• 0

VoF beëindigd maar niet vereffend

Hallo,

 

Een VOF is al geruime tijd geleden gestopt en uitgeschreven uit de kamer van koophandel.

Er bestaat echter nog een reservering voor het leegruimen van gehuurd onroerend goed.

Dit leegruimen is nog niet gebeurd.

 

Klopt het dat de VOF dan ook nog niet vereffend is?

 

De huurovereenkomst is formeel nooit opgezegd (kan alleen eenzijdig door de huurder).

Er zijn ook nooit andere afspraken gemaakt (wel voorstellen gedaan, maar niet rechtsgeldig overeengekomen).

Op grond van de huurovereenkomst worden de lasten van het onroerend goed gedragen door de huurder.

De verhuurder heeft recht op huurpenningen.

De huurder stelt zich nu op het standpunt dat met het beëindigen van de VOF ook de huurovereenkomst is ontbonden.

De verhuurder stelt zich op het standpunt dat de huurovereenkomst nog steeds van kracht is en de lasten dus door de huurder gedragen moeten worden en er huur betaald moet worden.

 

Wie heeft gelijk?

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

10 antwoorden op deze vraag

 • 0
(aangepast)

Welkom op het ondernemersforum HL.

 

Hoe heb je de VOF uit kunnen schrijven zonder dat er vereffening heeft plaatsgevonden? Je moet bij uitschrijving toch zoiets verklaren?

 

Je kunt inderdaad niet zomaar een huurovereenkomst eenzijdig opzeggen. Het is dus ook niet zo dat bij ontbinding van de VOF alle lopende contracten vervallen. Als de huurovereenkomst voor 5 jaar aangegaan is dan zul je die 5 jaar ook uit moeten dienen of met de verhuurder een afkoopsom af moeten spreken.

 

 

Quote

 

Tussentijds opzeggen?

 

Wilt u voor het einde van de huurperiode van de huurovereenkomst af, dan kan dit niet zomaar. Tussentijds opzeggen kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Onderstaande mogelijkheden gelden zowel voor 290-bedrijfsruimten als voor overige bedrijfspanden:

 

Wederzijdse instemming

In sommige gevallen stemt de verhuurder in met een tussentijdse opzegging door de huurder. Neem daarom altijd contact op met de verhuurder. Wellicht is de verhuurder bereid een regeling met u te treffen. Zorg er dan voor dat afspraken rond de beëindiging van de huurovereenkomst schriftelijk worden vastgelegd en door beiden worden ondertekend.

 

Zelf een andere huurder vinden

Als uw bedrijfspand op een gewilde locatie staat, zou het zomaar kunnen dat andere bedrijven voor uw bedrijfsruimte in de rij staan. Heeft u een opvolger voor uw huurcontract gevonden? Ook in deze situatie geldt: overleg altijd eerst met de verhuurder. Die is in principe verplicht om akkoord te gaan met de opvolging van de huurovereenkomst. Een uitzondering is dat u onvoldoende kunt aantonen dat uw opvolger niet aan de financiële verplichting van de huurbetaling kan voldoen.

 

https://www.das.nl/ondernemer/uw-bedrijf-en-bedrijfspand/zelf-huur-opzeggen-of-overdragen

aangepast door Rik ·
Link naar reactie
 • 0

Dank voor je snelle reactie, Rik,

 

53 minuten geleden, Rik · zei:

Hoe heb je de VOF uit kunnen schrijven zonder dat er vereffening heeft plaatsgevonden? Je moet bij uitschrijving toch zoiets verklaren?


Ik vermoed dat de 3 vennoten de VOF hebben uitgeschreven o.b.v. de destijds (31-12-2001) opgestelde eindbalans. 
Op basis daarvan zal ook zijn afgerekend met de fiscus.

 

Er is bij de beëindiging van de VOF in elk geval een reservering op de balans gemaakt voor opruimkosten.
Deze reservering is echter nog niet aangesproken en de opruiming niet geschiedt.
Het zou kunnen zijn dat de kosten van opruiming hoger of lager zijn dan de reservering.
In dat geval moeten de (oud-)vennoten bijstorten, of ontvangen zij een bedrag terug.
Volgens mij maakt dat daarmee onderdeel uit van de vereffening van de VOF. 
Maar ik ben een leek op dit terrein...

 

In mijn beleving is het gereserveerde geld van de VOF (= de 3 vennoten gezamenlijk).
De vennoten beweren dat het hun gezamenlijke prive geld is, omdat de VOF niet meer bestaat (hij is immers uitgeschreven). 
Een beetje een kip-ei verhaal dus.

 

54 minuten geleden, Rik · zei:

Je kunt inderdaad niet zomaar een huurovereenkomst eenzijdig opzeggen. Het is dus ook niet zo dat bij ontbinding van de VOF alle lopende contracten vervallen. Als de huurovereenkomst voor 5 jaar aangegaan is dan zul je die 5 jaar ook uit moeten dienen of met de verhuurder een afkoopsom af moeten spreken.

 

 

In de huurovereenkomst is een bepaling opgenomen dat de huurovereenkomst voor 5 jaar wordt aangegaan en telkens met 5 jaar wordt verlengd. Opzegging van de huurovereenkomst kan alleen schriftelijk door de huurder met inachtname van een opzegtermijn van 6 maanden voor het beëindigen van de 5-jaars termijn.
Deze opzegging is nooit gedaan.

 

Wel is er bij beëindiging van de VOF een concept overeenkomst voorgelegd met een bepaling dat de huurovereenkomst per direct zou worden ontbonden. Deze concept overeenkomst is echter door geen van de vennoten/mede-eigenaren ondertekend en er is bewijs dat er destijds door meerdere partijen bezwaar tegen meerdere clausules is aangetekend. Er was - en is - dus geen sprake van overeenstemming. In de concept overeenkomst wordt met geen woord gerept over een afkoopsom. Dit hebben we inmiddels wel aan de orde gesteld.

 

In mijn ogen zouden we nu alsnog moeten regelen, wat we toen (18 jaar geleden...) allemaal verzuimd hebben te doen (leegruimen, opzeggen overeenkomst op basis van een redelijke afkoopsom en nieuwe afspraken maken over het (gezamenlijke) eigendom). Maar daarover valt niet te praten... Als ik dat gesprek probeer aan te gaan, krijg ik de deur in mijn gezicht dichtgegooid met de opmerking "we willen eerst betaling van de gevorderde lasten". En die lasten worden in onze ogen onterecht gevorderd (zijn ook vanaf dag 1 betwist, wat in elke brief met betrekking tot de vordering n.b. bevestigd is).

 

Op brieven/voorstellen wordt niet gereageerd.

We hebben het geschil al voorgelegd aan een rechter en die heeft ons met hetzelfde probleem gewoon weer naar buiten gestuurd.

Ik zit nu dus in een impasse en weet niet meer zo goed hoe ik er uit kan komen. 

Ik ben op zoek naar de creatieve oplossing, waarbij ik alle neuzen weer 1 kant op kan krijgen.
Maar ik heb hem nog niet gevonden.

Ideeën zijn dus van harte welkom 😉

 

Link naar reactie
 • 0
6 minuten geleden, IVDG19 zei:

Als ik dat gesprek probeer aan te gaan, krijg ik de deur in mijn gezicht dichtgegooid met de opmerking "we willen eerst betaling van de gevorderde lasten". En die lasten worden in onze ogen onterecht gevorderd (zijn ook vanaf dag 1 betwist, wat in elke brief met betrekking tot de vordering n.b. bevestigd is).

En wie ben jij t.o.v. de VOF?

 

Bij wie krijg je de deur in je gezicht en welke gevorderde lasten?

 

De verhuurder zal gewoon zijn doorlopende huur moeten ontvangen want die huurovereenkomst loopt gewoon door. En daar zijn alle vennoten voor aansprakelijk.

 

Link naar reactie
 • 0
30 minuten geleden, Rik · zei:

En wie ben jij t.o.v. de VOF?

 

Dat is een beetje een ingewikkeld verhaal:

 

Mijn vader heeft met 3 broers bij het overlijden van mijn opa het onroerend goed geerft. Samen voerden ze de VOF. De VOF huurde het eigendom van de 4 vennoten in prive.

 

Bij het overlijden van mijn vader is mijn moeder (enig erfgenaam) uitgekocht uit de VOF, maar medeeigenaar in het onroerend goed gebleven. Waar de 3 overgebleven vennoten dus zowel huurder als eigenaar/verhuurder bleven, werd mijn moeder alleen nog maar eigenaar/verhuurder.

 

Na het overlijden heeft de vof zich jarenlang aan de huurovereenkomst gehouden. Het probleem is pas ontstaan toen ze besloten met de vof te stoppen.

 

30 minuten geleden, Rik · zei:

Bij wie krijg je de deur in je gezicht en welke gevorderde lasten?

 

Na het stoppen met de vof heeft de oudste oom/vennoot zich als vereffenaar van de VOF opgeworpen. Hij heeft eenzijdig besloten te stoppen met het betalen van de huur en 1/4 van de lasten (gwe, verzekering en belasting) die op grond van de huurovereenkomst  voor rekening van de VOF kwamen, van mijn moeder te vorderen. Hij heeft echter verzuimd de contracten (waaronder de huurovereenkomst) mbt het gemeenschappelijk eigendom om te zetten op prive of op te zeggen en - zoals gezegd - het feitelijk gebruik van het gehuurde onroerend goed voor opslag is niet gestopt.

 

Mijn moeder heeft vanaf het begin geweigerd de lasten te betalen. Tweemaal per jaar stuurde hij een rekening, die mijn moeder niet betaalde. Allebei zijn ze zo stijfkoppig geweest niet met elkaar in gesprek te gaan.

 

Twee jaar geleden vorderde mijn oom de lasten met wettelijke rente via een advocaat. Toen ben ik bij hem aan de deur gegaan voor een gesprek. We kwamen tot de conclusie dat we ook van de andere 2 ooms/medeeigenaren moesten weten wat ze met het eigendom wilden. Ook dat gesprek ben ik aangegaan. Toen ik de uitkomst kwam brengen (verkopen!), kreeg ik tot tweemaal toe de deur in mijn gezicht. Daarna heb ik met brieven geprobeerd een gesprek te bewerkstelligen en verschillende voorstellen gedaan (waaronder uitkoop, verkoop of verdeling). Geen reactie, tot de laatste - aangetekend verstuurde brief. Toen kregen we van mijn oom een dagvaarding op de mat. Zo is het bij de rechter terechtgekomen. 

 

Ik heb toen mijn oom als vereffenaar hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de huur, lasten e.a. Zonder resultaat, want de rechter wilde geen uitspraak doen over mijn huurvordering. Ook al lagen alle bewijzen op tafel. Hij dacht dat het probleem wel zou worden opgelost met een opdracht tot taxatie en verkoop. Op de taxatie wachten we nu al sinds begin februari en verkoop jan alleen als zich ook een koper meldt. En dat kan nog wel eens lang gaan duren. Tot die tijd blijft de discussie over de lasten etteren.

 

Mijn moeder heeft mij nu gemachtigd dit probleem voor haar op te lossen. En dat is een aardige kluif!

Link naar reactie
 • 0
1 uur terug, Ward van der Put zei:

Allereerst: welkom op Higherlevel!

Dank voor het warme welkom, Ward!

 

1 uur terug, Ward van der Put zei:

Kun je toelichten wat er is gehuurd en wat de verhuurder precies vordert na/over die 18 jaar?

 

Het betreft een kantoorpand en een opslagterrein.

In de huurovereenkomst is een huurberekening opgenomen, waarbij de huur wordt bepaald op basis van de rente van direct opvraagbare gelden bij de Rijkspostspaarbank over de waarde van het eigendom, afgerond naar boven op 5 NLG. Deze huurprijs werd elke 5 jaar opnieuw vastgesteld op basis van algemene prijsontwikkelingen. Het laatste voorstel van de huurder bij de huuraanpassing in 2001 luidde: WOZ-waarde x gemiddelde rente over het huurjaar. Tevens zou huurder de lasten (GWE, verzekering, OZB/waterschapsheffing en onderhoud) moeten betalen.

Link naar reactie
 • 0

Beste IVDG19,

 

Mijn advies in deze is om een advocaat in de arm te nemen. Deze casus kent veel haken en ogen en advies op basis van de nu beschikbare informatie is erg onbetrouwbaar. Daarnaast komt een regeling eenvoudiger tot stand als er adviseurs bij zijn betrokken die niet emotioneel betrokken zijn.

 

Om een paar voorbeelden te geven:

 • Vereffening is een term die normaal gebruikt wordt bij rechtspersonen, bij personenvennootschappen (b.v. VOF) gaat het om afrekening. Dit is fundamenteel anders, omdat een VOF geen rechtspersoonlijkheid heeft;
 • De VOF zou zijn beëindigd eind 2001. Dat brengt allerlei vragen omtrent verjaring met zich mee;
 • Hoe is de vertegenwoordiging geregeld, wat is de rol van de oom die de vereffening naar zich toe heeft getrokken?
 • Er wordt nog feitelijk gebruik gemaakt van de ruimten, mogelijk rechtvaardigt dat een vordering. Ongerechtvaardigde verrijking?
 • Er worden kosten in rekening gebracht. Voor wie zijn deze kosten? Verhuurderslasten? Gebruikerslasten.

 

Dit leent zich voor een advocaat die zich specialiseert in vennootschapsrecht. Mogelijk kan je je wenden tot een mediator? Gezien de familiebanden lijkt dit een te onderzoeken mogelijkheid.

 

In ieder geval heel veel succes.

Voorhorst Advocatuur B.V. - svoorhorst@voorhorst.nl

Link naar reactie
 • 0

 

Dank voor het advies, Sietse! 

Het is zeker een ingewikkelde zaak.

 

Met betrekking tot de afrekening: als er bij beëindiging van de VOF een inhouding op de kapitalen is gedaan, het ingehouden vermogen staat nog op een rekening op naam van de VOF, en van die rekening worden nog betalingen gedaan op basis van contracten die ook nog op naam van de VOF staan nàdat de VOF is uitgeschreven bij de KvK, trek ik dan de juiste conclusie als ik zeg dat de VOF dan niet is opgehouden te bestaan?

Is er in dat geval - cq in geval van lopende overeenkomsten - dan ook sprake van verjaring? 

 

Weet jij - of iemand anders - toevallig een goede advocaat die me met de beantwoording van deze vragen - en met name met het beoordelen van het bewijs, het tegenlezen van stukken en het bepalen van de juiste te zetten stappen - zou kunnen helpen? 

 

Link naar reactie
 • 0

Beste Ingrid,

 

Het bestaan van een VOF wordt niet bepaald door de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De vraag of de VOF is blijven bestaan is erg feitelijk en kan ik op basis van deze informatie niet beantwoorden.

 

Ook bij lopende overeenkomsten speelt verjaring. Niet de overeenkomst verjaart, maar een uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis verjaart. Ook daarvoor geldt dat het belangrijk is om verdere informatie te hebben.

Voorhorst Advocatuur B.V. - svoorhorst@voorhorst.nl

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  9 leden, 189 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.