Ga naar inhoud
 • 0

Klant zegt "de medewerker was niet tekeningsbevoegd"

Newbee     1 0

Wij zijn een bedrijf wat vraag en aanbod matcht in de evenementenbranche. Leveranciers en dienstverleners kunnen een abonnement nemen, dit bestaat o.a. uit een bedrijfspresentatie op onze site.

Wij werken met een proefperiode van 3 maanden die 30 euro kost en deze gaat, indien men niet opzegt, over in een abonnement van 275 euro per jaar (dit wordt heel duidelijk aangegeven, geen adders onder het gras).

 

Nu krijgen wij van een bedrijf te horen (na een aantal aanmaningen) dat de medewerker die het abonnement bij ons heeft afgesloten niet meer werkzaam is bij het bedrijf en dat deze medewerker ook niet tekeningsbevoegd was. Dus zij weigeren het abonnement te betalen. Ze hebben wél de 30 euro voor de proefperiode betaald.

 

Dienen wij voortaan bij alle klanten te zorgen dat we een handtekening hebben van de directeur, of moet deze klant gewoon betalen?

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

10 antwoorden op deze vraag

 • 0
Junior     25 3

Meld je aan op de KVK-site en je kunt van elke onderneming een uittreksel ophalen.

 

Dit kost een beetje, maar geeft je zekerheid.

Je zou dit kunnen doorberekenen in de prijs als administratiekosten.

 

In principe als die persoon niet als tekeningsbevoegd op de kvk uittreksel staat, dan kunnen zij daar inderdaad bezwaar tegen maken.

 

Wat wel dubbel is dat ze wel de 30 euro hebben betaald, wellicht heeft dat nog juridische gevolgen, dat kan een jurist wellicht beter beoordelen.


Molter ICT

www.molter.nl

 

Be brave. Take risks. Nothing can substitute experience

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Niet dat het helpt in deze situatie, maar de medewerkerher die tekent namens een bedrijf zonder daartoe bevoegd te zijn, kan je daar persoonlijk op aanspreken.

 

Meestal wordt het tekenbevoegdheidsargument gebruikt als k*tsmoes om onder een betaling uit te komen. Erg laf.

 

Maak een mentale notitie, nooit meer wat voor doen.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     4,6k 118

Interessant is dat er al een keer betaald is (neem aan niet door die medewerker zelf) waardoor het bedrijf zich eigenlijk ook commiteerd aan de overeenkomst? Hoe dat juridisch zit ben ik ook wel benieuwd naar!


Bezoekhetziekenhuis.nl: Eenvoudig bezoeken plannen aan de patiënt en communiceren met patiënt, familie en vrienden. ! Maak een account aan als een familielid in het ziekenhuis ligt en je kunt gezamenlijk de bezoektijden inplannen.

Link naar reactie
 • 0
Junior     27 2

In dit geval betreft het een abonnement. Maar gaat deze vlieger ook op wanneer een magazijnmedewerker tekent voor ontvangst van goederen.

 

Wanneer ik als leek bij een bedrijf iets aflever kan ik nooit weten wie tekenbevoegd is, want je vraagt niet naar de directeur en in de regel ga je ook niet bij de kvk eerst een uitreksel opvragen.

 

Dit is overigens puur ter informatie, ben hier gewoon benieuwd naar.

Link naar reactie
 • 2
Retired Mod     3k 90

Vervelend, dit is echter aan de orde van de dag en gebeurt vaker dan je zou verwachten.Voor de vraag wanneer een medewerker bevoegd is om de werkgever te vertegenwoordigen in het handelsverkeer is - in Nederland althans - allereerst bepalend hetgeen kan worden opgemaakt uit de inschrijving in het Handelsregister van de KvK.

 

In beginsel geldt een beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid eerst tegenover derden wanneer hiervan een aantekening is gemaakt in het Handelsregister. Een inschrijving in het Handelsregister kan immers alleen als bewijs dienen als de beperking in de vertegenwoordigingsbevoegdheid bij een derde bekend is of bekend heeft kunnen zijn. Eerst dan heeft de beperking een zogenaamde derdenwerking, ofwel derdenbescherming.

 

Het is echter niet zo dat wanneer de vertegenwoordiger niet is genoemd in het Handelsregister als gevolmachtigde, deze persoon ook per definitie onbevoegd is om de organisatie te vertegenwoordigen. Het voert te ver om hier heel uitgebreid op in te gaan, maar maak in dit verband het volgende onderscheid.

 

 

Gevolmachtigde

 

Een gevolmachtigde kan een volledige bevoegdheid hebben om een onderneming te vertegenwoordigen. Indien en voor zover in het handelsregister geen beperking aan de volmacht is gesteld, mag de gevolmachtigde de organisatie die hem een volmacht heeft verschaft op alle terreinen vertegenwoordigen.

 

Vaak gelden er voor de gevolmachtigde beperkingen in de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Een beperking kan zijn opgenomen in de aard van de activiteiten en/of de omvang. Deze beperkingen hebben derdenbescherming.

 

Sommige gevolmachtigden moeten verplicht ingeschreven staan in het handelsregister, dat zijn: [list[[*]gevolmachtigde handelsagenten die in Nederland werkzaam zijn;[*]gevolmachtigden, die volgens de statuten van een rechtspersoon zijn aangewezen.

 

Voor alle overige gevolmachtigden geldt dat de inschrijving in het handelsregister niet verplicht is. Het is echter wel raadzaam om een gevolmachtigde volledig in te schrijven in het handelsregister. Met een inschrijving is immers voor de buitenwereld duidelijk hoe de verhoudingen in de organisatie vastliggen. Het is dan ook zonder meer gerechtvaardigd om vraagtekens te stellen bij een gevolmachtigde indien uit het handelsregister niets blijkt van zijn geclaimde bevoegdheid.

 

 

Derdenbescherming

Een inschrijving in het Handelsregister heeft derdenwerking. Deze derdenbescherming is vastgelegd in de wet. De derdenbescherming werkt twee kanten op. De personen die het register raadplegen worden daarmee beschermd, maar ook de onderneming die is ingeschreven in het handelsregister. De bescherming werkt vanaf de dag van registratie of mutatie van de gegevens in het handelsregister.

 

Bescherming van de raadplegende partij

 

Een raadplegende partij mag erop vertrouwen dat de gegevens in het Handelsregister actueel zijn. Indien achteraf blijkt dat de feitelijke gegevens van een onderneming niet overeenstemmen met de registratie in het Handelsregister, dan kan de ingeschreven onderneming daar geen beroep op doen. De gevolgen van feitelijke onjuistheden komen voor rekening en risico van de ingeschreven organisatie. Een geregisterde is steeds verantwoordelijk om ervoor zorg te dragen dat de inschrijving overeenstemt met de feiten.

 

Indien achteraf bijvoorbeeld blijkt dat een overeenkomst is gesloten door een ontslagen bestuurder, dan is de desbetreffende onderneming toch gehouden om de overeenkomst na te komen en kan zij geen beroep doen op het ontbreken van de bevoegdheid indien zij heeft verzuimd om tijdig de gegevens in het Handelsregister aan te passen.

 

 

Bescherming van de ingeschreven partij

Naast de raadplegende partij wordt de ingeschreven organisatie zelf ook beschermd tegen onzorgvuldige derden. Indien een raadplegende partij onzorgvuldig is en bij een overeenkomst niet de juiste gegevens opneemt, dan wel geen rekening houdt met de beperkingen die zijn opgenomen in het handelsregister, dan kan zij daarop jegens de ingeschreven onderneming geen beroep doen.

 

Voor alle duidelijkheid en ter onderscheid van een gevolmachtigde, geldt het bovenstaande niet voor een bestuurder van een rechtspersoon. Een bestuurder van bijv. een BV is in beginsel altijd zelfstandig bevoegd om de onderneming te vertegenwoordigen. Hieraan kunnen wel beperkingen zijn verbonden, deze hebben echter geen externe werking. De wet kent aan bestuurders van een BV zelfstandig een vertegenwoordigingsbevoegdheid toe. De enige wettelijke uitzondering hierop is een beperking in de statuten dat een bestuurder de vennootschap slechts met medewerking van één of meer anderen mag vertegenwoordigen. Een beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid mag dus niet inhouden een beperking van de omvang van de bevoegdheid van een enkele bestuurder tot bijvoorbeeld een bepaald bedrag. Indien de BV toch een dergelijke beperking opneemt in het Handelsregister dan kan zij hierop – bij een eventuele overtreding – tegenover een derde geen beroep doen.

 

Tot slot nog een kanttekening bij de derdenbescherming. Aan de derdenwerking kleven beperkingen. Niet in alle gevallen kan op de derdenbescherming een beroep worden gedaan. Naast de voorbeelden die hiervoor zijn genoemd, verdient de kwade trouw nog bijzondere aandacht.

 

Een raadplegende partij kan geen beroep doen op de registratie indien hij weet dat de geregistreerde gegevens in het Handelsregister onjuist zijn.

 

Onderscheid - zoals Nils de Witte hiervoor al heeft gedaan - van de vertegenwoordigingsbevoegdheid de aansprakelijkheid. Indien en voor zover er voor een bepaalde vennoot beperkingen gelden om zelfstandig namens de onderneming te tekenen, dan houdt dat nog niet in dat de derde geen middel meer heeft om verhaal te zoeken bij een onbevoegd handelend persoon.

 

 

 


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     3k 90

Maar gaat deze vlieger ook op wanneer een magazijnmedewerker tekent voor ontvangst van goederen.

 

Wanneer ik als leek bij een bedrijf iets aflever kan ik nooit weten wie tekenbevoegd is, want je vraagt niet naar de directeur en in de regel ga je ook niet bij de kvk eerst een uitreksel opvragen.

 

 

Het verhaal van de leek gaat niet op, want we kennen in Nederland het leuke adagium dat een ieder geacht wordt om de wet te kennen. In beginsel hoort een leek ook te weten dat hij niet zomaar iets aan een ieder in de onderneming mag afgeven. Toch is het niet gebruikelijk om voor ieder pakje de directie te laten tekenen. Dit zou het handelsverkeer ook volledig lam leggen. Hoe zit dit nu.

 

De vraag is vanuit een juridisch perspectief wel interessant. Natuurlijk zit geen enkele directeur erop te wachten om voor iedere sch**t een handtekening te moeten zetten. De derdenwerking van het Handelsregister is niet gericht op het in ontvangst nemen van goederen, maar meer algemeen voor wat betreft de aangaan van verbintenissen. Wanneer we het hebben over goederen die in ontvangst worden genomen dat tekent de magazijnmedewerker enkel voor ontvangst.

 

 


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,4k 117
De derdenwerking van het Handelsregister is niet gericht op het in ontvangst nemen van goederen, maar meer algemeen voor wat betreft de aangaan van verbintenissen. Wanneer we het hebben over goederen die in ontvangst worden genomen dat tekent de magazijnmedewerker enkel voor ontvangst.

 

Dit is een interessante reactie op het voorbeeld, maar daaruit blijkt slechts dat het een slechtgekozen voorbeeld is.

 

Gaat deze vlieger ook op wanneer een inkoper, facility manager, stafmedewerker o.i.d. een handtekening zet op een offerte voor een tijdschriftabonnement, reclameopdracht of glazenwasser?

Link naar reactie
 • 0
Moderator     7,7k 146

Interessant is dat er al een keer betaald is (neem aan niet door die medewerker zelf) waardoor het bedrijf zich eigenlijk ook commiteerd aan de overeenkomst? Hoe dat juridisch zit ben ik ook wel benieuwd naar!

 

In wat bredere zin vind ik dat ook wel interessant.. ook hoe dat zit als iemand een aanbetaling doet - betekent dat dan automatisch een akkoord op de aanbieding waarop die aanbetaling betrekking heeft als dat op de factuur vermeld staat? Bijvoorbeeld wanneer een offerte goedgekeurd is voor iemand die eigenlijk niet tekengemachtigd was?

 

Indien en voor zover er voor een bepaalde vennoot beperkingen gelden om zelfstandig namens de onderneming te tekenen, dan houdt dat nog niet in dat de derde geen middel meer heeft om verhaal te zoeken bij een onbevoegd handelend persoon.

 

Geldt iets dergelijks ook voor gewoon een medewerker die helemaal geen vennoot is, maar als loondiener bijvoorbeeld een offerte goedkeurde?

Link naar reactie
 • 0
Legend     264 8

Ik vind dit toch ook wel een interessant onderwerp.

 

Omdat ik personeel lever (klinkt ook raar) heb ik dus altijd een contact persoon waar ik mee spreek en overleg.

Dit hoeft niet altijd dezelfde persoon te zijn als de eigenaar van het bedrijf.

Eigenaar van het bedrijf ik wel aanwezig bij de sollicitatie gesprekken en ook de gene die mensen een baan aan kan bieden.

Als ik dan een factuur stuur naar dat bedrijf tav het contact persoon.

Is dat dan een reden om onder betaling uit te kunnen komen?

In die zin van, had ik maar direct met de eigenaar van het bedrijf moeten communiceren en niet tevreden moeten zijn met een contact persoon?

 


Sorry voor de typfouten, mijn toetsenbord is aan vervanging toe.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  2 leden, 86 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.