Jump to content
nonex.nl
Verberg

eu grondwet, voor of tegen?

vraag

De europese grondwet: het referendum komt eraan en de komende maanden krijgt iedereen de kans om ons voor of tegen te overtuigen. In deze draad post ik onderdelen van de grondwet die te maken hebben met ondernemen (en industrie, wat onder 1 noemer valt).

 

Vind je dat we tegen moeten stemmen? Overtuig me waarom. Ben je voor, deel het met ons waarom we voor moeten zijn. Zijn er artikelen waar je absoluut de aandacht op wilt vestigen: pluk ze van www.grondweteuropa.nl en post ze.

 

 

Tekst van het ministerie van EZ: http://apps.ez.nl/publicaties/pdfs/05EP05.pdf

 

Nederlandse ondernemers profiteren van de EU

De grenzen tussen de landen in de Europese Unie (EU) vervagen. De EU wordt

zichtbaarder en sterker. Nederlandse ondernemers profiteren hier volop van:

hun producten en diensten vinden er steeds gemakkelijker hun weg. De EU boekt

voortdurend vooruitgang op onder meer de volgende terreinen:

 

Eén Europese markt

Door het wegvallen van de economische grenzen is er nu één grote markt met bijna een half miljard

consumenten. Goed voor ondernemend Nederland, want de EU-landen zijn verreweg onze belangrijkste

handelspartners. 80% van de Nederlandse export gaat naar de EU. Hiermee verdient Nederland een kwart

van zijn nationaal inkomen. De EU biedt bovendien uitstekende mogelijkheden om te investeren en om je te

vestigen in een andere lidstaat. Er liggen dus geweldige kansen voor Nederlandse ondernemingen in de EU.

 

Eerlijke concurrentie

De EU werkt aan gelijke omstandigheden voor alle ondernemers. De lidstaten hebben duidelijke afspraken

gemaakt over subsidies aan bedrijven. De EU toetst fusies op machtsconcentratie en treedt hard op tegen

kartelafspraken. Dat is wel zo eerlijk.

 

Uniforme regels

De regels en kwaliteitseisen voor het economisch verkeer worden uniformer. Dit garandeert betere

producten en scheelt aanzienlijk in kosten en formaliteiten. En bovendien wordt het gemakkelijker om

Nederlandse producten te verkopen aan consumenten in andere EU-landen. Waar Europese regels

ontbreken, geldt als grondregel dat de lidstaten elkaars nationale wetgeving erkennen; elke EU-lidstaat is

verplicht Nederlandse goederen toe te laten die volgens de Nederlandse wetgeving zijn geproduceerd en op

de markt gebracht. Weg met de rompslomp!

 

tekst uit de grondwet:

 

 

III-144 Vrijheid van dienstverrichting

 

In het kader van deze onderafdeling zijn beperkingen van het vrij verrichten van diensten binnen de Unie verboden ten aanzien van onderdanen van de lidstaten die zich in een andere lidstaat hebben gevestigd dan die waar degene gevestigd is voor wie de dienst wordt verricht.

 

Bij Europese wet of kaderwet kan het genot van deze onderafdeling worden uitgebreid tot onderdanen van een derde staat die diensten verrichten en zich binnen de Unie hebben gevestigd

 

III-146 Vervoer en liberalisatie kapitaalverkeer

1.

Het vrij verkeer van diensten op het gebied van vervoer wordt geregeld in hoofdstuk III, afdeling 7, betreffende vervoer.

 

 

2.

De liberalisering van de door banken en verzekeringsondernemingen verrichte diensten die gepaard gaan met kapitaalbewegingen, moet worden verwezenlijkt in overeenstemming met de vrijmaking van het kapitaalverkeer.

 

III-147 Maatregelen voor totstandkoming vrijheid van dienstverrichting

 

1.

Bij Europese kaderwet worden maatregelen vastgesteld om de liberalisering van het verrichten van een bepaalde dienst te verwezenlijken. Deze kaderwet wordt na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité vastgesteld.

 

 

2.

De in lid 1 bedoelde Europese kaderwet heeft in het algemeen bij voorrang betrekking op de diensten welke rechtstreeks van invloed zijn op de productiekosten of waarvan de liberalisering bijdraagt tot het vergemakkelijken van het goederenverkeer.

 

III-279

 

1.

De Unie en de lidstaten scheppen de voorwaarden waaronder de industrie van de Unie kan concurreren.

 

Hiertoe is hun optreden, dat past in een bestel van open en concurrerende markten, erop gericht:

 

a)

de aanpassing van de industrie aan structurele veranderingen te bespoedigen;

 

 

b)

een gunstig klimaat voor het ontplooien van initiatieven en voor de ontwikkeling van ondernemingen in de gehele Unie, met name van het midden- en kleinbedrijf, te bevorderen;

 

 

c)

een gunstig klimaat voor samenwerking tussen ondernemingen te bevorderen;

 

 

d)

een betere benutting van het industrieel potentieel van het beleid inzake innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling te stimuleren.

 

 

 

2.

De lidstaten plegen in samenspraak met de Commissie overleg en coördineren, voorzover nodig, hun optreden. De Commissie kan initiatieven nemen om deze coördinatie te bevorderen, met name initiatieven om richtsnoeren en indicatoren vast te stellen, de uitwisseling van beste praktijken te regelen en de nodige elementen met het oog op periodieke controle en evaluatie te verzamelen.

 

Het Europees Parlement wordt ten volle in kennis gesteld.

 

 

3.

De Unie draagt door het beleid en het optreden uit hoofde van andere bepalingen van de Grondwet bij tot de verwezenlijking van de in lid 1 genoemde doelstellingen.

 

Bij Europese wet of kaderwet kunnen maatregelen worden vastgesteld ter ondersteuning van de activiteiten die in de lidstaten worden ondernomen om de doelstellingen van lid 1 te verwezenlijken, met uitzondering van enige harmonisering van de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten. De wet of kaderwet wordt vastgesteld na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité.

 

Deze afdeling verschaft geen grondslag voor invoering door de Unie van maatregelen waardoor de mededinging kan worden vervalst of die belastingbepalingen of bepalingen betreffende de rechten en belangen van werknemers inhouden.

 

art. III-145 Omschrijving van diensten

 

Voor de toepassing van de Grondwet worden als diensten beschouwd, diensten die gewoonlijk tegen vergoeding worden verricht, voorzover de bepalingen betreffende het vrij verkeer van personen, goederen en kapitaal op deze diensten niet van toepassing zijn.

 

Deze diensten omvatten werkzaamheden:

 

a)

van industriële aard;

 

 

b)

van commerciële aard;

 

 

c)

van ambachtelijke aard;

 

 

d)

van de vrije beroepen.

 

Onverminderd onderafdeling 2 betreffende de vrijheid van vestiging, kan degene die de diensten verricht, zijn werkzaamheden tijdelijk uitoefenen in de lidstaat waar de dienst wordt verricht, onder voorwaarden welke die staat aan zijn eigen onderdanen oplegt.

 

Artikelen over vrij verkeer van goederen:

 

III-155 Nationale monopolies

 

1.

De lidstaten passen hun nationale monopolies van commerciële aard derwijze aan, dat iedere discriminatie tussen de onderdanen van de lidstaten in verband met de voorwaarden van voorziening en afzet is uitgesloten.

 

Dit artikel is van toepassing op ieder lichaam waardoor een lidstaat de invoer of de uitvoer tussen de lidstaten in rechte of in feite rechtstreeks of onrechtstreeks beheerst, leidt of aanmerkelijk beïnvloedt. Het artikel is tevens van toepassing op door een staat gedelegeerde monopolies.

 

 

2.

De lidstaten onthouden zich ervan, enige nieuwe maatregel te treffen die tegen de in lid 1 bedoelde beginselen indruist of die de draagwijdte van de artikelen inzake het verbod op douane rechten en kwantitatieve beperkingen tussen de lidstaten beperkt.

 

 

3.

In geval van een monopolie van commerciële aard dat een regeling ter bevordering van de afzet of van de valorisatie van landbouwproducten omvat, dienen bij de toepassing van dit artikel gelijkwaardige waarborgen voor de werkgelegenheid en de levensstandaard van de betrokken producenten te worden gegeven.

 

Artikelen over vrij kapitaalverkeer:

 

III-156 Verbod op beperkingen van kapitaalverkeer en betalingen tussen lidstaten

In het kader van deze afdeling zijn beperkingen van het kapitaalverkeer en van betalingen tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde landen verboden.

 

 

III-157 Maatregelen voor totstandkoming vrij kapitaalverkeer

1.

Artikel III-156 i laat onverlet de toepassing op derde landen van beperkingen die op 31 december 1993 bestonden uit hoofde van nationaal of Unierecht inzake het kapitaalverkeer naar of uit derde landen in verband met directe beleggingen - met inbegrip van beleggingen in onroerende goederen - vestiging, het verrichten van financiële diensten of de toelating van waardepapieren tot de kapitaalmarkten. Wat betreft de bestaande beperkingen uit hoofde van de nationale wetgeving in Estland en Hongarije is de betreffende datum 31 december 1999.

 

 

2.

Bij Europese wet of kaderwet worden maatregelen vastgesteld inzake het kapitaalverkeer naar of uit derde landen in verband met directe beleggingen - met inbegrip van beleggingen in onroerende goederen - vestiging, het verrichten van financiële diensten of de toelating van waardepapieren tot de kapitaalmarkten.

 

Het Europees Parlement en de Raad trachten de doelstelling van een vrij kapitaalverkeer tussen lidstaten en derde landen in de mate van het mogelijke en onverminderd andere bepalingen van de Grondwet te verwezenlijken.

 

 

3.

In afwijking van lid 2, kunnen maatregelen die in het recht van de Unie een achteruitgang op het gebied van de liberalisering van het kapitaalverkeer naar of uit derde landen vormen, alleen worden vastgesteld bij Europese wet of kaderwet van de Raad. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement.

Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Ik vroeg mij al af wie de eerste zou zijn die over de Europese Grondwet zou beginnen. Om een heel lang verhaal kort te maken start ik met de de vraag: wat is een grondwet eigenlijk?

 

Om het heel simpel te houden en vrij vertaald: De grondwet is een verzameling van geschreven rechtsregels die de uitgangspunten weergeven over de verhouding tussen burgers en overheid. Om met Akkermans te spreken: "Grondrechten dienen ertoe om te voorkomen dat de staat de burger te na komt". Een grondwet is in beginsel gericht tot de Staat en bevat geboden en verboden die in acht dienen te worden genomen bij het opstellen van wetgeving en het handelen van de overheid.

 

Als we dit als dit het wezen van de grondwet noemen, wie kan dan tegen de grondwet als zodanig zijn?

 

Waar de discussie nu vooral over gaat, althans buiten Nederland, is de inhoud van de opgenomen bepalingen. Deze domineren de agenda en bepalen de stem van de burger. Het gaat niet over de vraag of iemand voor of tegen de grondwet is, het gaat om de inhoud van de wet. De totaalscore bepaalt thans of iemand voor of tegen de grondwet is.

 

Naar mijn idee is het referendum is in deze een totaal verkeerd middel om de stemming onder de bevolking te bepalen.


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het begrip 'europese grondwet' is misleidend, zoals Edward al zegt. Een beetje grondwet moet op een (paar) velletje(s) A4 passen, en bepalen wat de staat wel en niet mag flikken en wat de fundamenten zijn waaraan verdere wetgeving moet gaan voldoen... maar zo simpel is het leven helaas niet ;)

 

Die europese 'grondwet' zou ik eerder zien als een soort incompleet wetboek met wetten die gaan gelden voor alle lidstaten. Wat we er concreet mee aan moeten heb ik geen idee van, het zal ongetwijfeld zorgen voor meer uniforme wetgeving door de hele EU heen. Of we van de inhoud van die wetgeving happy worden betwijfel ik overigens.

 

Eerlijkgezegd zie ik niet in waarom we een europese grondwet nodig hebben om het zakendoen tussen de lidstaten te bevorderen. Een vrijhandelszone is een prima oplossing (en die is er geweest tussen een flink aantal landen die nu in de EU zitten). Een gezamelijke munt is bijzonder praktisch om het betalingsverkeer te stroomlijnen en onderling prijsvergelijken te vergemakkelijken.

 

Maar waarom veel verder gaan dan dat? Wat moet je als ondernemer met een minister van buiten-EU-se zaken, of met een regel die zegt dat traditionele gebruiken als stierenvechten beschermenswaardig zijn?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Column Rob Oudkerk 27 april 2005

 

PLEUROPA?

 

“Als het niet op een half A-viertje past of als iemand het niet in vijf volzinnen kan uitleggen, deugt er meestal niks van het voorstel”. Toen ik nog dacht dat de wereld bestond uit wetenschap bedrijven en promoveren –net op tijd wakker geworden- kreeg ik deze nog altijd bruikbare les van mijn hooggewaardeerde leermeester. Zowel als Tweede Kamer-lid en als Wethouder heeft deze eenvoudige beoordeling mij veel beleids- en ander leed bespaard.

 

En nu 1 juni nadert, is de uitspraak opnieuw toepasbaar. 1 juni? Wat is er op 1 juni? De finale van het plotjesdrummelen? De sneekweek? De vierdaagse van Almelo? De geboorte van weer een kleine oranje-telg? Wereld-tom-poezen-dag? Het lik-ze-helemaal-af-festival? Nee, het is referendumdag. Tegen of voor een europese grondwet. En er is nog steeds geen voorstander of tegenstander die voldoet aan het criterium van mijn professor, die bijna altijd gelijk kreeg.

 

Zijn er eigenlijk eenvoudige feiten? Nou en of. We hebben nu al een heleboel Europese regels. In de meeste gevallen word je daar knettergek van, maar onnuttig zijn de meeste niet, onnodig zijn sommigen wel. Wat daar nu bij komt is dat bestaande verdragen samengevoegd worden, wat gehusseld, wat vereenvoudigd of wat opgedirkt. En er komen heuse grondrechten. En er worden her en der wat bobo’s verwijderd en ook nog wat extra bobo’s benoemd, zoals een vaste voorzitter en een heuse europese excellentie voor europese zaken. En er wordt wat beter geregeld wie wat doet en waarom. Niks tegen dus, lijkt het.

 

Maar concreet is echt niemand in staat goed uit te leggen wat het nou allemaal in de praktijk betekent. Voorbeeldje: in dit land sluiten we sinds een paar jaar het homohuwelijk. Er zijn europese landen die daar van gruwen. Gaat de bekrompenheid van sommige landen nou bepalen wat wij hier straks mogen doen en laten op dat gebied? Ja, zeggen columnisten. Nee, zegt Donner. Ander voorbeeldje: het progessieve deel van dit land en een hele verstandige CDA-burgemeester in Maastricht zijn voor legalisering van softdrugs, juist om ellende en criminaliteit te voorkomen. Als Frankrijk nou zodirect softdrugs echt de wereld uit wil hebben en de Europese Unie steunt dat, hoe gaat dat dan bij ons verder? Dan hebben wij veto-recht, zegt men. Ach gut. Madurodam heeft vetorecht. De muis die tegen de olifant zegt: wat stampen we lekker. Niks geloven, eerst zien!

 

Ik wil voorstemmen op 1 juni. Omdat ik de voordelen van zo’n verdrag op het gebied van economie, handel, rechten en veiligheid echt wel zie. Omdat ik wel weet dat die grondwet niks te maken heeft met sentimenten over die veel te dure euro of met de toetreding van Turkije tot Europa. Dat beschreven recht op onderwijs en werk en sociale zekerheid niks hutseflutserigs is. Maar ik wil verdomme antwoord op gewone vragen die ik heb. Wat betekent die zin: het recht van de EU gaat boven het recht van de lidstaten? Wat betekent: het europees parlement krijgt meer bevoegdheden? Concreet! Recht-voor-de-raap! Op-een-half-A-viertje-dermee. En geen valse beloftes zoals bij de invoering van de Euro. En ik wil niet dat politici mij overtuigen, maar dat gewone burgers die verstand hebben van de praktijk van alle dag mij vertellen wat de voordelen zijn. Ik wil garanties op een aardige europese hemel en niet op een halve europese hel. De europese hemel, waar de politie Engels is, de koks Frans, de industrie Duits, de liefde en sex Ìtaliaans en de Zwitsers alles organiseren. Ik zou blind voorstemmen. Maar ik ben bang voor de europese hel. Waar de politie Duits van snit is, de koks Engels, de industrie Frans, de liefde bedreven wordt volgens de Zwitsers en de organisatie in handen in van de Italianen. En dan wordt het Pleuropa!

 

Rob Oudkerk

 

Column Spits woensdag 25 april

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

De eerste regel in de europese grondwet zou moeten zijn dat elk land eerst zijn eigen wet maar eens moet regelen.

 

Maar ik vind Oudkerks voorstelling van de europese hel wel kostelijk.


"Wie angst heeft voor de toekomst, heeft die toekomst al half bedorven." Georges van Acker

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik ben heel benieuwd hoe de ondernemers van HL op 1 juni a.s. zullen stemmen. Misschien kunnen jullie ook aangeven waarom je voor of tegen gaat stemmen


glass craft • glass art • glass recycling

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

voor: hoe minder gedoe tussen de verschillende europese landen hoe beter.

 

Het is heerlijk om, in mijn geval, naar Ierland te kunnen vertrekken zonder visa te regelen, waarbij de belastingdienst onderling is afgestemd, de verzekeringen over te dragen zijn enz.

 

Dus hoe meer we een verenigd europa krijgen, hoe makkelijker het wordt om zaken te doen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Tegen - het feit dat Balkenende en consorten voor zijn maakt me achterdochtig.

 

Verder moet ik eerlijk zeggen dat ik geen idee heb waarom ik voor of tegen zou moeten stemmen. Ik heb nog van niemand een duidelijk verhaal voor een van beide richtingen gehoord. Ik denk wel dat we met een gezonde EU heel sterk staan, maar zou werkelijk niet kunnen zeggen of deze 'grondwet' daar iets aan bijdraagt.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Tegen- het feit dat de regering voorbij gaat aan wat wij in NL echt belangrijk vinden (o.a. asiel en migratiebeleid) en dat moet dan straks geregeld worden via Brussel?????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Laten we eerlijk zijn, niet alles aan een Europa 1 is negatief. Maar voor mij zijn dat nog lang niet voldoende zwaarwegende feiten om de balans om te laten gaan.

 

Tel daarbij op dat Italië het geen goede zaak vind als er wordt getornd aan de Europese bijdrage, terwijl wij als Nederlander het meest betalen aan Europa en je hebt de poppen weer aan het dansen. Wat goed is voor het ene land kan dus erg negatief uitpakken voor een ander.

 

Dit is even kort samengevat wat ik persoonljk vind. Als ik echt alles zou moeten beargumenteren ben ik nog wel even bezig denk ik!!


Natas

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Tegen (tja, zie signature) - Wat mij betreft is verdere samenklotering en meer gelijkheid tussen de europese landen niet wenselijk of noodzakelijk. De inwoners van europa zijn vele volkeren met ieder specifieke en vaak conflicterende belangen. Een gezamelijke 'grondwet' beperkt die volkeren in de mogelijkheid hun staat in te delen zoals ze dat wensen.

 

Wel ben ik voorstander van vrije handel tussen de landen, maar dat is iets dat we al heel lang geleden bepaald hebben en iets dat eigenlijk prima functioneert.

 

Ook ben ik er voorstander van dat we elkaar niet proberen op te blazen, en elkaar een handje helpen als een andere staat dat wel probeert. Ik meen dat we daar al jaren de NATO voor hadden, die zich ver buiten ons europese plaatje uitstrekt.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Guest Verwijderd account

Tegen!

 

EU grondwet zal enkel meer achterkamertjes politiek brengen. Denk maar eens aan het gekonkel rondom de software octrooien. Zonder EU grondwet is er nog enigszins zicht op en met zal ook dat verdwijnen.

 

De overheid dient objectieve informatie te geven en niet 3M5 euro voor een vóór-campagne verspillen of idiote argumenten communiceren (denk aan VVD-holocaustspotje). Ook wordt wéér het toverwoord terrorisme gebruikt*.

 

De waanzin rondom de EU grondwet geeft weer eens duidelijk aan hoe incompetent de huidige politici zijn.

 

* Als dit zo doorgaat wordt straks ook bamboe bij de plantenhal verboden omdat je daar een kanon mee kunt maken: http://www.delta.tudelft.nl/archief/j32/18461

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Guest Verwijderd account

@strategos

 

O.a na.v. je link het volgende:

 

Art. 7.1 - Lees: Hoewel publiceren niet verboden is, kan ná het publiceren de publicatie alsnog verboden worden. Ergo: censuur en dat is geen wijziging van de huidige status. Censuur kan immers pas plaatsvinden na publicatie?

 

Art. 13 - Een farce. Elke onschuldige burger mag in beginsel volgens dit artikel worden afgeluisterd, bespied en in het algemeen worden gecontroleerd zonder dat een strafbaar feit heeft plaatsgevonden. Wellicht ingegeven door de "toverspreuk" terrorisme of ingefluisterd door Stichting Brein of de BSA?

 

Ben nog steeds sterk TEGEN.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Guest Verwijderd account

Op 1 juni 2005 vindt het referendum plaats waar Nederlanders mogen stemmen over het al dan niet accepteren van een EU grondwet.

 

De overheidsvoorlichting blijkt niet bepaald objectief en onafhankelijk, maar daar lijkt de publieke opinie aardig op ingesprongen te zijn, naar het zich laat aanzien op diverse fora en media*.

 

*PS. Lixz op verzoek....

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Voor mij is het eigenlijk heel simpel:

 

Ik ben niet tegen de EU.... maar......

 

Ik ga ook geen computer kopen of een nieuwe auto als ik de specificaties daarvan niet helemaal weet...

Het enige wat je uit Den Haag hoort is:

Voorstemmen: Het zal beter zijn voor de criminaliteitsbestrijding

Tegenstemmen: Het zal een stem tegen de vrede zijn

Tegenstemmen: Het zal de economie verslechteren....?

en verdere vage dreigementen....

 

Zolang ze me niet overtuigen van het nut van een nieuwe regelgeving tov van de oude, zal ik de nieuwe niet steunen....

 

TEGEN DUS....

 


Egbert Punter

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Guest Edwinvdw

Ik stem uit principe tegen.

 

Grotendeels om wat 2thepoint zegt, waar gaat het om ?

 

Maar ook omdat ik het hypocriet vind, de Europese unie is door onze neus geboort en nu moeten we in een keer kiezen voor een ondemocratisch iets.

 

Hier komt bij dat ik niet geloof dat de machtsverhoudingen zouden veranderen door deze grondwet.

Dat is gelul, evenals dat er geen of minder snel oorlog komt na die grondwet, die argumenten zijn al gebruikt om de europese eenwoording door de neus te drukken.

 

Sebrenica was precies hetzelfde afgelopen als er wel een europese grondwet was geweest in die tijd.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Tegen.

 

De economische voordelen waar men over spreekt zijn er nu al (voornamelijk vrij handels- en personenverkeer), en volgens mij zonder Europese grondwet. Zo te zien hebben we die daar dus niet voor nodig.

 

Daarnaast vrees ik eigenlijk alleen maar meer bureaucratie en meer bureaucratische organen, en daar schieten we weinig mee op, integendeel.

 

Ik heb het idee dat het referendum nog niet eens zozeer om de Europese grondwet zal gaan, maar meer een afkeur wordt van het openbaar bestuur in het algemeen en dat van Nederland in het bijzonder, en een soort protest wordt tegen zogenaamde democratie waar we in verzeild zijn geraakt.


Verbind.nl 'Zonder wrijving geen glans'
Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Geachte Gooz,

 

Feit:

De grondwet is er om de burger te beschermen, tegen de overheid. De overheid maakt de wetten.

Dezelfde overheid stelt rechters aan.

Vervolgens vebied de overheid het volgende bij wet.

 

 

Rechter mag formele wet niet aan Grondwet toetsen (toetsingsverbod, art. 120 Grw.)

 

Ergo: wie toest de grondwet dan ??????????????????????????

 

Sux6

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

samengevoegd - nu is ineens de poll verdwenen ::)

 

Vind ik ook jammer: waarom is de poll weggehaald? ??? Ik had het speciaal gedaan omdat je dan snel kan zien hoe de verhouding op HL ligt. Daarom het vriendelijke verzoek om herplaatsing.

 

Alvast bedankt! ;)


glass craft • glass art • glass recycling

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

voor en niet omdat ik het verdrag zo perfect vind, maar wel omdat de huidige werkwijze echt moet veranderen. innovatie in het europese bestuur is hard nodig. misschien is het een rakeling, maar die levert dan vast weer nieuwe initiatieven op. een nee-stem zal m.i. verlammend werken op de innovatie in brussel, alleen al omdat de huidige regeringen van nee-stemmende landen er eigenlijk niets meer aan kunnen doen (zij hebben immers geen draagvlak).

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

ik ben even kwijt van wie ik het nu las, maar ik las het volgende:

"alleen al het feit dat zowel Duitsland als Frankrijk ons probeert te overtuigen van een Ja en in Nederland verenigd Balkenende, Bos, Zalm, een handvol bekende nederlanders en artiesten mij eendrachten toezingen dat alleen Ja goed is maakt dat ik erg achterdochtig wordt en sterk overweeg Nee te stemmen"

 

En eerlijk gezegd denk ik er net zo over. Als iedereen om het hardst begint te roepen dat alleen een Ja ons kan afhouden van rampen, oorlog, terrorisme, en meer kwaad, ontwikkelt zich een gevoel bij mij dat ik lekker Nee ga stemmen en dan eens ga kijken welke rampspoed ons gaat treffen.

 

 

 

 


drs. Bernd W. Mintjes

Maxwell Group (van idee naar onderneming)

 

Kapitaaltrein bijeenkomsten over risicokapitaal

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 7 leden online en 195 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept