dotatie (in het stakingsjaar) plaatsvinden op grond van artikel 3.68 lid 1 en 2 wet IB 2001. Zie bijgaande goedkeuring Een van de voorwaarden is dan wel dat je het bedrag van die toevoeging moet afstorten naar een lijfrenteverzekering (of bankspaarrekening). Er kan geen gebruik worden gemaakt van de stakingswinstvrijstelling voor dat bedrag. Maar de vraag is dan of het financieel nog wel interessant is om gebruik te maken van een FOR-dotatie.
 3. Ik bedoel HigherLevel om deze discussie voort te zetten.
 4. Beste Z.. Dezelfde vragen heb je ook op het Forum Fiscaal Dienstverleners gesteld waarop ik een antwoord heb gegeven. Voor de verdere beantwoording van de gestelde vragen lijkt het mij goed om op dit forum verder te gaan.
 5. Je kunt geen vordering of schuld op/aan jezelf hebben (als eenmanszaak). Het saldo van opnamen en stortingen is een onderdeel van het eigen vermogen. Zoals je aangeeft is er dan sprake van een negatief eigen vermogen. Bij een negatief eigen vermogen kan er geen toevoeging plaatsvinden aan de Fiscale Oudedagsreserve.
 6. Daarom is het goed om in dit soort situaties al vooraf (schriftelijk) te overleggen met de inspecteur. Juist om discussies achteraf te mijden.
 7. De auto is altijd weer een dankbaar onderwerp van discussie. Over afschrijven: Het afschrijvingspercentage moet met inachtneming van de vermoedelijke levensduur en restwaarde zo goed mogelijk worden geschat. Dus als je zou zeggen dat de levensduur van de auto (bij aanschaf) 10 jaar is mag je ook 10% per jaar afschrijven. 20% per jaar afschrijven (en rekening houdend met restwaarde) is echter een maximum (en wordt ook door de meeste ondernemers gebruikt). Je bent echter vrij om te kiezen, als de gehanteerde levensduur maar redelijk is.
 8. Een ondernemingsschuld die bij de staking (nog) niet kan worden voldaan, blijft ondernemingsvermogen. Een schuld die u aangaat om bij staking de zakelijke crediteuren te voldoen is, nadat alles is afgewikkeld, privévermogen (lees: privé schuld) en valt daarom in box 3. De rentelasten zijn niet aftrekbaar. (Uitspraak in BNB 2009/311)
 9. Over aftrek van werkkleding zijn de regels hiervoor, volgens mij, duidelijk. Artikel 1 Deze regeling geeft uitvoering aan artikel 9C, vijfde lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting BES en artikel 6C, derde lid, van de Wet loonbelasting BES. Artikel 2 1. In deze regeling wordt verstaan onder werkkleding: a. kleding, met inbegrip van schoeisel, die gedurende het uitoefenen van de dienstbetrekking of gedurende bepaalde perioden daarvan, moet worden gedragen en die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend daarvoor geschikt is; of b. kleding, met inbegrip van schoeisel, waarvan het gebruik gedurende het uitoefenen van de dienstbetrekking of gedurende bepaalde perioden daarvan, zodanig is dat privé-gebruik daarna geheel of nagenoeg geheel niet mogelijk is. 2. In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, wordt kleding die niet uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om gedurende het uitoefenen van de dienstbetrekking of gedurende bepaalde perioden daarvan te dragen, als werkkleding aangemerkt indien: a. de kleding is voorzien van een of meer duidelijk zichtbare, aan de inhoudingsplichtige gebonden beeldmerken met een oppervlakte van tezamen ten minste 70 vierkante centimeter en b. deze beeldmerken onlosmakelijk aan de kleding zijn aangebracht. 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt een kledingsstuk, dat een onlosmakelijk onderdeel is van de werkkleding, als werkkleding aangemerkt. Het is daarbij niet relevant of vorengenoemd onderdeel van de werkkleding in het privé-leven gedragen zou kunnen worden. Artikel 3 1. De inspecteur kan, op schriftelijk verzoek van de belastingplichtige dan wel de inhoudingsplichtige, vaststellen of de kleding als werkkleding kan worden aangemerkt. 2. De inspecteur beslist bij voor bezwaar vatbare beschikking op het in het eerste lid bedoelde verzoek.
 10. Eén van de vertalingen van het woord beeld is, "voorstelling van iets in de geest: ik kan me nog geen helder beeld van de situatie vormen" Zo ook deze vraag over een beeldmerk aan de binnenkant van een jas, wat je niet mag zien tijdens het dragen ervan :-\ Dit is niet de bedoeling van de bedoelde post "reclame" in de zin van de wet inkomstenbelasting maar deze vraag lijkt mij dat dit uitsluitend is ingegeven om een fiscaal voordeel te behalen bij een kleding aanschaf (lees: aftrekpost)
 11. Het is mogelijk bij de waardering van bedrijfsmiddelen rekening te houden met een bedrijfswaarde die lager is dan kostprijs minus afschrijving (de boekwaarde). Je kunt dan ineens afboeken tot die lagere bedrijfswaarde (nihil). De afschrijvingsbeperking staat daaraan niet in de weg. De bedrijfswaarde is de waarde die het bedrijfsmiddel in de onderneming als ‘going concern’ heeft. Een lagere bedrijfswaarde blijkt dus niet uit de prijs die bij losse verkoop van het bedrijfsmiddel zou worden behaald. In de aangegeven casus heeft het specifiek geactiveerde bedrijfsmiddel geen waarde meer voor de rest van de "lopende" onderneming. Mogelijke opbrengst bij losse verkoop kan dan gezien worden als een incidentele bate.
 12. Recent heb ik voor een nieuwe cliënt nog een aangifte IB van 2007 en 2008 voor de zekerheid ingediend i.v.m. "vergeten hypotheekrente" . Ook hier kwam een standaard antwoord van de belastingdienst dat de 5 jaarstermijn is verstreken en dat de gecorrigeerde aangifte (c.q. ambtshalve bezwaar) niet meer in behandeling werd genomen. Overigens had ik dit ook wel verwacht. M.a.w. je kunt het altijd wel proberen maar de kans op succes is in dit geval ver te zoeken.
 13. Een kleine aanvulling op de antwoorden: Als de FOR reserve aan het einde van het jaar hoger is dan het ondernemingsvermogen en in het jaar én in het voorgaande jaar niet aan het urencriterium voldaan is zal de FOR afnemen tot de hoogte van het ondernemingsvermogen. Ik kan mij voorstellen dat doordat je minder winstaandeel geniet in een vof situatie, het ondernemingsvermogen weleens snel zou kunnen dalen in 2 jaar. Het 2e jaar is het toetsingsjaar. Ben dus voorlopig op je hoede omdat in een tijdsbestek van 2 jaar er een risico bestaat dat je moet gaan afrekenen over de FOR. Hetzij gedeeltelijk of misschien geheel. Dat ligt uiteindelijk aan het ondernemingsvermogen in de vof bij het 2e jaar. De uren, voor de ondernemersfaciliteiten, zul je niet meer halen. Zoals reeds gezegd, ook geen ondernemersaftrekken meer, behoudens de MKB winstvrijstelling.
 14. Zoals eerder aangegeven heb je bij een ICV (waarbij de leverancier geen BTW in rekening heeft gebracht) dit bedrag opgegeven bij de reguliere aangifte als te betalen. Bij de KOR berekening moet je die zogenaamde "fictieve" afdracht niet meetellen als BTW op omzet maar wel als voorbelasting. Maar als je bij aflevering door een vervoerder de BTW daadwerkelijk betaalt is er geen sprake van "fictieve" omzet en fictieve voorbelasting.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept