Ga naar inhoud
 • 0

Concurrentiebeding geldig?

Newbee     4 0

L.S.

 

Reeds vele uren heb ik op internet gezocht om te bezien of mijn concurrentiebeding geldigheid heeft. Ik kom er niet goed uit en vraag nu enige expertise hier. Ik hoop dat een van u mij kan helpen:

 

In mei 2003 ben ik in dienst getreden als verkoopleider met een tijdelijk contract met daarin de volgende 2 relevante artikelen:

 

Art.1.) Werknemer treedt bij werkgever in dienstbetrekking als Verkoopleider, zulks voor een periode van 1 jaar, ingaande 1 mei 2003 en eindigend 30 april 2004. Deze overeenkomst kent geen opzegtermijn en eindigt door het verstrijken van de duur van de overeenkomst. De dienstbetrekking zal niet verlengd worden, tenzij partijen uiterlijk 30 april 2004 anders overeenkomen.

 

Art. 5) Het is de werknemer verboden binnen een tijdvak van twee jaren na beeindiging der dienstbetrekking in enigerlei vorm een zaak, gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan die van de werkgever te vestigen, te drijven, mede te drijven, of te doen drijven, hetzij direct, hetzij indirect, als ook financieel in welke vorm ook bij een dergelijk zaak belang te hebben, direct of indirect, of daarin op enigerlij wijze werkzaam te zijn, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, of daarin aandeel van welke aard ook te hebben. Bij overtreding van van dit artikel verbeurt de werknemer ten behoeve van de werkgever een dadelijk opeisbare boete van € 500,-- voor elke dag, dat de werknemer in overtreding is.

'

Per 1 januari 2008 ben ik commercieel manager geworden (nu ook verantwoordelijk voor marketing). Hier is echter verder niets contractueel van vastgelegd. Wel heb ik interne stukken waaruit blijkt dat ik nu commercieel manager ben).

 

Ik wil nu samen met een compagnon een eigen productiebedrijf stichten en heb reeds overeenstemming met de bank voor de financiering van het productie- en werkkapitaal. Echter ik ben nu bang dat mijn concurrentiebeding mij parten gaat spelen. Voor de duidelijkheid, ik ben nog steeds in loondienst, maar ben bang dat ik wanneer ik ontslag neem en mijn eigen bedrijf sticht een forse claim aan mijn broek krijg. Derhalve graag uw advies hoe ik nu het beste kan handelen:

 

Verdere vragen mijnerzijds;

 

1) Is mijn tijdelijk contract stilzwijgend overgegaan in een vast contract met meeneming van het concurrentiebeding? Doordat er zo stellig wordt gesteld dat de overeenkomst eindigt door het verstrijken van de duur van de overeenkomst ben ik gaan twijfelen; kan het niet zo zijn dat dat de overenkomst is geeindigd (dus ook conc.bed) op 30 april, maar de arbeidsbetrekking op 1 mei is voortgezet zonder concurr.bed?

 

2) Is het beding niet veel te ruim gesteld? Indien ja: wat zijn de gevolgen van het te ruim stellen, nietigheid of afzwakking van het beding?.

 

3) omvat het concurrentiebeding ook werken bij een concurrent? gezien het zinsdeel "of daarin op enigerlij wijze werkzaam te zijn" ga ik uit dat dit er ook onder valt.

 

Veel vragen realiseer ik mij, ik hoop dat iemand mij enige duidelijkheid kan verschaffen.

 

Alvast dank.

 

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

16 antwoorden op deze vraag

 • 0
Retired Mod     4,7k 244

1) De arbeidsovereenkomst is niet beeindigd, want je werkt er nog. Kijk naar de feitelijke situatie. In feite is er sprake van stilzwijgende verlenging. Je kunt in de Flexwet kijken wat nu de status is, ik meen dat je max 3 jaar een 1 jaars contract kunt hebben, dan wordt het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Kijk dit na!

 

2) Valt wel mee. Wel raar dat er voor het originele 1 jaars contract een beding geldt van 2 jaar na afloop, lijkt me erg ruim. In de praktijk moet je met je werkgever afspraken maken of dt wat je wilt doen, wel of niet onder het beding valt. Kom je er niet uit dan naar een advocaat, en evt rechtbank. Een beding is met name bedoeld om te voorkomen dat je er met je werkgever's klanten vandoor gaat,of met de kennis die je daar hebt opgedaan, hem direct beconcurreert.

 

Misschien sowieso een idee om eens een goede arbeidsjurist op te zoeken.


r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Link naar reactie
 • 0
Raad van Advies     4,3k 3 481

L.S.

 

Reeds vele uren heb ik op internet gezocht om te bezien of mijn concurrentiebeding geldigheid heeft. Ik kom er niet goed uit en vraag nu enige expertise hier. Ik hoop dat een van u mij kan helpen:

 

In mei 2003 ben ik in dienst getreden als verkoopleider met een tijdelijk contract met daarin de volgende 2 relevante artikelen:

 

Art.1.) Werknemer treedt bij werkgever in dienstbetrekking als Verkoopleider, zulks voor een periode van 1 jaar, ingaande 1 mei 2003 en eindigend 30 april 2004. Deze overeenkomst kent geen opzegtermijn en eindigt door het verstrijken van de duur van de overeenkomst. De dienstbetrekking zal niet verlengd worden, tenzij partijen uiterlijk 30 april 2004 anders overeenkomen.

Aangezien verlenging kennelijk geen onderdeel is van de overeenkomst waarbij het beding overeengekomen is, had bij de verlenging het beding opnieuw overeengekomen moeten worden.

Per 1 januari 2008 ben ik commercieel manager geworden (nu ook verantwoordelijk voor marketing). Hier is echter verder niets contractueel van vastgelegd. Wel heb ik interne stukken waaruit blijkt dat ik nu commercieel manager ben).

Lijkt mij een danige functiewijziging, die vereist dat een concurrentiebeding, zo dat nog van toepassing is, opnieuw vastgelegd moet worden op dat moment.

Ik wil nu samen met een compagnon een eigen productiebedrijf stichten en heb reeds overeenstemming met de bank voor de financiering van het productie- en werkkapitaal. Echter ik ben nu bang dat mijn concurrentiebeding mij parten gaat spelen. Voor de duidelijkheid, ik ben nog steeds in loondienst, maar ben bang dat ik wanneer ik ontslag neem en mijn eigen bedrijf sticht een forse claim aan mijn broek krijg. Derhalve graag uw advies hoe ik nu het beste kan handelen:

Mijn inschatting is vooralsnog dat er geen geldig beding is. Wel dient u er rekening mee te houden dat, juist omdat u een commerciele functie hebt, het benaderen van klanten van uw werkgever tot schadeplicht kan leiden.

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,2k 358

Als een tijdelijk eenjarig contract niet wordt beëindigd geldt wettelijk een verlenging van 1 jaar. Na 3 jaar wordt het contract van rechtswege een vast contract. (er zijn CAO's waarbij in positieve zin voor de werknemer afgeweken wordt).

Er is dus geen verandering en de bepalingen in het vaste contract zijn en blijven volgens mij geldig. Er is namelijk door beide partijen helemaal niets gedaan om anders overeen te komen.

De functieverandering lijkt er te zijn maar ik vind het meer een uitbreiding van taken (niet eens een grote) dan een functiewijziging.

Ben het eens met StevenK voor zijn laatste punt (schadeplichtig bij benaderen van klanten) maar denk dat ook de eerdere punten in jouw nadeel kunnen worden uitgelegd.

 

 

Link naar reactie
 • 0
Raad van Advies     4,3k 3 481

Als een tijdelijk eenjarig contract niet wordt beëindigd geldt wettelijk een verlenging van 1 jaar.

Correct. Voor een concurrentiebeding geldt echter een schriftelijkheidsvereiste. Nu op schrift is gesteld dat het contract één jaar duurt, zonder optie van verlenging, en het beding daar onderdeel van uitmaakt, dient de conclusie zich aan dat het beding opnieuw vastgelegd dient te worden.

Link naar reactie
 • 0
Newbee     4 0
Correct. Voor een concurrentiebeding geldt echter een schriftelijkheidsvereiste. Nu op schrift is gesteld dat het contract één jaar duurt, zonder optie van verlenging, en het beding daar onderdeel van uitmaakt, dient de conclusie zich aan dat het beding opnieuw vastgelegd dient te worden.

 

Beste Fred Wiersma, StevenK en 913N,

 

Hartelijk dank voor jullie snelle reactie,

 

Naar het zich aandient lijkt hetgeen bovenstaand is gequote mijn beste kans om onder het concurrentiebeding uit te komen. StevenK, je bent erg stellig en ik vind het wel geruststellend om dat van een advocaat te vernemen. Ben je er van overtuigd dat bovenstaande argumentatie stand houdt voor een rechter? Ook ben ik benieuwd of andere (arbeidsrecht)advocaten je argumentatie delen.

 

Voor wat betreft een eventuele schadeplicht bij het benaderen van huidige klanten; ik ben niet van plan om huidige klanten te benaderen. Maar wat als ik klanten van klanten benader, ik neem aan dat dat geen problemen geeft?

 

Voor wat betreft het inschakelen van een arbeidsjurist, deze heb ik zeer waarschijnlijk op korte termijn nodig. E.e.a. gaat ongetwijfeld in een juridisch conflict eindigen. Ik twijfel alleen nog of ik deze zaak voor het opzeggen van mijn baan of na het opzeggen moet voeren (met alle risico's van dien indien ik uiteindelijk niet kan starten).

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Raad van Advies     4,3k 3 481

Ter ondersteuning van StevenK hier de link naar een rechterlijke uitspraak

 

Bruynzeel Keukens concurrentiebeding

Hier gaat het zelfs nog verder: in het oorspronkelijke contract staat al dat bij het aangaan van een overeenkomst voor onbepaalde tijd een concurrentiebeding van toepassing wordt en toch overweegt de rechter:

Aan die wettelijke schriftelijkheidseis is in dit geval niet voldaan, omdat het concurrentiebeding bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet als zodanig schriftelijk is overeengekomen.

De rechter zegt dus dat het beding expliciet schriftelijk overeen moet worden gekomen bij het aangaan van de betreffende arbeidsovereenkomst.

Link naar reactie
 • 0
Legend     710 64

Wel/niet geldig: als je er zeker van bent dat e.e.a. doorgaat, ga dan met je huidige werkgever in overleg en probeer er als volwassen mannen uit te komen.

Een werkgever weet vaak ook wel dat een concurrentiebeding maar zelden stand houdt. Maak bijv. afspraken (of probeer dat) dat je het eerste jaar niet bij zijn relaties gaat hengelen.

 

Wellicht kom je er zo ook uit en ga je een stuk prettiger weg, het wereldje is (vaak) maar klein. Je zulk elkaar nog vaak genoeg tegenkomen en wie weet hebben jullie elkaar nog wel eens nodig.

 

Loopt jouw poging uit op vette bonje, dan hoef je je ook niet meer af te vragen of het een juridisch gevalletje gaat worden want dat hoor je dan snel genoeg in dat gesprek ;)

 


Beter een kleine baas dan een grote chef.......

Link naar reactie
 • 1
Raad van Advies     4,3k 3 481

Steven, betreffende de schriftelijkheidseis inzake de Bruynzeel casus. Is deze niet wezenlijk anders dan die van mij omdat mijn overeenkomst wellicht stilzwijgend is verlengd en in de Brynzeel casus er sprake is van een verlengingsbrief?

Ja, er is een verschil. In de Bruynzeel zaak werd er al direct van het beding gesproken, in jouw geval is er ten aanzien van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op geen moment iets op papier gezet over het beding. Dat betekent imho dat jouw werkgever - nog - zwakker staat dan Bruynzeel.

Link naar reactie
 • 1
Senior     37 3

Allereerst is het van belang de vraag te beantwoorden of de eerste arbeidsovereenkomst inderdaad van rechtswege is geeindigd of wellicht stilzwijgend is voortgezet, alvorens in te gaan op de rechtsgeldigheid van het concurrentiebeding.

 

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in beginsel van rechtswege. Gelet op de "tenzij clausule" in uw overeenkomst ben ik benieuwd of er andersluidende afspraken zijn gemaakt. Zoniet, moet ik dan afleiden dat u na beeindiging van het arbeidsovereenkomst eerst in 2008 bij hetzelfde bedrijf weer in dienst bent gekomen in een andere functie?

 

R. Bagasrawalla

Advocaat

Link naar reactie
 • 0
Newbee     4 0

Ik ben wel blijven werken, in dezelfde functie, maar er zijn geen andere afspraken gemaakt..

 

Ik kan mijn voorstellen dat de arbeidsovereenkomst stilzwijgend is verlengd omdat dit van rechtswege kan, maar het concurrentiebeding niet, want dat was ook onderdeel van de overeenkomst die niet verlengd kon worden en m.i. had het concurrentiebeding destijds opnieuw vastgelegd moeten worden (schriftelijkheidseis). Maar of een rechter dit ook zo uitlegt? De Bruynzeel jurisprudentie in deze is denk ik wel belangrijk voor mijn case.

 

Link naar reactie
 • 0
Senior     37 3

Uit uw antwoord leid ik af dat sprake is geweest van een stilzwijgende verlenging van de arbeidsovereenkomst, met dien verstande dat nadien een functiewijziging is opgetreden. Bij de toelichting bij het bepaalde in art. 7: 668 BW staat vermeld dat wordt aangenomen dat een bestaand concurrentiebeding zijn gelding behoudt. Het schriftelijkheidsvereiste is bij een verlenging niet van belang. M.a.w., het beding is niet komen te vervallen.

 

Rest beantwoording van de vraag of het beding gelet op de gewijzigde functie nog van toepassing en rechtsgeldig is.

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,2k 358

De passage "tenzij partijen uiterlijk 30 april 2004 anders overeenkomen" is door niets overeen te komen dus een stilzwijgende verlenging geworden.

 

De schriftelijkheidseis is er om degene die het (nieuwe) contract tekent in staat te stellen alle bepalingen te kennen. Verwijzen naar een eerder contract is dan onvoldoende. De eis geldt hier inderdaad niet omdat de werknemer alle bepalingen kende op het moment van ondertekening en met deze heeft ingestemd.

 

Nogmaals, ik vind een uitbreiding van taken niet hetzelfde als een functiewijziging. Een rechter zal alleen bij een ingrijpende functiewijziging een nietigheidsgrond toekennen.

 

 

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  5 leden, 177 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.