Ga naar inhoud
 • 0

Geen BTW bij opdrachtgever

Als bedrijf ben ik BTW-plichtig. Over alles wat ik doe, komt nogeens 19% BTW. Dat is geen probleem...

 

Nu heb ik een grote opdrachtgever en die is BTW-vrijgesteld. Hun dragen geen BTW af en kunnen het ook niet aftrekken. Ik mag van hun ook geen BTW in rekening brengen, want dat hoeft niet ???

 

Is dat waar. Valt dat onder de levering van goederen belast met 0%?

Leer alsof je eeuwig leeft, leef alsof het je laatste dag is!

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

17 antwoorden op deze vraag

 • 0
Ik mag van hun ook geen BTW in rekening brengen, want dat hoeft niet

 

Dat is volstrekte onzin. Jij MOET ALTIJD btw afdragen. Ook als je opdrachtgever geen btw mag aftrekken (wat particulieren ook niet mogen) dan moet die nog wel btw betalen!

 

Een organisatie die niet btw plichtig is, betaalt dan ook 19% meer voor hun inkoop. Daartegenover staat, dat ze ook geen btw afdragen, dus 19% meer overhouden aan hun "verkoop".

 

Spreek het goed af met je opdrachtgever, want ik heb al regelmatig bonje gehad met organisaties die niet btw plichtig zijn over de hoogte van de factuur! Voor je het weet nemen ze gewoon 19% korting.

 

Succes,

Nils

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Ik heb net contact gehad met die mensen en het antwoord is dat ze BTW-vrijstelling hebben gehad van de minister van onderwijs. Ik werk voor hun en profiteer hierdoor ook van de BTW-vrijstelling.

 

Ik hoef over mijn werk voor hun geen BTW af te dragen en/of in rekening te brengen. (Ik bepaal ook niet zelf mijn tarief, dat doen hun helaas).

Leer alsof je eeuwig leeft, leef alsof het je laatste dag is!

Link naar reactie
 • 0

Volgens mij is dat onzin. BTW vrijstelling is niet overdraagbaar. Jij moet ALTIJD btw afdragen. Ik doe ook werk voor onderwijs en heb altijd gezeur over de btw, maar ik moet hem gewoon afdragen, dus de onderwijsinstelling moet hem gewoon betalen.

 

Vrijstelling krijg je alleen voor levering aan het buitenland.

 

Kijk anders op je aangifte formulier! Is daar je vakje voor "omzet aan vrijgestelde organisaties"? Volgens mij niet (heb al een poosje geen formulier bestudeerd).

 

Als iemand het beter weet, moet die het maar zeggen.

 


 

van www.belastingdienst.nl

 

Onderwijs

De vrijstelling voor onderwijs geldt voor:

 

 

wettelijke geregeld onderwijs. Dit is onderwijs dat in verscheidene onderwijswetten is geregeld. Officieel valt hieronder: 'onderwijs door daartoe bestemde inrichtingen, als is omschreven bij of krachtens de wetten tot regeling van het onderwijs dat krachtens wettelijk voorschrift is onderworpen aan het Rijksschooltoezicht of aan een ander toezicht door of namens de minister die met de zorg voor het desbetreffend onderwijs is belast';

zogenoemde aangewezen onderwijs.

De vrijstelling voor onderwijs geldt ook voor het afnemen van examens ter afsluiting van vrijgesteld onderwijs. Dat geldt ook als dat gebeurt door iemand anders dan de ondernemer die de opleiding voor dat onderwijs heeft gegeven. Ook correctiewerk voor vrijgesteld onderwijs is vrijgesteld.

 

 

 

Ook de diensten en goederenleveringen die nauw met het onderwijs samenhangen zijn vrijgesteld. Het ter beschikking stellen van schoolboeken (d.w.z. boeken die noodzakelijk zijn voor het volgen van het aangeboden onderwijs) is onlosmakelijk verbonden met het geven van onderwijs. De wijze waarop de boeken door de onderwijsinstelling worden verstrekt (via verhuur dan wel via verkoop) is voor de BTW-heffing niet van belang. De terbeschikkingstelling van schoolboeken door de betreffende onderwijs-instellingen aan hun leerlingen is dus vrijgesteld.

 

Deze vrijstelling is niet van toepassing op onderwijsinstellingen die ervoor hebben gekozen voor het verstrekken van beroepsopleidingen in de BTW-heffing te worden betrokken.

 

 

 

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Nu heb ik dit eens goed laten uitzoeken en het is dus wel mogelijk. Zie onderstaand artikel:


 

UIT: Resolutie van 6 juli 1988, nr. VB87/1557.

 

Opleiding voor een vak of beroep

3. In verband met hetgeen onder punt 1 is opgemerkt wordt aansluitend op het vorenstaande tot nader order goedgekeurd dat de vrijstellingsbepaling van artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 eveneens toepassing vindt ten aanzien van cursussen die weliswaar niet in strikte zin dienen ter opleiding voor een vak of beroep, maar die niettemin zijn gericht op het functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring. Hiertoe kunnen bij voorbeeld worden gerekend bijscholing, education- permanente, managementcursussen, cursussen op personeels- en organisatiebeleid, tekstverwerkingscursussen, cursussen administratieve organisatie en automatiseringscursussen, maar ook cursussen als stenografie en typevaardigheid. Vorenbedoelde goedkeuring brengt onder meer met zich dat cursussen die zich richten op personen die reeds een vak of beroep uitoefenen, ook indien dit niet betreft cursussen tot herscholing of omscholing, niet langer van de vrijstelling behoeven te worden uitgezonderd. Bij de toepassing van de vrijstelling op de diensten die docenten of externe deskundigen in het kader van het vak- of beroepsonderwijs verrichten aan onderwijsinstellingen of bedrijven en overheidslichamen (zie punt 2 van de Resolutie van 30 mei 1984, nr. 283-18 481), kan eveneens worden uitgegaan van het begrip vak- en beroepsonderwijs in vorenbedoelde zin.

 

UIT: Resolutie van 14 juli 1989, nr. WV 89/203.

2. Het onderwijs ter opleiding voor een vak of beroep wordt doorgaans verstrekt door instellingen welke het gehele onderwijsproces verzorgen. Hieraan kunnen docenten zijn verbonden die worden ingeschakeld voor het lesgeven in één of enkele onderdelen van het studieprogramma. De aldus door

deze docenten aan de desbetreffende instelling bewezen iensten zijn aan te merken als het verstrekken van onderwijs ter opleiding voor een vak of beroep, als gevolg waarvan zij delen in de vrijstelling. In dit verband wordt verwezen naar het arrest van de Hoge Raad van 22 oktober 1986, nr. 24

156.


Leer alsof je eeuwig leeft, leef alsof het je laatste dag is!

Link naar reactie
 • 0

Uhh, je heb gelijk. De bovenstaande tekst kan ik niet zo volgen, maar ik heb inderdaad een keer een project gedaan voor de universiteit waarbij studenten hier in huis begeleid werden. Alleen de onderwijsactiviteiten (de lesuren) waren vrijgesteld van btw. De organisatiekosten en de zaalhuur daarentegen waren wel gedelijk belast met 19% btw.

 

Wat ga je eigenlijk leveren?

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

mezelf ;D

 

Hun regelen de locatie, materiaal, deelnemers, enz. Ik geef de cursus en neem het examen af. Thats all :D

 

Alleen nu krijg ik te horen dat ik dan geen zelfstandig ondernemer ben, maar gewoon in loondienst zit. Ik kan er namelijk zelf weinig aan veranderen... mag ik dat factureren?

Leer alsof je eeuwig leeft, leef alsof het je laatste dag is!

Link naar reactie
 • 0

Volgens mij is er pas sprake van loondienst als er een hiearchische (.. ???.) verhouding is. D.w.z. als je niet zelfstandig maar structureel onder een leidinggevende werkt en ingepast wordt in de organisatie. :-X

 

Zoals jij het beschrijft lijkt me dat geenszins het geval.

Auto leasen? Eerst bij LeaseVergelijker kijken! | InfoTrade: erkend Adwords Qualified Company

 

Hope is not a strategy!

Link naar reactie
 • 0

Alleen nu krijg ik te horen dat ik dan geen zelfstandig ondernemer ben, maar gewoon in loondienst zit. Ik kan er namelijk zelf weinig aan veranderen... mag ik dat factureren?

 

De meeste opdrachtgevers doen hun best om juist niet als werkgever aangemerkt te worden. Deze opdrachtgever biedt je eigenlijk een tijdelijk dienstverband aan. Als ze dat doen voor jouw kale uurtarief, dan mag je niet mopperen. Rare opdrachtgever ook, want wat doen ze als de loodgieter langskomt? Ook even in dienst nemen?

 

Misschien is het slim deze opzet toch even te overleggen met je boekhouder, alleen al om vast te stellen of je nog aan de belastingcritera van ondernemers voldoet: iets van 90% van je inkomen niet als werknemer.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Misschien is het slim deze opzet toch even te overleggen met je boekhouder, alleen al om vast te stellen of je nog aan de belastingcritera van ondernemers voldoet: iets van 90% van je inkomen niet als werknemer.

 

Die norm ligt bij 50% van je arbeidstijd... niet bij 90% van je inkomen. Maar dat is dus inderdaad wel iets om in de gaten te houden in dit soort gevallen...

 

Wellicht kun je dan ook als gevolg van dat dienstverband meeliften in de ziektekostenverzekering voor werknemers ;-)

 

Deze BTW kwestie kan ik niet als expert beantwoorden... zou ik simpelweg niet weten... als het in dienstbetrekking wordt verricht, dan is het helder: dan gaat het volledig langs je onderneming heen... dan ga je als particulier een arbeidsovereenkomst aan.

 

Is het niet in dienstverband, dan weet ik het BTW deel niet zeker... op grond van de stukken die hierboven in de discussie al staan zou je een vrijgestelde levering verwachten...

 

Als je hier vanuit gaat... Zorg er dan wel voor dat je de BTW die je op de benodigde inkoop betaalt OOK in je prijs ex. BTW toevoegt... aangezien je een vrijgestelde levering doet, kun je namelijk ook dat deel van je op inkopen betaalde BTW NIET terugvragen!!

Comfi puzzelt aan comfort in de afstemming tussen mensen, systemen en strategie.

Comfi vervult hierbij een brugfunctie tussen management, automatisering, controlling en de uitvoerende organisatie.

Link naar reactie
 • 0

Het BTW-verhaal heb ik uit laten zoeken en gezien het vorige antwoord zit dat goed. Mijn opdrachtgever gaf het zelf ook al aan, maar zelf wil ik ook graag weten hoe het zit.

 

Het dienstverbandverhaal heb ik inmiddels ook besproken met de opdrachtgever en dat moet helemaal goed zitten. Er zijn vele ondernemers die met die vragen kwamen, maar op dat gebied hebben ze een overeenkomst met de belastingdienst en daar kan ik helemaal op vertrouwen.

 

Makkelijk is het allemaal niet, want deze 'kronkels' maken het belastingverhaal alleen maar onoverzichtelijk.

Leer alsof je eeuwig leeft, leef alsof het je laatste dag is!

Link naar reactie
 • 0

Vergeet u niet dat de belastingdienst makkelijk mensen in dienst wil laten treden, omdat de werknemerskosten die afgedragen moet worden aan de belastingdienst hoger zijn dan wanneer een ondernemer ze maakt. (PS soms niet het geval)

 

weliswaar ben je nu als ondernemer geen inhoudingsplichtige begreep ik. Dan komt dat ten goede aan je WAZ-premie :D, die zal flink stuk lager uitkomen :D

Link naar reactie
 • 0

Ik heb een factuur ontvangen van TNT post, dit voor de jaarvergoeding van een postbus.

Op de factuur staat: BTW vrijstelling over X,-- = 0,00. Dus bedrag is zonder btw.

 

Hoe moet ik dat in mijn boekhouding opnemen?

Link naar reactie
 • 0

@EC:

kantoorkosten

aan bank

(geen BTW, dus ook geen boeking BTW, gewoon betaald bedrag boeken)

 

Terug on topic:

Als de ingehuurde ondernemer dezelfde werkzaamheden verricht als waarvoor de vrijstelling OB geldt voor zijn opdrachtgever, dan leunt de ondernemer mee op die vrijstelling, i.c. het geven van onderwijs.

 

Als Persoon zelf geen onderwijs geeft, maar bijv. ondersteunende diensten, dan is de vrijstelling op zijn diensten dus niet van toepassing!!!

 

Wat betreft loondienst: als Persoon geen andere activiteiten verricht als eenpitter of in een vof of cv, dan is er inderdaad sprake van een loondienstverband. Met slechts 1 opdrachtgever is er geen onderneming! Zie ook de draadjes over de VAR.

 

Groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  1 lid, 174 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.