• 0

De onderneming en ik: Rente

L.S.,

 

Allereerst: ik ben geen fiscalist of jurist, maar wel buitengewoon geinteresseerd!

 

Ik ben vennoot in een vennootschap onder firma samen met mijn vader. We hebben een intentieverklaring naar de belastingdienst voor een geruisloze inbreng naar een B.V. gestuurd. Ik heb dus een keuze!

 

ONDERWERP 1: HET KOPEN VAN EEN BEDRIJFSPAND

Ik en/of mijn vader willen graag een bedrijfspand kopen om daar onze eigen onderneming in te vestigen.

In het geval dat we ervoor kiezen onze onderneming voort te zetten in de BV-vorm:

(vraag 1) Hebben we dan de keuze om deze in box 3 te laten of zijn we verplicht deze aan te merken als ter beschikking stelling waardoor deze in box 1 terecht komt?

Ik verwacht niet dat het de BV slecht zal gaan (dat is het uitgangspunt bij mijn vragen). Ik heb het gevoel dat ik het pand liever in box 3 heb, ondanks de terbeschikkingsvrijstelling.

Ik heb veel gelezen en het voordeel van de terbeschikking zit volgens mij in het aftrekbaar verlies wanneer de lening niet terugbetaald wordt (en dat voordeel verwacht ik dus niet te gaan gebruiken): als je als privé persoon een daadwerkelijke lening aan je BV hebt verstrekt en deze valt onder de terbeschikkingsstelling dan wordt het geheel aan kosten en opbrengsten rondom die lening gezien als een soort onderneming. Mocht de BV waaraan je het geld geleend hebt de lening niet terug betalen dan kun je dat dus ook als verlies aanmerken.

(vraag 2) Is het een stomme gedachte om het pand graag in box 3 te hebben? Of zitten er voordelen aan de terbeschikkingstelling?

 

Het lijkt als volgt:

Ontvang je geen of een te lage vergoeding voor een ter beschikking gesteld vermogensbestandsdeel dan moet je een aan zakelijk gelijk gestelde vergoeding opgeven in box 1: link

 

Of het verschil tussen de ontvangen vergoeding en de aan zakelijk gelijk gestelde vergoeding dan vervolgens ook weer in de BV aftrekbaar is, is mij onbekend.

 

Als het je gebeurt dat je privé geld in de onderneming zit maar je bent geen terugbetalingsverplichting overeen gekomen dan is het geen ter beschikking stelling en mag het verlies niet in aftrek worden genomen (http://zoeken.rechtspraak.nl/ResultPage.aspx?snelzoeken=t&searchtype=ljn&ljn=BZ2233)

Of je, als je in de daaraanvoorafgaande jaren, wel steeds in box 1 de ter beschikking stelling opgegeven hebt en/of had moeten geven (al dan niet tegen de hogere fictieve aan zakelijk gelijk gestelde rente) en deze dan wel of niet terug krijgt, is me onduidelijk.

Zou het dan zo werken dat je het beste alleen op papier zou moeten zetten: “De BV vergoed mij X% over € 100,000”? Hierdoor is geen terugbetalingsverplichting overeen gekomen en blijf je dus uit de TBS maar ontvang je wel rente in box 3!

 

O.a. geraadpleegd:

http://www.accountant.nl/readfile.aspx?ContentID=65441&ObjectID=738959&Type=1&File=0000032122_Uit_TBS.pdf

http://www.belastingtips.nl/fiscaaladvies_dossier/vermogende_particulieren/belastingvrij_beleggen_box_1_of_3/

https://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=49;action=display;threadid=19565;start=0

http://www.ondernemingsbeurs.nl/vpagina.asp?pag=45

http://www.dganet.nl/actualiteiten/170-februari-2012-een-zachte-lening-onzakelijke-leningen-en-de-dga

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BN3442

 

In het geval van een eenmanszaak:

Dan krijg je te maken met de vermogensetikettering en is het bedrijfspand verplicht bedrijfsvermogen.

(vraag 3) Maar geldt deze verplichte vermogensetikettering ook voor een vennootschap onder firma?

Relevant in dit kader lijkt: Uit de Tweede Kamerstukken 1978/79, 15300, Hoofdstuk IXB en XIII. NBr 21, blz. 27 ontleen ik het volgende “van terbeschikkingstelling is geen sprake indien, in het voorbeeld, de maten A, B, C en D het praktijkpand gezamenlijk verwerven. Civielrechtelijk gezien ontstaat er in dit geval mede-eigendom, en wel gebonden mede-eigendom. Dit houdt in dat geen van de maten bevoegd is zelfstandig over zijn aandeel in het praktijkpand te beschikken. Daarom is in dit geval geen sprake van terbeschikkingstelling van het pand aan derden”.

(Bron: http://www.ethesis.net/belasting/belasting.htm)

Belastingtechnisch zijn maatschappen en firma's exact gelijk, (vraag 4) toch?

Er zijn meerdere sites, maar http://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/rechtsvormen/maatschap zegt het heel duidelijk:

- Bij een maatschap zijn de leden (maten) ieder voor een gelijk deel aansprakelijk voor de schulden van de maatschap.

- De leden van een VOF (vennoten) zijn ieder geheel aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap, dus ook voor schulden die een mede-vennoot heeft gemaakt.

(Vraag 5) Of is de verplichte vermogensetikettering bij een firma (doordat bij een firma de vennoten geheel aansprakelijk zijn voor de schulden van de venootschap) wel van toepassing en niet bij een maatschap (doordat zij slechts voor een gelijk deel aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap)?

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BX4034 lijkt in dit licht ook een rol te spelen.

 

(Vraag 6) Is het niet strijdig met de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name het gelijkheidsbeginsel (artikel 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) dat ik, nu het om verhuur aan mijn eigen onderneming gaat, anders belast wordt, namelijk in box 1, terwijl als ik aan een vreemde verhuur rendement maak wat belast wordt volgens box 3?

 

Ik begrijp daarbij natuurlijk dat het pas gelijk is als de overeenkomst aan je eigen onderneming net zo zakelijk is als de overeenkomst aan "de vreemde", maar aan dat vereiste kan natuurlijk voldaan worden.

 

(Vraag 7) En waarom is het zo dat ik, wanneer ik een pand aan mezelf verhuur ik mijn vermogen rendabel maak op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te boven gaat, en wanneer ik aan een ander verhuur niet? (artikel 3.91 lid 1)

Verder ingegaan op méér dan actief vermogensbeheer:

http://www.foedererdfk.com/clienten/foedererdfk_nieuws_05-10/vastgoed_in_priv.html geeft aan:

“Meer dan normaal actief vermogensbeheer

Wanneer inkomsten uit vermogen worden verkregen door meer dan normaal actief vermogensbeheer vallen ze niet in box 3, maar in box 1 (als resultaat uit overige werkzaamheden). De wet noemt als voorbeelden van ‘meer dan normaal actief vermogensbeheer’:

A Het verrichten van werkzaamheden die erop gericht zijn om extra rendement te behalen.

B Het in belangrijke mate zelf verrichten van groot onderhoud en andere aanpassingen aan een zaak.

C Het benutten van voorwetenschap.”

 

Met betrekking tot A en B zie ik https://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=49;action=display;threadid=16971. Dat geeft ook aan dat méér dan normaal vermogensbeheer vooral (bij blijvend bezit) om de beheersactiviteiten gaat (om verschuiving naar box 1 te voorkomen kun je die het beste uitbesteden) en (bij verkoop) om de activiteiten rondom de verkoop gaat zoals “tijd geinvesteerd in het zo goed mogelijk kunnen verkopen van vastgoed: onderhoud, verbouwingen, de boer op om kopers te interesseren, etc”

 

Met betrekking tot C:

In http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BZ0265 :

“4.10 Met de invoering van artikel 3.91, eerste lid, onderdeel c, van de Wet is niet beoogd af te wijken van de jurisprudentie onder de Wet IB 1964 ten aanzien van andere inkomsten uit arbeid (HR 9 oktober 2009, nr. 43 035, LJN BI0481, BNB 2010/117). Uit de onder de Wet IB 1964 gewezen arresten volgt dan, dat het voordeel dat is behaald bij aan- en verkoop van onroerende zaken een resultaat uit overige werkzaamheden kan zijn, indien de aankoop is geschied met het oogmerk om door wederverkoop een voordeel te behalen en dit voordeel bij de aankoop redelijkerwijs voorzienbaar was (HR 22 september 1982, nr. 21.152, LJN AW9459, BNB 1982/324). De toepasselijkheid van artikel 3.90 van de Wet in situaties van aan- en verkoop van vermogensbestanddelen vloeit voort uit het geheel van feiten en omstandigheden ten tijde van de aan- en verkoop, waarbij essentieel is dat de aankoop is geschied in de wetenschap dat tegen een hogere prijs kan worden verkocht (HR 9 augustus 1996, nr. 31 081, LJN AA1948, BNB 1996/333).“

Hier wordt duidelijk dat kennis dat een pand voor méér verkocht kan worden gezien wordt als voorwetenschap.

In mijn casus zou deze kennis de wens van de BV om te huren tegen een bepaalde prijs kunnen zijn. Volgens mij wordt dat argument onderuit gehaald in http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BN9739 en http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BN9759 waarbij “de kennis van rentetarieven op spaarrekeningen ook niet als een bijzondere vorm van kennis aan te merken is in de zin van artikel 3.91, lid 1, letter c, van de Wet IB 2001.”.

Hierop wordt in deze thread door Joost Rietveld ook gereageerd: https://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=49;action=display;threadid=39780

Zelfs wanneer iemand op het gebied van zijn eigen professie verkoopt hoeft er geen sprake te zijn van bijzondere voorkennis (http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BO1253) deze man behaalde een verkoopwinst op panden en is WOZ-taxateur!

Volgens de laatst aangehaalde uitspraak is het ook van belang dat het pand marktconform is aangekocht.

In diverse uitspraken (ik heb op een enkele uitzondering alleen de uitspraken van de Hoge Raad genomen) waarin de werkzaamheden normaal vermogensbeheer te buiten gaan lijkt vooral de onderneming als duurzame organisatie van kapitaal en arbeid belangrijk te zijn:

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BW3819

Hier wordt gewerkt met financieringen en verliest het voornamelijk daarop.

Opmerkelijk hierin is: “In de fiscale jurisprudentie wordt voor de uitleg van het begrip onderneming aansluiting gezocht bij de in de bedrijfseconomie gebruikelijke omschrijving, te weten dat een onderneming een duurzame organisatie van kapitaal arbeid is, waarmee wordt beoogd door deelneming aan het maatschappelijke productieproces, winst te behalen. Van een onderneming is volgens deze jurisprudentie echter geen sprake indien de ontplooide activiteiten het normale vermogensbeheer niet overstijgen.”

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bu4808

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BX7631

“Een voordeel kan slechts inkomen zijn indien er een bepaalde bron aan ten grondslag ligt. Volgens vaste jurisprudentie (vergelijk Hoge Raad 3 maart 1954, nr. 11.683, BNB 1954/125 en Hoge Raad 1 februari 2002, nr. 36.238, BNB 2002/128c*) worden als uitgangspunt de volgende drie algemene voorwaarden gesteld aan een bron van inkomen: deelname aan het economische verkeer, het (subjectieve) oogmerk om voordeel te behalen, en de (objectieve) verwachting dat het voordeel redelijkerwijs kan worden behaald.”

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BM9252 (voorkennis)

 

Andere interessant stuk: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=116264

 

ONDERWERP 2: RENTEVERGOEDING NAAR PRIVE (lening “omhoog”)

Eenmanszaak

Ik haal eerst Joost Rietveld aan in https://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=25482;start=15

"Vergeet dat je vanuit privé geld kunt lenen aan je eenmanszaak. Jij en je eenmanszaak zijn gewoon een en dezelfde. Juridisch en dus fiscaal kun je geen lening verstrekken van privé aan je eenmanszaak. Net zo min als dat iemand die gehuwd is in gemeenschap van goederen geld kan lenen aan zijn/haar echtgenoot.

 

Het is en blijft een privéstorting. Geen vreemd vermogen en zeker geen aftrekbare rente. Dat je daar vanuit jouw beleving anders over denkt, maakt het nog niet ineens mogelijk."

 

Ook ik ben het daar dus he-le-maal niet mee eens.

 

Nu mijn onderneming wat jaren bestaat en ik wat winst gemaakt heb ben ik beter op aan het letten. In mijn belastingopgave 2010 zie ik staan: "Renteopbrengsten van banktegoeden" tegen een X bedrag.

Ik kan me voorstellen dat wanneer je zakelijk aangetrokken vreemd vermogen (waarvoor je rente betaalt) tegen een hogere rente op de rekening van de onderneming hebt staan, dit winst is en dat daar dus belasting over betaalt moet worden. Duidelijke zaak.

Echter ik heb geen leningen bij banken of iets dergelijks. Alles is privé gefinancierd. Ik heb dus nu "Renteopbrengsten van banktegoeden" waarover winst berekend wordt en belasting betaald moet worden terwijl ik aan de andere kant geen kosten daar tegenover heb staan. Heel erg vreemd.

Vanwege dezelfde redenering als bij onderwerp 1 vind ik dat je alle uitgespaarde rente als ondernemerskosten zou moeten mogen rekenen. En als daar al iets op af te dingen is dan toch minimaal gederfde privé-rente. En als dat zelfs geen stand houdt dan zou je in box 1 een extra aftrek toe moeten mogen toepassen die, gelijkstrekkend aan artikel 3.91 lid 1, gelijk is aan je normaal rendement bij actief vermogensbeheer.

Terugkomend op gerealiseerde rente-opbrengsten binnen het bedrijf: dit moet toch gezien worden als privé gerealiseerde rente? Immers, had ik steeds het saldo overgemaakt naar mijn privé rekening en daar pas weer vanaf gehaald als ik het in mijn onderneming nodig had, dan had ik deze rente gekregen op mijn privé bankrekening en hoefde daar ook geen box 1 maar box 3 over betaald te worden.

(Vraag 8) Wat vinden jullie?

 

ONDERWERP 3: RENTEVERGOEDING UIT PRIVE (lening “omlaag”)

Stel: over een paar jaar wil ik een zeiljacht kopen en daarvoor geld uit de BV lenen. Als ik dat renteloos zou doen dan zal de belastingdienst zich op de standpunten stellen:

personeelslening = 3% (2013) belast in box 1 (of de BV een evenzogrootte aftrek heeft is mij onbekend)

gehele som is loon (http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BK3097)

gehele som is uitdeling

rente is uitdeling

(ik heb dit verder niet uitgewerkt)

Feit is dat ik sowieso flink aan het betalen kom!

Dus laten we maar wel rente afspreken met de BV.

Dan lijkt me vervolgens, gezien wat ik de laatste paar jaren ook de andere kant op heb gemoeten, dat deze betaalde rente in box 1 aftrekbaar is. Maar... dat kan ik dan weer rustig vergeten. (Vraag 9) Zie ik het fout of is dit zo krom als een hoepel?

 

En dan vraag 10: Nu deze materie voor een toch niet zo ontzettend simpele ziel als ik zo veel vragen oproept, voldoet de wetgeving dan wel aan het Rechtszekerheidsbeginsel of is deze nietig? De overheid moet haar besluiten immers zó formuleren dat de burger precies weet waar hij aan toe is of wat de overheid van hem verlangt (ik zie in dit kader heel vaak geschreven worden met betrekking tot de ter beschikking stelling dat de overheid er opzettelijk voor heeft gekozen om onduidelijk te zijn). Bovendien moet de overheid de geldende rechtsregels juist en consequent toepassen.

 

 

[Mod edit:veel te lange links aangepast, verstoort de forum layout + titel gecorrigeerd]

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

21 antwoorden op deze vraag

 • 0

Je vraag lijkt meer op een praktijkcasus waar menig Hogeschool of Universiteit zich niet voor hoeft te schamen als deze voorgelegd zou worden in een tentamen (fiscaal) recht.

Misschien is het handig om even samen te vatten welke vragen er van direct belang zijn voor jouw besluitvorming en welke vragen meer algemeen zijn. Dan hoeven wij ook niet het hele examen af te leggen, behalve als we dat zouden willen ;)

 

Dan nog even twee vragen aan jou:

[*]Waarom wil je met je vader een besloten vennootschap beginnen?

[*]Waarom hebben jullie gekozen voor de geruisloze inbreng?

En dan doel ik niet op de theoretische motivering waarom je hiervoor zou kiezen, die kan ik je natuurlijk ook zo geven, maar de reden waarom jullie in jullie concrete situatie hebben gekozen voor deze opties.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0
En degene die het geschreven heeft?

Die moet samen met zijn vader gewoon een afspraak maken bij een goede fiscaal en/of financieel bedrijfsadviseur, zoals bijvoorbeeld Joost Rietveld of Dennis van Dijk

 

Deze extreme vraagstelling (10 vragen tegelijk nog wel!) is vééél te uitgebreid om op een forum op een zinnige wijze beantwoord te worden. Zelfs als je zinnige reacties krijgt ga je door de bomen het bos niet meer zien. Hier is een forum niet voor bedoeld!

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor jullie reacties!

 

De tekst is zo lang geworden omdat ik geprobeerd heb op mijn eigen vragen al antwoord te geven. Het zou zonde van jullie tijd zijn als jullie me zouden moeten verwijzen in de vorm van "het antwoord is al behandeld daar en daar".

In de forumregels: "Laat dus zien dat je de moeite hebt gedaan om al zelf een antwoord op je vraag te vinden alvorens je vraag op het forumte stellen." Ik denk dat ik daaraan voldaan heb ;)

 

Bedankt voor het compliment. Als ik stop met ondernemen zal ik solliciteren bij een examencommissie ;)

 

De algemene vragen zijn:

- kan een bedrijfspand in box 3 wanneer de eigen BV huurder is

- de BV leent geld van de dga. Kan de vergoeding in box 3 terecht komen.

- de eenmanszaak gebruikt geld van de ondernemer. Kan de eenmanszaak rentekosten vergoeden die bij de ondernemer in box 3 belast worden?

 

Waarom wil je met je vader een besloten vennootschap beginnen?

De keuze voor een BV wordt gemaakt vanwege:

- hele hoge winst in 2012 (de geruisloze lening kan nog gestalte gegeven worden), maar sowieso winsten die om het omslagpunt liggen. Overigens heeft mijn vader nog een vaste baan naast de VOF. Hij wordt wel aangemerkt als ondernemer met daraan gerelateerde aftrekposten.

- afscheiden prive vermogen

 

Waarom hebben jullie gekozen voor de geruisloze inbreng?

- is bij ons hetzelfde als een inbreng met ruis. Er zitten geen vast activa, goodwill of iets dergelijks in de onderneming. Er is nooit sprake van stakingswinst.

 

Link naar reactie
 • 0
Laat dus zien dat je de moeite hebt gedaan om al zelf een antwoord op je vraag te vinden alvorens je vraag op het forumte stellen." Ik denk dat ik daaraan voldaan heb

Als je het zo stelt: ja, daar heb je ruimschoots aan voldaan! ;)

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 1

De algemene vragen zijn:

kan een bedrijfspand in box 3 wanneer de eigen BV huurder is

 

Een bedrijfspand kan wel privé verworven worden maar kan niet in box 3 blijven als het pand terbeschikking gesteld wordt aan een besloten vennootschap waaraan de eigenaars van het pand gelieerd zijn (art. 3.92 wet IB 2001). Nu jullie beiden aanmerkelijkbelanghouder in de BV zijn valt hrt terbeschikkingstellen van het pand onder het fiscale begrip 'werkzaamheid' en hoort het huis in Box 1. Voordeel is dat de kosten met betrekking tot het pand ook aftrekbaar zijn en dat het vermogen niet belast wordt in box 3.

 

de BV leent geld van de dga. Kan de vergoeding in box 3 terecht komen.

 

Een lening van de DGA is een vermogensbestanddeel en kwalificeert gelijk aan het bedrijfspand: opbrengsten zijn belast in box 1, vermogen wordt niet belast in box 3.

 

de eenmanszaak gebruikt geld van de ondernemer. Kan de eenmanszaak rentekosten vergoeden die bij de ondernemer in box 3 belast worden?

 

Nee, zoals Joost al schreef, vergeet het idee dat je van jezelf kunt lenen. Er kunnen dus geen rentevergoedingen fiscaal opgevoerd worden (dit zijn gewoon onttrekkingen) en deze betalingen worden niet belast als inkomen (immers, enkel de winst wordt belast, niet wat naar privé wordt onttrokken).

 

Waarom wil je met je vader een besloten vennootschap beginnen?

De keuze voor een BV wordt gemaakt vanwege:

- hele hoge winst in 2012 (de geruisloze lening kan nog gestalte gegeven worden), maar sowieso winsten die om het omslagpunt liggen. Overigens heeft mijn vader nog een vaste baan naast de VOF. Hij wordt wel aangemerkt als ondernemer met daraan gerelateerde aftrekposten.

- afscheiden prive vermogen

 

Als de winst rond de € 220k/240k ligt kan dit een goede optie zijn. Zijn de verwachtingen dat deze winsten zo hoog blijven liggen?

M.b.t. Afscheiding privé vermogen, hier zijn eventueel nog andere opties in de IB-sfeer voor. Dit is alleen interessant indien de winst onder het omslagpunt ligt,

 

Waarom hebben jullie gekozen voor de geruisloze inbreng?

- is bij ons hetzelfde als een inbreng met ruis. Er zitten geen vast activa, goodwill of iets dergelijks in de onderneming. Er is nooit sprake van stakingswinst.

 

Dan zou een ruisende inbreng veel meer vrijheid geven. Maar met deze winstvrwachtingen kan er een hoge goodwill verondersteld worden en dan is het belangrijk of de onderneming afhankelijk is van jullie of ook zonder jullie verkocht zou kunnen worden. Is er bijvoorbeeld personeel?

 

Overigens ben ik het helemaal met Norbert eens:

En degene die het geschreven heeft?

Die moet samen met zijn vader gewoon een afspraak maken bij een goede fiscaal en/of financieel bedrijfsadviseur...

 

De situatie is complex en verdient absoluut advies op maat. Een verkeerde keuze kan al snel leiden tot jezelf ernstig tekort doen in fiscaal opzicht. De kosten van de adviseur haal je er (op termijn) zeker uit.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Met betrekking tot het uilenen van geld aan de BV: belast in box 1. Goed: dan draaien we het om: geld lenen van de BV (consumptief, voor de zeiljacht). Waarom levert dat dan geen aftrekpost op?

 

Is het niet strijdig met de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name het gelijkheidsbeginsel (artikel 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) dat ik, nu het om verhuur aan mijn eigen onderneming gaat, anders belast wordt, namelijk in box 1, terwijl als ik aan een vreemde verhuur rendement maak wat belast wordt volgens box 3?

 

Over de rentevergoeding vanuit de eenmanszaak:

Mijn privé geld staat dus op de rekening van de eenmanszaak. Wat moet ik doen met de rente die ik krijg op die rekening?

Link naar reactie
 • 0

Met betrekking tot het uilenen van geld aan de BV: belast in box 1. Goed: dan draaien we het om: geld lenen van de BV (consumptief, voor de zeiljacht). Waarom levert dat dan geen aftrekpost op?

 

Dus jij wilt geld lenen van je BV? Dat kan natuurlijk. Als dit consumptief is en van dien omvang dat je er een zeiljacht van kunt kopen dan zal er een leningovereenkomst opgesteld dienen te worden tussen jou en de BV. Hierin dient een zakelijke rente afgesproken te worden, jij mag niet bevoordeeld worden omdat jij toevallig een groot deel van de aandelen van de BV bezit. De lening aan jou in privé dient hetzelfde vorm gegeven te worden als dat ik de lening bij die BV zou sluiten, inclusief eventuele zekerheden die uitgewonnen kunnen worden.

Deze rente is vanzelfsprekend niet aftrekbaar, dat is al zo sinds 1997. Wel is het zo dat deze lening het vermogen drukt in box 3. Je betaalt dus minder vermogensrendementsheffing. Er is dus wel degelijk een aftrekpost in de inkomstenbelasting, alleen niet voor de rente maar voor het vermogen.

 


 

Is het niet strijdig met de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name het gelijkheidsbeginsel (artikel 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) dat ik, nu het om verhuur aan mijn eigen onderneming gaat, anders belast wordt, namelijk in box 1, terwijl als ik aan een vreemde verhuur rendement maak wat belast wordt volgens box 3?

 

Volgens mij zou het in strijd zijn met behoorlijk bestuur als daar geen wettelijke regeling voor is. Die is er wel degelijk, parlementair goedgekeurd en al. De reden van deze regeling ligt hem vooral in het feit om een vlucht naar box 3 te voorkomen en zo een deel van het inkomen uit het progressieve tarief te trekken. Tja, leer ondernemers (en fiscalisten) creatief omgaan met de wet- en regelgeving.

 

Ik verwijs je even naar artikel 104 van de Nederlandse grondwet:

Belastingen van het Rijk worden geheven uit kracht van een wet. Andere heffingen van het Rijk worden bij de wet geregeld.

Hier is dus geheel aan voldaan. Dat de wet jou niet aanstaat is natuurlijk een heel ander punt. Ik zou zeggen, naast actief stemrecht heb je ook passief stemrecht: maak een programma en stel je verkiesbaar. Dat is de manier om zulke wetten te veranderen. Tot dat moment zullen we het hier met zijn allen mee moeten doen.

 


 

Over de rentevergoeding vanuit de eenmanszaak:

Mijn privé geld staat dus op de rekening van de eenmanszaak. Wat moet ik doen met de rente die ik krijg op die rekening?

 

Dit bedrag telt niet mee in box 3 (is dus geen vermogen, tenzij het een onredelijk hoge tegoeden zijn) en is dus niet onderheving aan de vermogensrendemensheffing. De ontvangen rente zijn een baat en derhalve belastbaar in box 1. Als je er voor zorgt dat dit geld op een privé spaarrekening staat (een spaarrekening die geen onderdeel uitmaakt van je balans) dan is de rente weer onbelast, maar dien je het saldo weer op te nemen in box 3. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie bepaal je wat het voordeligst is.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Dus als je èn een lening aan de BV hebt èn een lening vàn de BV hebt moet je over het uitgaande geld wel belasting betalen over de rente, maar heb je over het inkomende geld geen mogelijkheid om de rente af te trekken...

 

Dus omdat ik er nu niet op gelet heb om mijn geld op mijn privé rekening te zetten heb ik:

- geen rente ontvangen

- geen gebruik kunnen maken van mijn vrijstelling in box 3

- zelfs belasting moeten betalen over rente die ik gratis had mogen ontvangen

Hoe kunnen we dit nou goed vinden?

Link naar reactie
 • 0

Dus als je èn een lening aan de BV hebt èn een lening vàn de BV hebt moet je over het uitgaande geld wel belasting betalen over de rente, maar heb je over het inkomende geld geen mogelijkheid om de rente af te trekken...

 

Yup. Dat zou alleen op gaan als de lening aan jou zou kwalificeren in box 1, en dat is bij een lening in het kader van de eigen woning. Daar kan het zeker interessant zijn om een lening bij de BV af te sluiten, vooral omdat de betaalde rente niet in het grote zwarte gat van de bank verdwijnt maar indirect beschikbaar blijft en door middel van dividend uitgekeerd kan worden.

Maar ik snap het probleem niet zo. Als je naar de bank gaat om daar geld te lenen voor het jacht dan is die rente toch ook niet aftrekbaar? Waarom zou de rente dan wel aftrekbaar moeten zijn als je het bij de eigen BV leent? Dat je daarnaast ook nog eens geld geleend hebt aan de BV is een volledig los staande kwestie en die moet je dus ook niet met elkaar verweven.

 

Dus omdat ik er nu niet op gelet heb om mijn geld op mijn privé rekening te zetten heb ik:

- geen rente ontvangen

- geen gebruik kunnen maken van mijn vrijstelling in box 3

- zelfs belasting moeten betalen over rente die ik gratis had mogen ontvangen

Hoe kunnen we dit nou goed vinden?

 

Ehm, ...omdat ik er nu niet op gelet heb...

Niet goed opletten is natuurijk nooit een reden om fungerende wet- en regelgeving te wijzigen of onredelijk te verklaren. Dat jij niet goed het opgelet verschoont je toch ook niet van de verplichting de boete te betalen als je een rood licht hebt gepakt?

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0
Maar ik snap het probleem niet zo. Als je naar de bank gaat om daar geld te lenen voor het jacht dan is die rente toch ook niet aftrekbaar?

 

Juist! Maar daar is het eerlijk. Als ik geld aan de bank uitleen (sparen bijvoorbeeld) dan vallen die renteopbrengsten ook niet in box 1.

Ingaand en uitgaand geld wordt bij het handelen met een bank hetzelfde belast.

Ingaand en uitgaand geld wordt bij het handelen met jezelf anders belast.

 

Zonder "er nu niet op gelet heb om" blijft de strekking van de vraag dezelfde:

Dus omdat ik mijn geld op mijn privé rekening te zetten heb ik:

- geen rente ontvangen

- geen gebruik kunnen maken van mijn vrijstelling in box 3

- zelfs belasting moeten betalen over rente die ik gratis had mogen ontvangen

Hoe kunnen we dit nou goed vinden?

Link naar reactie
 • 1

Ik verwijs nog even naar een bijdrage van mij eerder vandaag:

 

Dat de wet jou niet aanstaat is natuurlijk een heel ander punt. Ik zou zeggen, naast actief stemrecht heb je ook passief stemrecht: maak een programma en stel je verkiesbaar. Dat is de manier om zulke wetten te veranderen. Tot dat moment zullen we het hier met zijn allen mee moeten doen.

 

Ik kan er niet meer van maken. Ik ga in deze draad vanaf nu dan ook alleen maar reageren op concrete ondernemingsgerelateerde vragen en niet over de eerlijkheid, redelijkheid en billijkheid van wetgeving. Dat valt niet binnen de scope van higher level en is bovendien zonde van mijn tijd.

Dus als je nog een concrete vraag hebt over jouw huidige of toekomstige ondernemingsgerelateerde situatie: brand gerust los!

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Dus omdat ik mijn geld op mijn privé rekening te zetten heb ik:

- geen rente ontvangen

Door deze keuze maakt het dus niet uit of het nu box 1 of box 3 is. Je hebt er feitelijk geen belasting over betaald, dus kun je nooit slechter af zijn geweest dan wanneer de fiscale regels anders zouden zijn.

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

Jawel (ik ben wel slechter af geweest), maar misschien is het even een onduidelijkheid mijnerzijds. Het had moeten zijn:

 

Zonder "er nu niet op gelet heb om" blijft de strekking van de vraag dezelfde:

Dus omdat ik mijn geld op mijn privé rekening te zetten heb ik:

1- PRIVE geen rente ontvangen

2- geen gebruik kunnen maken van mijn vrijstelling in box 3

3- zelfs belasting moeten betalen over rente die ik nu ZAKELIJK heb ontvangen, maar PRIVE (zie punt 1) gratis had mogen ontvangen

Hoe kunnen we dit nou goed vinden?

Link naar reactie
 • 0

 

Dus omdat ik mijn geld op mijn privé rekening te zetten heb ik:

1- PRIVE geen rente ontvangen

2- geen gebruik kunnen maken van mijn vrijstelling in box 3

3- zelfs belasting moeten betalen over rente die ik nu ZAKELIJK heb ontvangen, maar PRIVE (zie punt 1) gratis had mogen ontvangen

Hoe kunnen we dit nou goed vinden?

 

Ehm, als je het geld op een privé rekening zet dan

1. valt het juist wel in box 3 en benut je de vrijstelling

2. kun je het ook op een spaarrekening zetten zodat je rente beurt.

 

Of bedoel je dat je het geld op een zakelijke rekening had staan?

 

Dan nog: geld wat je op een zakelijke rekening hebt staan, kun je aan box 3 toerekenen indien het geld zakelijk geen doel dient in je onderneming. Dan profiteer je van box 3 vrijstelling en mag je de rentebaten buiten de winst uit onderneming houden.

 

Er is dus geen sprake van een probleem in de wetgeving, maar gewoon het feit dat je niet wist hoe dit werkt.

 

groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Inderdaad, ik had het geld op mijn privé rekening staan.

 

@Joost: super. Inderdaad dat wist ik niet! Wel nog een tegenvraag: dat geldt dan toch eigenlijk voor alle rente die ik op mijn zakelijke rekening ontvang zolang het bedrag op basis waarvan dat berekend is mijn privevermogen in de eenmanszaak niet overtreft (of iets van die strekking?)

Link naar reactie
 • 0

Inderdaad, ik had het geld op mijn privé rekening staan.

 

@Joost: super. Inderdaad dat wist ik niet! Wel nog een tegenvraag: dat geldt dan toch eigenlijk voor alle rente die ik op mijn zakelijke rekening ontvang zolang het bedrag op basis waarvan dat berekend is mijn privevermogen in de eenmanszaak niet overtreft (of iets van die strekking?)

 

Nu ben ik je kwijt. Je schrijft dat het geld op de privérekening stond. Waarom heb je dan geen rente ontvangen?

 

Wat ik opperde over zakelijke spaartegoeden geldt niet per se voor rente. Het gaat in eerste instantie om het saldo. En dat hoeft geen parallel te zijn naar het eigen vermogen. Het gaat erom of het saldo dusdanig hoog is dat het geen zakelijk nut dient in je eenmanszaak. Je kunt best 25.000 op je zakelijke rekening hebben staan. Als je van plan bent om dat te investeren in inventaris over een paar maanden dan is het gewoon zakelijk saldo.

 

groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Jezus wat ben ik onzorgvuldig: het geld stond definitief op mijn ZAKELIJKE rekening.

 

Dus dit is gewoon van toepassing:

Wat ik opperde over zakelijke spaartegoeden geldt niet per se voor rente. Het gaat in eerste instantie om het saldo. En dat hoeft geen parallel te zijn naar het eigen vermogen. Het gaat erom of het saldo dusdanig hoog is dat het geen zakelijk nut dient in je eenmanszaak. Je kunt best 25.000 op je zakelijke rekening hebben staan. Als je van plan bent om dat te investeren in inventaris over een paar maanden dan is het gewoon zakelijk saldo.

 

De link naar eigen vermogen bedoelde ik als volgt:

Stel: Mijn eigen vermogen als vennoot is € 100.000.

Het saldo op de bank is € 200.000

 

Dan lijkt mij dat ik slechts de rente op € 100.000 als onbelast in box 3 kan betrekken (niet méér). (Even er van uitgaand dat de volledige € 200.000 geen nut heeft binnen de onderneming). Of vinden jullie dat deze vergelijking in zijn geheel niet opgaat of niet met het eigen vermogen vergeleken moet worden?

 

Dan het nut dat het saldo zakelijk dient. Dat lijkt me nogal een grijs gebied. Ik investeer eigenlijk nooit. Ik handel in goederen. Het kan soms voorkomen dat ik van de 1 op andere dag wel of niet iets koop van 150.000 euro. Met de snelheid van de banken hoef ik de koop niet af te laten hangen van "of het geld op tijd op mijn zakelijk rekening is", indien het geld wèl op mijn privé rekening zou staan...

Link naar reactie
 • 0

ok, ik dacht al...

 

Die vergelijking met het EV moet je echt loslaten. Het EV kan wel 10 miljoen bedragen dan wil dat nog steeds niet zeggen dat een banksaldo van 200.000 zakelijk is.

 

En ja, dat is een enorm grijs gebied. Als echter transacties van 150K geen uitzondering zijn in je bedrijf, dan lijkt mij een banksaldo van 150K toch zeker zakelijk te noemen.

 

groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  5 leden, 155 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.