• 0

Risico op fictieve dienstbetrekking

Hallo,

 

Ik ben voor 50% eigenaar van een assurantiekantoor A (B.V.) en sta daar op de loonlijst (en voldoe aan de eisen).

 

Ik ben in gesprek met een ander assurantiekantoor B (ook een B.V.) om daar tevens de directie te gaan voeren. Ik wordt geen aandeelhouder.

 

Het is geen "papieren tijger" voor de vergunningen of zo, maar gewoon om legitieme redenen. Directievoering zal ook feitelijk door mij gaan plaatsvinden.

 

Ik ga een management fee factureren vanuit mijn eigen assurantiekantoor A richting het andere kantoor B.

 

Loop ik nu het risico aangesproken te worden op een fictieve dienstbetrekking, inclusief premieafdracht en dergelijke?

 

Heb het proberen uit te zoeken, maar vond het toch een lastige.

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

15 antwoorden op deze vraag

 • 0

Afhankelijk van de precieze omstandigheden kan het alle kanten uitgaan. En zelfs als het duidelijk lijkt, kan je discussies met de fiscus krijgen. Dus als je duidelijkheid vooraf wilt, leg je casus dan vooraf schriftelijk voor aan de fiscus en geef eventueel aan waarom jij vindt dat er geen sprake is van premieplicht e.d. Het hoeft niet, maar je casus wordt waarschijnlijk serieuzer behandeld als je e.e.a. voorlegt via een belastingadviseur.

 

Verder loop je m.i. altijd een risico dat de managementfee die jouw BV factureert, belast is met BTW, terwijl de opdrachtgever die BTW niet kan terugclaimen. Want het is altijd weer de vraag of de fiscus jouw inbreng (leiding geven) beschouwt als nauw samenhangend met van BTW vrijgestelde prestaties inzake verzekeringen. Alle recente jurisprudentie ten spijt. Ook vooraf aan de fiscus voorleggen dus.

Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Link naar reactie
 • 0

BTW over de management fee is zonder meer van toepassing. Het managen van een assurantiekantoor valt niet onder de BTW vrijstelling voor assurantiebemiddeling.

 

Ten aanzien van de fictieve dienstbetrekking: in de Wet LB staat in artikel 3:

 

Als dienstbetrekking wordt beschouwd de arbeidsverhouding van:

 

a. degene, die, anders dan in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep, (...) , persoonlijk een werk tot stand brengt

 

Belangrijk is mijns inziens dat assurantiekantoor een "echt" bedrijf is met b.v. personeel en niet sterk afhankelijk is van de persoonlijke inbreng van de vraagsteller. Wanneer alle activiteiten worden meegenomen die door Assurantiekantoor A worden verricht (zowel activiteit A als activiteit B) kan er mijns inziens worden geconcludeerd dat Assurantiekantoor A een bedrijf uitoefent waardoor kan worden gesteld dat er

geen sprake is van een fictieve dienstbetrekking? Dit lijkt me zeker het geval wanneer Assurantiekantoor A kan bepalen de feitelijk leidinggevende bij B te vervangen en dit door middel van een overeenkomst netjes geregeld is.

 

Maar ik ben geen fiscalist ..... dus ben benieuwd naar hun reacties ;)

 

 

Kennisbank voor financiële dienstverleners: www.svcnet.nl

Wie ben ik? www.franskemper.nl

Link naar reactie
 • 0

Hoi Frans

 

Het persoonlijk tot stand brengen van een werk moet je uitleggen in de zin van het vervaardigen van iets. Het managen van een BV valt daar sowieso niet onder.

 

Ik zie het risico van een fictief dienstverband eerder in art. 4 sub e LB'64

e. degene, die tegen beloning persoonlijk arbeid verricht en wiens arbeidsverhouding niet reeds ingevolge de voorgaande bepalingen als dienstbetrekking wordt beschouwd, doch hiermede maatschappelijk gelijk kan worden gesteld;

 

jo. art. Artikel 2c lid 1 Uitvoeringsbesluit LB'65

 

 

1 Als dienstbetrekking wordt beschouwd de arbeidsverhouding van degene, die persoonlijk arbeid verricht op doorgaans ten minste 2 dagen per week tegen een bruto-inkomen dat doorgaans over een week ten minste zal bedragen 2/5 maal het bedrag, genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, dan wel, voor degene, die de leeftijd van 23 jaar nog niet heeft bereikt en wiens bruto-inkomen uitsluitend in verband met zijn leeftijd op een lager bedrag is vastgesteld, 2/5 maal het krachtens genoemde wet voor een werknemer van dezelfde leeftijd geldende bedrag.

 

Samengevat: van wie de arbeidsverhouding in maatschappelijk opzicht gelijk te stellen is met een dienstbetrekking. Daar lijkt mij hier wel sprake van als voldaan is aan de eisen:

- minimaal 2 dagen per week persoonlijke arbeid verrichten;

- tegen min. 2/5e van het minimumloon

 

groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Joost geeft al aan hoe snel er sprake kan zijn van een dienstbetrekking voor de loonbelasting. Maar jij hebt ook al een eigen assurantie-BV. Deze BV is ondernemer. Als je via deze BV ook deels werkt voor dat andere kantoor, hoef je dus niet persé verkapt werknemer van dat andere kantoor te zijn (voor de fiscale fijnproevers: zie art. 2e, lid 2 Uitvoeringsbesluit LB 1965). Wat je inspectie hier van vindt, is echter de vraag. Dat hangt van de feitelijke invulling af. Vandaar dat de inbreng van een fiscalist gewenst is om het op de juiste manier in te vullen en te "verkopen" aan de fiscus.

 

En ik vermoed dat jouw leiding geven in feite ook wel eens zou kunnen inhouden: het beoordelen en fiateren van polis- en leningaanvragen van medewerkers van dat kantoor. Volgens mij zijn dat werkzaamheden die nauw samenhangen met de werkzaamheden van assurantietussenpersonen ter zake van verzekeringen (artikel 11, lid 1, letter k Wet OB, tekst 2010). Als je je inbreng ook zo richting fiscus "verkoopt", vraag ik me af of ze net als Frans toch direct zeggen dat dit BTW-belast is. Ook op dit punt zeg ik dus: werk e.e.a. i.s.m. een fiscalist nader uit en leg het via hem voor aan de fiscus.

Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Link naar reactie
 • 0
ik vermoed dat jouw leiding geven in feite ook wel eens zou kunnen inhouden: het beoordelen en fiateren van polis- en leningaanvragen van medewerkers van dat kantoor. Volgens mij zijn dat werkzaamheden die nauw samenhangen met de werkzaamheden van assurantietussenpersonen ter zake van verzekeringen (artikel 11, lid 1, letter k Wet OB, tekst 2010). Als je je inbreng ook zo richting fiscus "verkoopt", vraag ik me af of ze net als Frans toch direct zeggen dat dit BTW-belast is. Ook op dit punt zeg ik dus: werk e.e.a. i.s.m. een fiscalist nader uit en leg het via hem voor aan de fiscus.

 

@Jan: zelfs voor kantoren zonder personeel - dus waar het zonneklaar is dat de managementfee nagenoeg uitsluitend gerelateerd is aan werkzaamheden als assurantietussenpersoon - is de managementfee vanuit de holding belast met voor de werkmij niet of nauwelijks verrekenbare btw. (Voor ons bijv. de reden om onszelf noodgedwongen te blijven verlonen vanuit de werkmaatschappij).

Dit is diverse malen met - jou overigens wel bekende - fiscalisten besproken, en ook door diverse gelijksoortige kantoren in het verleden aan de fiscus voorgelegd, met vooralsnog negatief resultaat. Zie jij hier toevallig heil in een proefproces ( ;))?

Het vreemde is dat sommige kantoren het desalniettemin gewoon "doen" (facturatie managementfee zonder BTW) en daar al jaren mee weg lijken te komen, maar iedereen die ik spreek verklaart dat soort kantoren voor gek: de kans is erg groot dat er bij controle als nog BTW en een onoverkomelijk grote boete wordt geheven... met name sinds het Halifax Arrest.

 

Voor sommige kantoren is deze in mijn optiek kromme wetgeving (niet verrekenbare BTW moeten afdragen over je eigen salaris en bijbehorende onkostenvergoedingen) de reden om te blijven opereren vanuit een VOF of een constructie op te tuigen waarbij er een VOF tussen Holdings en werkmaatschappij gedrukt wordt. Deze laatste constructie ligt bij een collegakantoor ter goedkeuring bij de belastingdienst, wij wachten al geruime tijd in spanning de uitkomst daarvan af.

 

Wat mij betreft mogen ze in Europees verband de assurantiebelasting afschaffen en verzekeringen gewoon onder de lage BTW laten vallen, dan zijn we ook direct van een hoop gedoe af.

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Norbert, ik vraag het me toch af of topicstarter e.e.a. er bij een goede verwoording nu nog steeds niet doorkrijgt bij de fiscus. Zijn BV drijft immers ook een assurantiekantoor en de wettekst is per 1-1-2009 gewijzigd. Ik heb e.e.a. niet nauwlettend gevolgd, maar het zou mij niet verbazen als de (mijns inziens) ruimere wettekst ontstaan is door recente jurisprudentie van het EU-Hof. Het door jou aangehaalde Halifax-arrest dateert van 21-2-2006. Ik meen mij te herinneren dat in meer recente jurisprudentie het oordeel wordt uitgesproken dat de BTW-wetgeving een efficiënte eigentijdse organisatie van de verzekeringsbranche niet mag belemmeren. En dat nauw samenhangende werkzaamheden daarom ook onder de vrijstelling moeten vallen.

 

Maar goed, ik ben geen BTW-specialist en weet dus niet waar sindsdien de grens precies ligt. Een proefproefprocedure hierover is misschien de moeite waard, maar kan je dus beter door iemend anders laten doen. Voor een proefprocedure heb je overigens tenminste een BTW-aangifte nodig van een "management"-BV die met BTW factureert aan de werk-BV/VOF. Want er kan dan bezwaar worden aangetekend tegen de eigen aangifte. Omdat dit behoorlijk veel risico's, werk en kosten met zich meebrengt, kan je de casus beter vooraf voorleggen voordat je eraan begint.

Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Link naar reactie
 • 0
de wettekst is per 1-1-2009 gewijzigd. Ik heb e.e.a. niet nauwlettend gevolgd, maar het zou mij niet verbazen als de (mijns inziens) ruimere wettekst ontstaan is door recente jurisprudentie van het EU-Hof. Het door jou aangehaalde Halifax-arrest dateert van 21-2-2006. Ik meen mij te herinneren dat in meer recente jurisprudentie het oordeel wordt uitgesproken dat de BTW-wetgeving een efficiënte eigentijdse organisatie van de verzekeringsbranche niet mag belemmeren. En dat nauw samenhangende werkzaamheden daarom ook onder de vrijstelling moeten vallen.

 

@Jan: ik hoop het van harte, maar o.a. Frans is nogal stellig:

 

 

BTW over de management fee is zonder meer van toepassing. Het managen van een assurantiekantoor valt niet onder de BTW vrijstelling voor assurantiebemiddeling.

 

Misschien dat Frans dit punt zelf nog nader kan/wil verduidelijken?

 

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Hallo Norbert,

 

Ik onderschrijf volledig de situatie zoals jij die beschrijft in je eerste reactie. Ons standpunt richting onze klanten (uitsluitend assurantiekantoren) is altijd om in ieder geval niet de situatie van management fee zonder BTW te handhaven. Dit is vragen om problemen. Er zijn wel oplossingen (VOF, fiscale eenheid) maar in de situatie van TS niet passend.

 

Er zijn inderdaad wat uitspraken geweest die het begrip assurantiebemiddeling (vanuit fiscale optiek) oprekken, de uitspraak waar Jan naar verwijst. Het is erg lastig om hier algemene conclusies uit te trekken. Zo heeft een aantal van onze klanten inmiddels weer discussie met de fiscus over de toepassing van de BTW vrijstelling. Het luistert gewoon allemaal erg nauw en bepaalde uitspraken zijn ook gewoon met elkaar in tegenspraak.

 

Voor de echte liefhebbers: SVC is met een van de topfiscalisten op dit gebied een congres aan het voorbereiden. Wordt vervolgd ....

 

Voor de nog echtere liefhebbers heb ik nog wel een aantal MB's met relevante literatuur ;)

Kennisbank voor financiële dienstverleners: www.svcnet.nl

Wie ben ik? www.franskemper.nl

Link naar reactie
 • 0

Nog even terugkomend op de vraag van TS:

 

Dus wanneer TS werkzaam is vanuit het eigen assurantiekantoor dan zouden er wel mogelijkheden zijn om aan het fictief dienstverband te ontkomen. Wat zijn dan bijvoorbeeld de criteria?

Kennisbank voor financiële dienstverleners: www.svcnet.nl

Wie ben ik? www.franskemper.nl

Link naar reactie
 • 0

Dus wanneer TS werkzaam is vanuit het eigen assurantiekantoor dan zouden er wel mogelijkheden zijn om aan het fictief dienstverband te ontkomen. Wat zijn dan bijvoorbeeld de criteria?

 

Hoi Frans

 

Hierbij het artikel dat Jan noemde:

 

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 Artikel 2e

Artikel 2 b , eerste lid , en artikel 2 c , eerste lid (waar ik naar verwees), zijn niet van toepassing met betrekking tot de arbeidsverhouding van degene, die: a. arbeid verricht in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep;

 

Zoals Jan aangeeft laat dit veel ruimte open voor interpretatie.

 

groet

joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Frans, het beslissende criterium is m.i. dat je voordien al als ondernemer opereerde en dat je dat ook blijft doen. Of iemand als ondernemer opereert, wordt beoordeeld o.b.v. vele criteria. Het belangrijkste criterium is m.i. ondernemersrisico lopen. Waar volgens de betreffende inspectie de grens ligt, zal in de praktijk moeten blijken. Wil je zekerheid vooraf, leg de casus dan aan haar voor (ja, ik herhaal het nóg maar een keer).

 

Voor holdingstructuren is de simpelste oplossing wat het BTW-probleem betreft: niet in dienst bij je eigen holding, maar op de loonlijst van de werk-BV. Waarom in vredesnaam moeilijk doen met een VOF tussen de holdings en de werk-BV (áls dit al werkt)? ???

 

En voor de echte liefhebbers: Frans, wat hebben jullie klanten aan dat congres als je zegt dat er aan de recente jurisprudentie geen algemene conclusies zijn te verbinden en een aantal van jullie klanten inmiddels weer discussie met de fiscus heeft? Want die topfiscalist kan daar via dat congres net zomin iets aan veranderen als jij en ik via dit forum.

 

Goed doordachte oplossingen vooraf voorleggen aan de fiscus en afwachten of zij deze goedkeurt, of deze gewoon uitvoeren en z.s.m. proefprocedures uitlokken om de haalbaarheid ervan via de rechter te checken. Dat zijn de enige oplossingen die belanghebbenden snel duidelijkheid verschaffen, ook al kan het op deze manieren nog steeds heel lang duren.

Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Link naar reactie
 • 0
Voor holdingstructuren is de simpelste oplossing wat het BTW-probleem betreft: niet in dienst bij je eigen holding, maar op de loonlijst van de werk-BV. Waarom in vredesnaam moeilijk doen met een VOF tussen de holdings en de werk-BV (áls dit al werkt)?

 

@Jan: de voorgestelde constructie is uiteraard niet primair bedoeld om BTW te ontlopen, maar om juist wel een management fee te kunnen toepassen waarmee naar de werkmij toe iedereen lump sum het zelfde krijgt, en iedereen vervolgens lekker in eigen holding mag uitzoeken welk salaris, pensioen, leaseauto et cetera.

 

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Beste Jan,

 

Ik weet uit ervaring dat nog veel financieel dienstverleners het BTW issue onderschatten. Zie ook reactie van Norbert. Gewaarschuwd mens kan in ieder geval problemen voorkomen. Gaat niet alleen over DGA structuren, maar ook over backoffice, leadvergoedingen, portefeuilleoverdrachten etc. etc. En inderdaad kunnen we niet voor alle situaties een (eenvoudige) oplossing bieden.

 

Gr. Frans

(die nog niet weet hoe je een Quote moet maken op HL)

 

PS: Norbert: Eenvoudigere oplossing voor BTW probleem kan ook zijn assurantiekantoor in de vorm van de VOF, waarbij de deelnemers bestaan uit DGA's met holding en werk BV (vormen VOF). Vervolgens verlonen uit de werk B.V.

Heb je toch de gewenste flexibiliteit.

Kennisbank voor financiële dienstverleners: www.svcnet.nl

Wie ben ik? www.franskemper.nl

Link naar reactie
 • 0

@Norbert:

@Jan: de voorgestelde constructie is uiteraard niet primair bedoeld om BTW te ontlopen, maar om juist wel een management fee te kunnen toepassen waarmee naar de werkmij toe iedereen lump sum het zelfde krijgt, en iedereen vervolgens lekker in eigen holding mag uitzoeken welk salaris, pensioen, leaseauto et cetera.

 

Ik neem aan dat je doelt op de aan de fiscus voorgelegde constructie met een VOF tussen de werk-BV en de personal holdings waarop nog antwoord moet komen. Volgens mij moet deze opzet kunnen. Want voor de BTW zijn dan niet de holdings, maar is de VOF de ondernemer (manager). En de VOF en de werk-BV vormen een fiscale eenheid, dus prestaties van de VOF aan de werk-BV kunnen plaatsvinden zonder BTW. Ik vraag me echter af of deze opzet in de uitvoering per definitie veel makkelijker is dan de volgende oplossing.

 

Bij deze oplossing wordt uitgegaan van de bestaande holdingstructuur (2 personal holdings en 1 werk-BV) en een methode waarbij per DGA vooraf een reëel totaalbudget voor arbeidsbeloning + kostenvergoedingen wordt vastgesteld, inclusief autokosten-, pensioen- en AOV-premievergoeding. De DGA's bepalen vervolgens zelf of en hoe ze dit budget opsouperen. Wat een DGA niet opsoupeert, is winst voor de holding van die DGA. Om die winst ook alleen aan die holding te kunnen uitkeren, maak je gebruik van letteraandelen die recht geven op alleen die winst. De holdings kunnen hierbij dienen als auto- en pensioenbeheerders. Klinkt misschien ingewikkeld, maar is het m.i. niet. En vergeleken met de hiervoor genoemde oplossing scheelt het een VOF.

Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  5 leden, 160 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.