• 0

Onenigheid over kapitaalrekening uittredende vennoot VOF

Beste heren en/of dames van het forum,

 

Ik heb het forum doorzocht voor een antwoord op mijn vraag maar heb deze helaas niet kunnen vinden.

 

Ik heb 5 jaar geleden een VOF gestart met mijn partner in de metaalindustrie. Deze heeft aangegeven per 31-12-2016 jl te willen stoppen met de samenwerking.

Ik heb daarop aangegeven door te willen gaan als eenmanszaak. In dat geval zou ik een nieuwe CNC-draaier zoeken die bij mij in loondienst zou komen. Tot op heden is dit niet gelukt en aangezien ik afhankelijk ben van een draaier kan ik nu ook niet verder met het bedrijf. Hierdoor ben ik genoodzaakt te stoppen.

Er moet nog getekend worden voor de jaarcijfers van 2016 en er moet nog afgerekend worden met de kapitaalrekening van mijn partner omdat deze per 31-12-2016 jl geen onderdeel meer uitmaakt van de VOF.

De stand van mijn kapitaalrekening per 31-12-2016 is +34000 en die van mijn partner is +14000. Dit is echter onder andere gebaseerd op de boekwaarde van de machines. Beide (2) machines staan voor een hoger bedrag in de boeken dan dat ik er op dit moment in de markt voor kan krijgen als ik ze verkoop. Mijn partner eist dat ik de 14000 betaal van zijn kapitaalrekening. Echter, van de marktwaardes uitgaande zou de kapitaalrekening van mijn partner een stuk lager uitkomen. Van de boekwaardes uitgaande betaal ik mijn partner 14000, terwijl als ik alles verkoop ik nooit mijn kapitaalrekening eruit kan halen.

Dit lijkt mij niet eerlijk, aangezien mijn kapitaalstand een stuk hoger is dan de zijne.

 

Wie heeft gelijk in deze? Is er ook een mogelijkheid tot (bijvoorbeeld) een inhaalafschrijving om de machines "eerlijker" op de balans te krijgen waardoor de kapitaalrekeningen ook realistischer uitkomen of ben ik hoe dan ook veroordeeld tot het betalen van de 14000?

 

Ik dacht dat bij het uittreden van een vennoot er altijd moet worden afgerekend met behulp van een slotbalans gebaseerd op de marktwaardes van alle activa. Ook al wilde ik als eenmanszaak verder, is dat juridisch gezien geen nieuwe start dan? Met een nieuwe balans. Mijn partner zegt dat het een going concern is waardoor er altijd moet worden afgerekend met behulp van de boekwaardes van de activa.

 

Alvast heel erg bedankt voor jullie tijd en input!

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

10 antwoorden op deze vraag

 • 0

In principe heeft je vennoot dan recht op circa een (14.000/48.000)ste deel van het geld, de machines en andere bezittingen minus schulden/verplichtingen.

Dus niet per definitie 14.ooo in geld.

 

Dat 'going-concern' verhaal is wel een beetje een sterk verhaal namelijk. Behalve als dat misschien zo staat omschreven in de VOF overeenkomst.

 

Link naar reactie
 • 0

Wen aan de gedachte dat er formeel helemaal niets wordt voortgezet, maar de VoF ophoudt te bestaan.

 

De waarde van de machines ligt daarom ergens tussen de kiloprijs voor schroot en wat een vakman die met de machines uit de voeten kan, ervoor over heeft. Die laatste ben jij bijvoorbeeld, maar het is daarom vooral een kwestie van onderhandelen.

Link naar reactie
 • 0

Hallo,

 

Vervelend voor je hoe dit zich ontwikkelt.

Ja, zo een v.o.f. is een lastige samenwerkingsvorm als het misgaat.

Allereerst is er een v.o.f. akte en wat staat daar in over beëindiging, uittreden en uitkopen?

Is er een uittreed overeenkomst gemaakt en wat is daarin overeengekomen?

Ervan uitgaande dat die geen soelaas bieden het volgende;

 

De waarde van de onderneming wordt eigenlijk bepaald aan de hand van de verwachte vrije geldstromen in de toekomst en die worden contant gemaakt a.d.h.v. het gewenste rendement (DCF).

Dat is de waarde inclusief goodwill of Badwill afhankelijk van de resultaten.

 

DCF of APV

Netto contante waarde

 

De waardering van de activa is dan niet meer zo relevant want hoe lager de intrinsieke waarde (boekwaarde) hoe hoger de Goodwill.

Alleen bij verdeling van de bedrijfswaarde in natura wordt meestal uitgegaan van de actuele waarde van de activa en niet van de fiscale boekwaarde.

Dus als je geen geld krijgt maar bijvoorbeeld een CNC machine dan geldt de dagwaarde.

Dit wordt vastgelegd in een bedrijfsplan voor waardebepaling onderneming met geprognotiseerde balansen (liefst tegen actuele waarde) en (verwachte) winst en verliesrekeningen.

 

Mooie in theorie allemaal maar wat betekent dat voor jou.

Als je nu stopt (of moet stoppen) zijn de verwachte geldstromen

en dus de bedrijfswaarde opeens nul geworden.

De waarde van de machines is dan wat ze nu opbrengen.

Alleen dat is nu en wat is 31 december door jullie overeengekomen?

Is er toen een overdrachtsprijs bepaald?

Beslissingen en resultaten na 31 december hebben in principe geen invloed op de afrekening per 31 december.

Je ex partner zal zeggen dat het niet aan hem ligt dat je nu stopt omdat je geen CNC draaier kan vinden of hebben jullie daar iets van vastgelegd?

Wel was natuurlijk duidelijk dat het loon van de opvolger (CNC draaier) in de vorm van medewerker ten laste van de toekomstige geldstromen zou komen.

Volgens mij (rekening houdende met een redelijke arbeidsbeloning van de vennoten) is de winst na ondernemersloon ook in het verleden niet zeer hoog geweest.

 

Wel geldt voor de uittredende vennoot nog wel een hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden van voor uittreden en eventueel langlopende contracten van voor uittreden.

Maar ik geloof niet dat er onbetaalde schulden achterblijven.

 

Dus resumerend kijk in de vof akte, of de uitkoopovereenkomst of de gemaakte afspraken.

Toen je mede vennoot uittrad is de v.o.f. opgeheven en heb jij zijn aandeel overgenomen.

Dit had moeten gebeuren a.d.h.v. een bedrijfswaardering (DCF).

 

Dit is geen nietes welles spelletje over boekwaarden en een deskundige zal voor jullie een eindbalans moeten maken.

De zogenaamde stakingswinst of -verlies zal in verhouding van de overeengekomen winstverdeling (of bij gebreke daarvan naar rato inbreng) verwerkt moeten worden.

Als jullie het daar niet over eens worden is de gang naar de rechter te verwachten.

Dan is het de vraag hoe die ertegen aankijkt wat per 31 december de waarde was en in hoeverre de huidige problemen tevens voor rekening van de uittredende vennoot komen met dien verstande dat die in de eindbalans meegenomen mogen worden.

De rechter zal kijken naar de gemaakte afspraken, de wet en "redelijkheid en billijkheid".

Dat laatste is moeilijk te voorspellen.

 

Veel sterkte toegewenst,

 

Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link naar reactie
 • 0

Dank voor jullie reacties.

 

De hamvraag voor mij is eigenlijk: hoe moet worden afgerekend met de uittredende vennoot als de VOF ontbonden wordt? Klopt het dat als ik heb aangegeven dat ik als eenmanszaak verder wil, dat het dan een 'going concern' is en dat dan de fiscale boekwaardes gelden voor de berekening van de kapitaalstand of ...

is dat niet relevant en moet er worden afgerekend naar marktwaardes ongeacht de beslissing van de "blijvende" vennoot?

Dit levert een essentieel verschil op in de waardebepaling van de kapitaalrekeningen van beide vennoten wat weer een groot verschil oplevert in het bedrag dat ik de ex vennoot moet betalen.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Bij staking bepaal je de waarde op basis van de waarde economisch verkeer. Zeker niet per se de boekwaarde. De fiscale boekwaarde is wat het is, fiscaal. Bedoeld voor rapportage aan en belastingheffing door de fiscus.

 

Voor de activa gaat het dus om wat de hoogste bieder in de markt ervoor over zou hebben.

 

Dat jij de onderneming going concern voortzet, maakt dat niet anders.

 

Zie het zo, als jij de activa niet overneemt, moet het verkocht worden. Dus als hij volhoudt, stel dan voor om over te gaan tot verkoop van de activa. Dan begrijpt hij hopelijk dat het inderdaad minder waard is dan de boekwaarde.

 

Succes

Joost

 

 

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Je geeft in je openingspost al aan dat je toch niet met de eenmanszaak begint. Dan is er toch ook geen sprake van het overnemen van zaken? Sowieso lijkt het mij geen going concern omdat je naar een eenmanszaak zou gaan. Dan lijkt het mij om een activa/passiva transactie te gaan (daar kan uiteraard wel een goodwill component inzitten). Alleen als er een nieuwe vennoot zou toetreden lijkt het mij een going concern. Maar als er verder nog geen concrete afspraken zijn over overname door een eenmanszaak (en die schijnen er ook niet te komen) lijkt het mij dat de v.o.f. gewoon gestaakt gaat worden.

 

De hamvraag voor mij is eigenlijk: hoe moet worden afgerekend met de uittredende vennoot als de VOF ontbonden wordt?

Jij bent ook een uittredende vennoot als de v.o.f. ontbonden wordt. Dus dan is het wel duidelijk dat beschikbare gelden naar genoemde verhouding uitgekeerd worden.

 

Link naar reactie
 • 0

Hi,

 

Geen prettig nieuws voor je maar ik zal even voor advocaat van de tegenpartij spelen.

 

Probleem is hier dat je twee momenten hebt.

 

1. Je neemt onderneming van partner over en geeft aan deze voort te zullen zetten.

(Een vof met 2 vennoten is eigenlijk 2 eenmanszaken waarbij sommige zaken gemeenschappelijk

worden gebruikt.). Hierbij hoort dus een waardering going concern.

2. Je besluit eind Maart de onderneming te staken.

Hierdoor verandert de going concern waarde in executiewaarde.

 

Wat moet je nu betalen?

Nu wat je per 31 december hebt afgesproken.

Volgens mij hebben jullie toen (stilzwijgend) afgesproken dat de waarde volgens de eindbalans 31 december wordt verrekend.

Ervan uitgaande dat die balans gewoon net zoals ieder jaar die balans wordt gemaakt.

Als niets is afgesproken heb je in ieder geval de uittredende vennoot in die overtuiging gelaten.

Je kan na 3 maanden ook niet terug naar de garage om een korting te bedingen omdat door een stuurfout de waarde van de auto is gedaald.

 

Als je bij overname 31 december niet expliciet door jou een voorbehoud is gemaakt omtrent opvolging en voortzetting is de waarde gewoon stand eindbalans volgens de gebruikelijke manier opgesteld.

Het risico is na 31 december voor jou, dat is nu eenmaal ondernemersrisico.

 

Het argument dat de boekwaarde fiscaal is doet daar niets aan af volgens mij is de fiscale boekwaarde volgens goed koopmansgebruik bepaald en dat betekent dat daar de normale economische principes voor zijn gebruikt. Verder had bij voortzetting de waarde in het economisch verkeer bepaald moeten worden op basis van de toekomstige geldstromen. Maar aangezien het fiscaal resultaat, afleidende uit de gegeven informatie, nauwelijks afwijkt van een economische winst nihil, onder aftrek van ondernemersloon en een redelijk rendement op geïnvesteerd vermogen, is er nagenoeg geen sprake van good- of badwill en had bij voortzetting de toekomst er niet veel anders uitgezien dan het verleden.

 

De uittredende vennoot kan alleen nog hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor schulden en doorlopende langlopende contracten van voor 31 december.

Maar dit doet niets af aan de onderlinge verdeling.

 

Nogmaals succes.

 

Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link naar reactie
 • 0

Hallo,

 

Volgens TS is de andere vennoot uit vof gestapt en moet alleen nog worden afgerekend;

"Er moet nog getekend worden voor de jaarcijfers van 2016 en er moet nog afgerekend worden met de kapitaalrekening van mijn partner omdat deze per 31-12-2016 jl geen onderdeel meer uitmaakt van de VOF."

 

Maar ik begrijp jou vraag Joost.

Vraag is of alle formele stappen en handelingen wel zijn doorlopen;

Stappenplan opheffen vof

Volgende vraag is in hoeverre dat hier de situatie juridisch gezien tussen de vennoten onderling verandert. Geen derden werking wil nog niet zeggen dat gemaakte afspraken onderling nietig zijn.

 

Een ander vraag die ik heb is "wat staat er nog meer op de balans?"

Want je kan natuurlijk niet willekeurig een paar activa ( de machines) "afboeken" en de rest laten staan tegen de fiscale boekwaarde.

 

Misschien zoekt TS met de gegeven info juridisch advies of verstrekt ons iets meer informatie.

Ik zou hem het eerste adviseren want een en ander vraagt wel volledige inzage in bewijsstukken en administratie.

 

Vriendelijke groet,

 

Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  9 leden, 202 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.