Ga naar inhoud
 • 0

Vooruitbetaling en BTW

 • Translate to English
Newbee     4 0

Onze website biedt juridisch advies in bepaalde standaardsituaties. Alvorens wij een zaak in behandeling nemen betaalt de klant € 100,- en bij succes achteraf € 300,-.

 

Op de website en in de Aanvullende Voorwaarden staat dat de overeenkomst tot stand komt op het moment dat de betaling en de benodigde documenten zijn ontvangen. Voor de BTW hanteren wij het factuurstelsel. De eerste factuur versturen wij op het moment dat de overeenkomst is ingegaan, en dus altijd nadat wij de eerste betaling hebben ontvangen. De klant betaald dus in eerste instantie zonder daartoe verplicht te zijn. Overigens restitueren wij de betaling op verzoek van de klant als de overeenkomst nog niet is ingegaan. Waarschijnlijk kan de klant de vordering ook terugvorderen als zijnde onverschuldigd betaald.

 

Deze werkwijze betekent dat wij van behoorlijk wat klanten wel een betaling hebben ontvangen, in sommige gevallen meer dan 2 jaar geleden, en dat hierover nimmer BTW is afgedragen. In die gevallen is dus ook nimmer enige dienst verleend. Soms stuurt iemand na lange tijd alsnog de benodigde documenten, waarna wij alsnog aan de slag gaan en een factuur versturen of verzoekt iemand om restitutie, waarna wij terugbetalen. In veel gevallen horen wij echter niets meer.

 

De vooruitbetalingen staan op de balans vermeld als overlopende pasiva, hier wordt echter ieder jaar een bepaald gedeelte van afgeboekt en aan de winst toegevoegd, omdat het in redelijkheid niet te verwachten is dat alle klanten zich nog melden, en deze betalingen na verloop van tijd ook niet meer terug te vorderen zijn door verjaring . Nu is mijn vraag: is het belastingtechnisch toegestaan om op deze manier winst te maken zonder BTW af te dragen?

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

10 antwoorden op deze vraag

 • 0
Legend     597 48
Voor de BTW hanteren wij het factuurstelsel

 

Het lijkt mij dat jouw klanten consumenten zijn en moet je dus het kasstelsel hanteren.

 

De vooruitbetalingen staan op de balans vermeld als overlopende pasiva, hier wordt echter ieder jaar een bepaald gedeelte van afgeboekt en aan de winst toegevoegd, omdat het in redelijkheid niet te verwachten is dat alle klanten zich nog melden, en deze betalingen na verloop van tijd ook niet meer terug te vorderen zijn door verjaring . Nu is mijn vraag: is het belastingtechnisch toegestaan om op deze manier winst te maken zonder BTW af te dragen?

 

mbt de BTW.... als je kasstelsel hanteert, heb je het probleem met de BTW niet

mbt de vrijval.... mag je zomaar tegoeden van een ander als opbrengsten beschouwen zonder tegenprestatie? Moet je niet de de klant informeren dat er nog een tegoed bij jullie is en wat hij/zij er mee wilt doen?

 

 


Ik kan de hele wereld aan (met een beetje hulp van jullie natuurlijk)

 

Alleen als je durft te delen, kan je ook vermenigvuldigen

 

http://www.linkedin.com/in/smitssander | twitter: sanderdsfinance

Link naar reactie
 • 0
Newbee     4 0

Onder onze klanten zijn ook ondernemers. Een reden om het kasstelsel niet te willen hanteren is dat veel klanten betalen via een automatische incasso, die regelmatig pas een maand later door de bank of de klant wordt gestorneerd. Ook restitueren wij regelmatig zelf een betaling op verzoek van de klant. Dan zou je dus in al die gevallen ook de BTW moeten corrigeren, zeker omdat wij maandelijks BTW-aangifte doen, nog afgezien van de vele extra credit-facturen die dit met zich meebrengt.

 

Uiteraard herinneren wij klanten er per e-mail en telefoon diverse keren aan dat er wel een betaling is ontvangen, maar dat de aanmelding nog niet is voltooid. Sommigen blijven echter een maand onbereikbaar en reageren niet. Het gaat hier om deze gevallen.

Link naar reactie
 • 0
Legend     4k 228

Mijn eerste geveoel zegt dat wanneer je de inkomsten als pure wwinst ziet, dat dit gewoon omzet is en dat daar gewoon BTW over betaald dient te worden.

 

Overens blijft het geld eigendom van degene die het heeft overgemaakt, dit gezien het feit dat er geen afspraken zijn gemaakt over een termijn waarin de stukken ingeleverd dienen te worden.

Link naar reactie
 • 0
Newbee     4 0

Mijn eerste gevoel zei ook dat over winst BTW dient te worden betaald. Aan de andere kant is er geen dienst geleverd en kan de klant zijn geld terugvorderen als zijnde onverschuldigd betaald. Overigens is dit na de verjaringstermijn van 5 jaar anders. Vanwege dit dillema deze vraag.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20,2k 32 1684

Dag Joost

 

Ook bij vooruitbetalingen moet gefactureerd worden met BTW (artikel 65 EU BTW richtlijn) op het moment dat de vooruitbetaling binnen is!

 

Als na zoveel tijd blijkt dat de klant zijn geld terugkrijgt, dan verstrek je daarbij een creditnota met negatieve BTW en vragen jullie de BTW weer terug.

 

groet

Joost

 


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Moderator+     7,4k 26 1348

sec vanuit BTW bezien ben ik van mening dat je gewoon BTW moet afdragen over de omzet en omdat je geen dienst levert dan is dat pas op het moment van vrijval, ik zou dit scharen onder de bijzondere omzet kopje vrijwillige bijdragen zoals altijd in dit soort gevallen een kwestie van intepretatie. Ook vrijwillige bijdragen vallen gewoon onder de belaste omzet. Al zijn daar enkele uitzonderingen op, maar de uitzonderingsgrond lijkt mij hier niet van toepassing (als voorbeeld noemt meneen straatmuzikant waarvoor vrijwillige bijdragen zijn vrijgesteld) omdat jij deze "vrijwillige bijdrage" ontvangt met als vergoeding voor een te leveren belaste dienst. Op het moment dat deze dienst niet word geleverd en er niet word terugbetaald neemt dat m.i. niet de plicht tot btw afdracht weg.

 

Voor wat betreft factuurstelsel of kasstelsel, alleen als jij onder deze omschrijving valt

advocaten die hun praktijk voor eigen rekening en risico als eenmanszaak uitoefenen

 

dan ben je verplicht het kasstelsel te hanteren. Lees de overige voorwaarden voor kasstelsel maar even door. Maar de hoofdregel is Factuurstelsel hanteren tenzij je aangewezen bent voor het kasstelsel of op grond van een uitzondering kasstelsel mag aanvragen.

 

Dat is de btw technische kant van het verhaal,

 

los van het BTW vraagstuk vind ik wel dat er een morele plicht bestaat voor een advocatenkantoor (eigenlijk gewoon voor iedere ondernemer) om dit soort bedragen binnen een redelijke termijn ongevraagd terug te storten. Ik weet dat het de "natuur" is van een advocaat om altijd een regeltje in de wet te vinden waardoor het geoorloofd is. Maar ik vind als je willens en wetens 5 jaar lang een bedrag op je balans laat staan, dat het redelijk "slap" is om je met een obligaat beroep op de verjaringstermijn het bedrag toe te eigenen. Goed het is wellicht wat zwaar aangezet om het zo neer te zetten. Maar ik zou kijken naar een eenvoudige procedure en aanpassing van de algemene voorwaarden (voorzover noodzakelijk). De kern van de procedure moet zijn dat Mensen 1, 2 of 3 maanden de tijd hebben om de benodigde sutkken aan te leveren (naar gelang wat jullie een redelijke termijn achten. Na deze termijn betaal je het voorschot terug naar de klant. Dit zou ik dan doen onder aftrek van tussen de 15 en 25 euro administratiekosten. (daar komt vermoedelijk de aanpassing van de alg voorwaarden inbeeld) Ik het het zeer redelijk dat als de klant zelf afziet van gebruik van jullie diensten dat er dan wel een kleine vergoeding staat tegenover de (adminstratieve) handelingen.

Naast dat dit een klantvriendelijker procedure is als je nu hebt is het administratief ook eenvoudiger. Het bijhouden en controleren van dit soort rekeningen is op de balans vaak een tijdrovend klusje, bij elke controle door de accountant, fiscalist of belastingdienst zelf kun je uitgebreidde verwachten over een dergelijke rekening.

 

Al met al denk ik dat je naast het morele verhaal ook bedrijfsmatig dus beter af ben met een simpele procedure waarbij na een wachtperiode het bedrag "automatisch" word teruggestort naar de betaler/klant.

Link naar reactie
 • 0
Legend     597 48

Zoals de andere ook zeggen... de BTW moet je aangeven bij de vooruitontvangst, anders zou een eventuele vrijval inkomsten zijn waar geen BTW op geheven wordt.

 

Onder onze klanten zijn ook ondernemers. Een reden om het kasstelsel niet te willen hanteren is dat veel klanten betalen via een automatische incasso, die regelmatig pas een maand later door de bank of de klant wordt gestorneerd. Ook restitueren wij regelmatig zelf een betaling op verzoek van de klant. Dan zou je dus in al die gevallen ook de BTW moeten corrigeren, zeker omdat wij maandelijks BTW-aangifte doen, nog afgezien van de vele extra credit-facturen die dit met zich meebrengt.

 

Wat is het grootste deel van je klanten, consumenten of ondernemers? Dat bepaalt namelijk ook of je kasstelsel of factuurstelsel kan hanteren. Dat je meer werk krijgt door de storneringen of terugbetaling mag geen reden zijn voor de bepaling van het stelsel voor de BTW. Je kiest namelijk zelf er voor om met voorschotten te werken!.

 

Daarnaast kan je ook achterhalen waar het geld vandaan komt en kan je dus ook de terugbetaling daarop doen, maar dat is meer mijn idee over eerlijk zaken doen.


Ik kan de hele wereld aan (met een beetje hulp van jullie natuurlijk)

 

Alleen als je durft te delen, kan je ook vermenigvuldigen

 

http://www.linkedin.com/in/smitssander | twitter: sanderdsfinance

Link naar reactie
 • 0
Newbee     4 0

Joost en Roel en Sander, bedankt voor jullie reactie! Naar aanleiding hiervan ben ik zelf gaan spitten in de wetgeving. Artikel 65 van de EU-richtlijn bepaalt inderdaad dat BTW bij vooruitbetaling direct verschuldigd is. Artikel 66 kent een uitzondering op deze bepaling, hierin staat:

 

In afwijking van de artikelen 63, 64 en 65 kunnen de lidstaten bepalen dat de belasting voor bepaalde handelingen of bepaalde categorieën belastingplichtigen op één van de volgende tijdstippen verschuldigd wordt:

a) uiterlijk bij de uitreiking van de factuur; (...).

 

M.i. kent de Wet op de omzetbelasting zo'n afwijking.

 

In artikel 13 staat:

 

1. De belasting wordt verschuldigd:

a. in gevallen waarin ingevolge artikel 35 een factuur moet worden uitgereikt, op het tijdstip van de uitreiking of, indien deze niet tijdig plaatsvindt, het tijdstip waarop zij uiterlijk had moeten geschieden (...)

 

En in artikel 35 lid 5:

 

De factuur moet worden uitgereikt vóór de vijftiende dag na de maand waarin de levering of de dienst is verricht. In geval van vooruitbetalingen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, moet de factuur telkens worden uitgereikt vóór het tijdstip van de opeisbaarheid daarvan.

 

In ons geval is de vooruitbetaling nooit opeisbaar, er is immers geen overeenkomst op basis waarvan de betaling kan worden opgeeist. Dus hoeft geen BTW te worden afgedragen. Klopt dit of maak ik hier een denkfout?

 

Dan nog wat betreft de heffingsgrondslag van de BTW, in artikel 8 van de Wet op de omzetbelasting is deze vastgesteld als volgt:

 

1.De belasting wordt berekend over de vergoeding.

2.De vergoeding is het totale bedrag dat - of voor zover de tegenprestatie niet in een geldsom bestaat, de totale waarde van de tegenprestatie welke - ter zake van de levering of de dienst in rekening wordt gebracht, de omzetbelasting niet daaronder begrepen. Ingeval ter zake van de levering of de dienst meer wordt voldaan dan hetgeen in rekening is gebracht, komt in plaats daarvan in aanmerking hetgeen is voldaan.

 

Op 2 punten voldoet de voortuitbetaling van onze klanten niet aan deze definitie: er is geen sprake van een tegenprestatie, want wij hebben niks 'gepresteerd' en ook hebben wij niets in rekening gebracht.

 

Wat betreft de moraliteit van deze werkwijze. 1. Het primaire doel is de administratie éénvoudig te houden (het bespaart een hoop facturen en credit-facturen. 2. Er zijn veel klanten die na verloop van tijd toch de documenten verstrekken, in die gevallen is het niet praktisch het geld al op eigen initiatief terug te storten. 3. Het argument van de verjaring is niet bedoeld om richting onze klanten te gebruiken als argumtent om van dienstverlening of restitutie af te zien, maar om richting de Belastingdienst te gebruiken om een gedeelte van de vooruitontvangen betalingen te laten vrijvallen zonder BTW te betalen. Ik betaal graag belasting, maar liefst niet meer dan wettelijk vereist.

 

Op de site van de Belastingdienst staat over vrijwillige bijdragen nog het volgende:

 

U betaalt geen btw als u vrijwillige bijdragen ontvangt zonder dat er een overeenkomst is tussen u en de gever. Bijvoorbeeld het geld dat u als straatmuzikant ontvangt.

 

Is er nog iemand die hier zijn (nadere) licht over wil laten schijnen?

 

Dank!

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20,2k 32 1684

Het EU Hof van justitie heeft zich hier ook over uitgelaten:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0419:EN:NOT

 

Veel leesplezier ;)

 

Samengevat: (bron Elsevier)

 

Het kan voorkomen dat de vergoeding voor de prestatie geheel of gedeeltelijk wordt betaald voordat de prestatie is verricht. De volgende gevallen moeten dan worden onderscheiden.

 

* a De overeengekomen vooruitbetaling: Als u met uw afnemer (ondernemer of rechtspersoon-niet-ondernemer) bent overeengekomen dat hij de vergoeding vooraf – dus voordat u de levering of dienst verricht – geheel of in gedeelten zal betalen, moet u ter zake van die betaling(en) een factuur uitreiken. Dit moet telkens vóór het tijdstip van de opeisbaarheid van de betaling of deelbetaling plaatsvinden. De belasting over de vooruitbetaling is verschuldigd op het moment dat de factuur wordt uitgereikt of had moeten worden uitgereikt.

* b De vrijwillige vooruitbetaling: De belasting over de vooruitbetaling is verschuldigd zodra de vooruitbetaling wordt ontvangen.

 

Het Hof van Justitie heeft beslist dat een vooruitbetaling alleen tot verschuldigdheid van BTW leidt als alle relevante elementen van het belastbare feit – de toekomstige levering of dienst – bekend zijn (V-N 2006/46.16). De goederen of de diensten moeten op het tijdstip van de vooruitbetaling dus al nauwkeurig zijn omschreven. Over vooruitbetalingen voor leveringen van goederen of voor diensten die nog niet duidelijk zijn bepaald kan volgens het Hof van Justitie geen BTW worden geheven.

 

groet

Joost

 

 


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,3k 148

 

JoostMe ,

 

Ik neem aan dat jullie voor die € 100 een intake-gesprek voeren en een dossier aanleggen. Dan is er m.i. wel degelijk een dienst verricht.

 

Ben trouwens wel benieuwd naar jullie business model. Voor € 400 (bij succes) kun je m.i. niet veel meer doen dan een standaard bezwaarschrift versturen.

 

Odeon

 

 

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  4 leden, 120 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.