Jump to content
insparcom
Verberg

[Column] Plannen in onzekerheid

In de normale logistieke praktijk kunnen we vaak handelen op routine. We hanteren prognosemodellen en -software en kunnen bij wijze van spreken op basis van de weersverwachting en tijd van het jaar voorspellen hoeveel ijsjes er komend weekend gegeten gaan worden. Maar hoe kunnen we plannen in onzekerheid? De coronacrisis lijkt de logistiek in een complete chaos gestort te hebben. De supply chains liggen stil, zijn verstoord óf vertonen een enorme piek. Alle ‘normale’ forecast-modellen zijn niet langer bruikbaar. Uit gesprekken met logistiek en supply chain-managers blijkt een behoefte om zich voor te bereiden op de middellange termijn, maar er heerst veel twijfel: ‘Je kúnt je niet voorbereiden, want je weet nu niks.’

 

De situatie waarin alles onzeker is en niets planbaar lijkt, is militairen niet vreemd. Militairen opereren steevast in een omgeving waar de situatie voortdurend kan veranderen, waar extremen eerder normaal zijn dan uitzondering en de problemen per definitie complex.

In algemene zin anticiperen militairen op operationele inzet door een goede training, het verzamelen van zo veel mogelijk informatie, een gedegen planning en gestandaardiseerde wijze van optreden. Maar ook als je daar binnen jouw bedrijf nooit de behoefte toe hebt gevoeld of de tijd voor hebt gehad, kun je een aantal militaire lessen en technieken in de huidige crisis toepassen.

 

Zorg voor rust

In de eerste plaats is rust van essentieel belang. De crisis gaat langer duren dan een paar dagen. Blijf daarom gezond eten, ga (als je nog buitenshuis werkt) op tijd naar huis, probeer goed te slapen en te ontspannen. Stel indien mogelijk ploegendiensten in. Houd je collega’s in de gaten en help elkaar. Wees een buddy voor elkaar. Goed timemanagement zorgt voor duurzame inzetbaarheid.

 

Scheid planning van uitvoering

In een chaotische situatie kun je alleen nog maar reageren en is er geen ruimte om te anticiperen en vooruit te plannen. Creëer een planningsteam dat zich niet met de waan van de dag bezighoudt maar vooruitkijkt naar morgen, naar volgende week, volgende maand, een half jaar verder.

 

Definieer het probleem

Een goede probleemdefinitie is het begin van de oplossing. In de praktijk zullen probleemdefinitie en het vinden van oplossingen door elkaar heen lopen. Complexe (ongestructureerde) problemen kennen zelden een enkelvoudige oorzaak. Het gaat erom een gezamenlijk bruikbare interpretatie te vinden.

 

Verzamel informatie

Zet je informatievoorziening voorop. Een crisis schreeuwt om andere antwoorden dan die die jouw systemen normaal genereren. Dat moet je dus organiseren. Begin met het formuleren van de kernvragen waar je mee worstelt om überhaupt te kunnen plannen. Probeer zo de grootste onzekerheden te verminderen.

Het is ook zinloos oplossingen te bedenken zonder eerst grondig te hebben vastgesteld wat de oorzaken van de op te lossen problemen zijn. Onderzoek de omgeving. Welke externe, politieke, economische, sociale, infrastructurele en informatie-factoren zijn van invloed op jouw specifieke situatie? Welke interne factoren spelen mee? Hoe zit het met de financiering van de onderneming en hoe is de personele situatie? Welke kansen zien we, naast alle bedreigingen?

Wacht niet tot je alle informatie hebt, want die heb je nooit. Je moet dus aannames doen, en die moet je valideren in je verdere informatievoorziening.

 

Creëer scenario’s

Scenario-ontwikkeling helpt een situatie inzichtelijk te maken, waardoor deze weliswaar nog steeds ingewikkeld en complex is, maar wel beter hanteerbaar. Denk na over de richtingen waarin de huidige situatie zich kan ontwikkelen. Formuleer daarbij het meest waarschijnlijke scenario, maar ook een of twee extreme varianten. Scenario’s zijn geen prognoses of voorspellingen, maar helpen in het onderzoeken en formuleren van oplossingsrichtingen.

Ontwikkel handelingsperspectieven en mogelijke wijzen van optreden

Wanneer scenario’s zijn opgesteld kunnen deze gebruikt worden om handelingsperspectieven uit te werken. Handelingsperspectieven zijn opties, denkrichtingen, ideeën en mogelijke acties, die helpen de uitdagingen van elk scenario het hoofd te bieden, maar ook mogelijke kansen te onderkennen. Formuleer mogelijke wijzen van optreden. Weeg deze mogelijke wijzen van optreden af tegen alle scenario’s. Wat kunnen de gevolgen zijn van de manieren van optreden in de verschillende scenario’s? Inventariseer de risico’s en maak een kosten-batenanalyse.

 

Kies een aanpak

In een complexe situatie is een bepaalde aanpak of oplossing niet goed of fout, maar hooguit beter of slechter. De kwaliteit van een oplossing kan – afhankelijk van het moment – variëren. Een initieel als goed beoordeelde oplossing kan uiteindelijk rampzalige gevolgen hebben wanneer onbedoelde neveneffecten gaandeweg duidelijk worden. Planning dient onder dit soort complexe omstandigheden dus een iteratief proces te zijn; blijf de toestand beoordelen en pas je aan de omstandigheden aan conform de OODA-loop (Observe, Orient, Decide & Act).

Maak onderscheid tussen korte, middellange en lange termijn

De middellangetermijnplanning is in feite je plan de campagne waarin je de samenhang van je aanpak beschrijft en aangeeft langs welke lijnen je de crisis wilt beteugelen. Daarin beschrijf je ook doelstellingen (gewenste effecten) en mijlpalen. Meten is weten! Definieer de doelen die je wilt bereiken SMART.

Met het middellangetermijnplan geef je je medewerkers focus en daarmee kunnen ze ook begrijpen waarom sommige kortetermijnmaatregelen nodig zijn. Het helpt je ook bij het richten van die kortetermijnplanning die je vooral in hapklare brokken moet hakken en moet koppelen aan de mijlpalen. Je lange(re)termijnplan richt zich op het herstel dat na de crisis moet gaan plaatsvinden. Denk daar ook nu al over na.

 

Sturing

Stuur op effecten die je wilt bereiken en ga vooral niet micro-managen. Zeker dat laatste is een valkuil die je moet zien te vermijden. Beschrijf WAT je wilt bereiken en WAAROM. Laat de vertaling naar de uitvoering aan de uitvoerende elementen van je organisatie. Daarmee creëer je eigenaarschap, maak je het een team-effort en geef je ze de vrijheid om situationeel te handelen. Voorkom groepsdenken door bijvoorbeeld het aanwijzen van een ‘advocaat van de duivel’, het betrekken van buitenstaanders of het aanmoedigen van een kritische houding. Betrek regelmatig het hele team en maak gebruik van de hier aanwezige kennis en ervaring.


Hans Damen - Insparcom

Strategisch Advies - Verandermanagement - Spreker - Dagvoorzitter - Divemaster

Laatste blogs

Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Topcolumn Hans!

 

Wat vind jij van het belang van continuïteitsplannen en scenario's spelen/ oefenen  voor bedrijven als ze niet in een crisis zitten.

Zijn die bedrijven stress-bestendiger en weerbaarder dan branchegenoten? 

 

En loont het de moeite om nu - tijdens de crisis - aantekeningen te maken van concrete problemen, misvattingen en knelpunten om die later in scenario's en plannen te behandelen? 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Update verplichte AOV: Regeling niet uitvoerbaar, Koolmees zoekt naar alternatieven.

Link to post
Share on other sites
 • 0
1 uur terug, Norbert Bakker zei:

Wat vind jij van het belang van continuïteitsplannen en scenario's spelen/ oefenen  voor bedrijven als ze niet in een crisis zitten.

Zijn die bedrijven stress-bestendiger en weerbaarder dan branchegenoten?

 

 Een (ex-) militair vragen of oefenen zin heeft is bijna retorisch ;-). In een normale commerciele bedrijfsomgeving richten we ons op optimalisatie van de processen, van servicegraad, van reductie van kosten etc; zeg maar de 'normale' KPI's. De dagelijkse bedrijfsvoering geeft veelal voldoende feedback voor te nemen acties. Een crisis is echter niet normaal en veriest een andere aanpak en besuitvorming. Om de oprichter van het Crisis Onderzoekteam, Uri Rosenthal, maar te citeren; een situatie noopt pas tot crisisbesluitvorming als er sprake is van dreiging, urgentie en onzekerheid.

 

Bij militaire operaties is er per definitie sprake van een crisis. Daar kun je je alleen op voorbereiden door te oefenen, omdat de situatie waarin militairen terecht komen in het echt in Nederland niet voorkomt. Daarom oefent de Krijgsmacht voortdurend. Ze traint de skills en drills van individuele militairen, waaroor worden het geperfectioneerde automatismen die de militairen onder alle omstandigheden vlekkeloos kunnen uitvoeren. Daarnaast oefent Defensie ook regelmatig in teamverband. Zo smeedt Defensie individuele militairen tot een op elkaar ingespeelde eenheid. Bovendien versterken oefeningen de onderlinge band en het vertrouwen tussen militairen.

 

Al dat oefenen zorgt ervoor dat militairen ook in een nieuwe abnormale situatie deze snel kunnen analyseren, alternatieven kunnen formuleren en een keuze maken voor een te nemen actie. Er hoeft geen tijd verspild te worden aan procedures en randvoorwaarden, omdat deze al van te voren helder vastgelegd en beoefend zijn. Zo is er meer intellectuele capaciteit beschikbaar voor de crisisbesluitvorming en -aanpak.

 

Het antwoord op de retorische vraag is dus inderdaad ja. Bdrijven die oefenen voor calamiteiten zijn weerbaarder. Maak dus een calamiteiten- nood- of crisisplan. Oefen regelmatig; leren door te ervaren is cruciaal.  Je investeert daarmee in vaardigheden die je nooit nodig hoopt te hebben. Maar het draagt zonder meer bij aan de teamvorming en verdient zich altijd terug als het ondenkbare zich echt voordoet. 

 

1 uur terug, Norbert Bakker zei:

En loont het de moeite om nu - tijdens de crisis - aantekeningen te maken van concrete problemen, misvattingen en knelpunten om die later in scenario's en plannen te behandelen?  

 

Het bijhouden van een (eenvoudig) logboek in een crisissituatie is altijd slim. Overigens dat zou dan verder moeten gan dan de geschetste problemen, misvattingen en knelpunten. Een logboek zou alle acties, planning en verantwoordelijkheden moeten bevatten, zodat deze vanaf de start helder zijn en gevolgd kunnen worden. Bij de evaluatie kan dan bijvoorbeeld gekeken worden welke interventies effectief waren en welke niet. Zie voor meer tips en handvatten bij de aanpak van een crisis ook:

https://insparcom.nl/corona-crisismanagement-tips/


Hans Damen - Insparcom

Strategisch Advies - Verandermanagement - Spreker - Dagvoorzitter - Divemaster

Laatste blogs

Link to post
Share on other sites
 • 0
35 minuten geleden, insparcom zei:

Een (ex-) militair vragen of oefenen zin heeft is bijna retorisch ;-).

 

Het was  een beetje vragen naar de bekende weg inderdaad :winking-face:.

 

De realiteit is (of was?) dat in tijden van geen crisis en economische voorspoed de aandacht en  animo voor continuïteitsplanning  bij bedrijven laag is als het geen verplichting is, enige uitzonderingen daargelaten. 

 

Iedereen ziet snapt het belang wel, maar het past niet in de agenda en/of  het budget . Zou dat na deze crisis veranderen (of te veranderen zijn?) 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Update verplichte AOV: Regeling niet uitvoerbaar, Koolmees zoekt naar alternatieven.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Op 1-4-2020 om 14:51, Norbert Bakker zei:

De realiteit is (of was?) dat in tijden van geen crisis en economische voorspoed de aandacht en  animo voor continuïteitsplanning  bij bedrijven laag is als het geen verplichting is, enige uitzonderingen daargelaten. 

 

Iedereen ziet snapt het belang wel, maar het past niet in de agenda en/of  het budget . Zou dat na deze crisis veranderen (of te veranderen zijn?) 

 

Dat is een lastige vraag. Je hoopt dat het antwoord ja is, maar op dit moment krijgen de bedrijven die wel nagedacht hebben over een crisis, die geld gereserveerd hebben geen steun van de overheid. Welke boodschap zenden we daarmee uit?


Hans Damen - Insparcom

Strategisch Advies - Verandermanagement - Spreker - Dagvoorzitter - Divemaster

Laatste blogs

Link to post
Share on other sites
 • 0
13 minuten geleden, insparcom zei:

...maar op dit moment krijgen de bedrijven die wel nagedacht hebben over een crisis, die geld gereserveerd hebben geen steun van de overheid. Welke boodschap zenden we daarmee uit?

 

Bij kleine ondernemers is er geen toetsing van vermogen. Er wordt wel gevraagd naar winstverwachting (ondernemersinkomen).

 

Grote bedrijven krijgen hulp bij kostenbesparing, dus ook daar tellen reserves niet mee.

 

Welke bedrijven die geld gereserveerd hebben krijgen geen steun?


Zucht...

Link to post
Share on other sites
 • 0

 

21 uur geleden, insparcom zei:
Op 1-4-2020 om 14:51, Norbert Bakker zei:

De realiteit is (of was?) dat in tijden van geen crisis en economische voorspoed de aandacht en  animo voor continuïteitsplanning  bij bedrijven laag is als het geen verplichting is, enige uitzonderingen daargelaten. 

 

Iedereen ziet snapt het belang wel, maar het past niet in de agenda en/of  het budget . Zou dat na deze crisis veranderen (of te veranderen zijn?) 

Dat is een lastige vraag. Je hoopt dat het antwoord ja is, maar op dit moment krijgen de bedrijven die wel nagedacht hebben over een crisis, die geld gereserveerd hebben geen steun van de overheid. Welke boodschap zenden we daarmee uit?

Dat nood- of crisisplan is overigens ook een vast onderdeel van elk goed opgesteld ondernemingsplan.

Helaas is het wel zo dat bijna niemand (van de kleinere ondernemers) een ondernemingsplan heeft gemaakt  ... of een oud ondernemingsplan regelmatig aanpast.

 

Wat betreft die zelfredzaamheid en steun van de Overheid ... met het weinige dat je van de Overheid krijgt,  gaat niemand die in de problemen zit, zijn financiële nood oplossen, maar hoogstens vooruitschuiven.

 

Degenen die ooit in hun leven een keer in de shit hebben gezeten, realiseren zich maar al te goed dat je op een gegeven moment zomaar weer eens zonder toiletpapier kan komen te zitten.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
58 minuten geleden, Cosara zei:

met het weinige dat je van de Overheid krijgt,  gaat niemand die in de problemen zit, zijn financiële nood oplossen, maar hoogstens vooruitschuiven.

 

Toch telt het wel aardig op bij mekaar. Met name behoud van banen (vast en flex) tikt flink aan. 

 

Behoud van ondernemers (zzpers) is een stuk zunniger...


Zucht...

Link to post
Share on other sites
 • 0
1 uur terug, TwaBla zei:

Toch telt het wel aardig op bij mekaar. Met name behoud van banen (vast en flex) tikt flink aan. 

Vertel dat ook maar aan KLM ...


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
2 uur geleden, TwaBla zei:

Behoud van ondernemers is een stuk zunniger...

 

Een waarheid als een koe.  Van een dure werknemer neemt de overheid tot 90% over van € 9.538,-  =  € 8.584,20  per maand staatssteun voor alle loondienst toppers (ex 8% vakantietoeslag, mei komt dichterbij) . 

 

2 uur geleden, TwaBla zei:

Behoud van ondernemers (zzpers)

 

De DGA en ZMP-er tellen ook niet mee voor de NOW hoor, ook die moeten het doen met max € 1.500,- indien nodig.  Maar je weet al wat Wiebes daar over gaat zeggen :winking-face:

 

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Update verplichte AOV: Regeling niet uitvoerbaar, Koolmees zoekt naar alternatieven.

Link to post
Share on other sites
 • 0
2 uur geleden, Norbert Bakker zei:

Een waarheid als een koe.  Van een dure werknemer neemt de overheid tot 90% over van € 9.538,-  =  € 8.584,20  per maand staatssteun voor alle loondienst toppers (ex 8% vakantietoeslag, mei komt dichterbij) . 

Kon ook niet anders, want zonder staatssteun zou iedere werknemer worden ontslagen en na deze (tijdelijke) crisis weer als ZZP’er worden aangenomen. Dat moet een regelrechte nachtmerrie voor Wiebes zijn geweest.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ik ben wel benieuwd naar een nieuwe overheidsbegroting voor de komende jaren en het idee van solidariteit van politici en ambtenaren in tijden van crisis.

 

Als de economie nu eens 10-15% krimpt, geldt dat dan ook voor de uitgaven van en salarissen (pensioenstortingen) bij de overheid? Iedereen roept nu immers luid om onderwijzers en zorgverleners te laten plussen, maar dat is never nooit niet betaalbaar zonder dit soort offers.

 

Groet,

 

Highio

Edited by Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link to post
Share on other sites
 • 0
Op 3-4-2020 om 21:11, Highio zei:

Ik ben wel benieuwd naar een nieuwe overheidsbegroting voor de komende jaren.

 

Ga maar uit van dalende belastinginkomsten  en oplopende begrotingstekorten. Ben benieuwd bij wie ze de rekening neer gaan leggen. 

Link to post
Share on other sites
 • 0
47 minuten geleden, perry Broeders zei:
10 uur geleden, henkh zei:

Ben benieuwd bij wie ze de rekening neer gaan leggen.

Ik vermoed dat die rekening via blauwe enveloppen verstuurd gaat worden.

Zolang het allemaal reëel is en daarmee de economie gered/op peil gehouden kan worden heb ik daar niet zo heel veel moeite mee.

Deze crisis raakt ons namelijk allemaal.

De één zal wat meer betalen dan de ánder ... en dat zal, zoals gewoonlijk, nooit reëel zijn.

Ik hoop echter wel dat iedereen hier iets van leert én onthoudt, wat na de creditcrisis was alles voor velen weer snel als vanouds.

 

Cynisch ?

Wel ... voor vele ondernemers zal de toekomst er zwart uitzien ... en dan heb ik het niet over de kleur van de cijfers. 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
17 minuten geleden, TwaBla zei:

Van thuis zitten worden we niet vrolijker, zo te zien. :flushed-face:

 

 

Nee. We vechten elkaar net nog niet de tent uit. 😜 en verder in 2 boeken  begonnen: 

Deflatie in aantocht en de schuldenberg.  Kost waar je depri van wordt maar nu actueler is dan ooit. 

 

Gelukkig zit er maar een zondag in de week en kunnen we  de andere dagen vol aan de bak.😀

Link to post
Share on other sites
 • 0
1 uur geleden, henkh zei:

Nee. We vechten elkaar net nog niet de tent uit. 😜 en verder in 2 boeken  begonnen: 

Deflatie in aantocht en de schuldenberg.

Kost waar je depri van wordt maar nu actueler is dan ooit. 

Valt wel mee ... elke crisis levert juist nieuwe kansen op voor 3S ondernemers ... vooropgesteld dat je tijdens deze crisis niet ziek wordt natuurlijk.

 

1 uur geleden, henkh zei:

Gelukkig zit er maar een zondag in de week en kunnen we  de andere dagen vol aan de bak.😀

Zondag wordt er volop gewerkt ... wij moeten het met een vrije zaterdag doen. :face-with-tongue:


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Op 3-4-2020 om 14:45, Cosara zei:

Dat nood- of crisisplan is overigens ook een vast onderdeel van elk goed opgesteld ondernemingsplan.

Helaas is het wel zo dat bijna niemand (van de kleinere ondernemers) een ondernemingsplan heeft gemaakt  ... of een oud ondernemingsplan regelmatig aanpast.

 

In 2013 een ondernemingsplan gemaakt op 5 a4tjes en begonnen. Van het oorspronkelijke  plan is weinig over gebleven en is het bedrijf heel anders gegroeid. Plan op papier ook nooit meer aangepast. 

 

Wel vanaf de start voorgenomen van wie dan ook niet meer afhankelijk te zijn. Dat is aardig gelukt zodat we nu relaxed de crisis  kunnen  weerstaan. 

 

Hooguit dat de crisis mijn plannen om eerder te stoppen een klein beetje zal dwarsbomen. 

Link to post
Share on other sites
 • 0
39 minuten geleden, henkh zei:

Hooguit dat de crisis mijn plannen om eerder te stoppen een klein beetje zal dwarsbomen. 

Misschien een goed momentum om wel te stoppen ...

 

40 minuten geleden, henkh zei:

Wel vanaf de start voorgenomen van wie dan ook niet meer afhankelijk te zijn. Dat is aardig gelukt zodat we nu relaxed de crisis  kunnen  weerstaan. 

Hier idem dito.

 

Degenen die ooit in hun leven een keer in de shit hebben gezeten, realiseren zich maar al te goed dat je op een gegeven moment zomaar weer eens zonder toiletpapier kan komen te zitten.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
12 minuten geleden, Cosara zei:

Misschien een goed momentum om wel te stoppen ...

 

4 jaar overbruggen is nu iets te veel.  In januari wel het plan gemaakt  om dit jaar te knallen en vanaf januari 2021 sneller afbouwen. 

 

De winstcijfers die ik toen in gedachten had zullen er niet in zitten.  

 

Maar wellicht kan het meevallen, het jaar is nog niet om en hoewel  er omzet is weggevallen komt er ander werk voor terug.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
38 minuten geleden, Cosara zei:

Degenen die ooit in hun leven een keer in de shit hebben gezeten, realiseren zich maar al te goed dat je op een gegeven moment zomaar weer eens zonder toiletpapier kan komen te zitten.

 

Idd in 2006 was de shit van mijn oude bedrijf giga. Dat hebben  we met hard ploeteren in 2012 kunnen afsluiten. 

 

Toen bij mezelf gedacht, eens maar nooit weer. 

 

Toiletpapier  heb ik momenteel  per pallet op voorraad.  😜

Edited by henkh
Link to post
Share on other sites
 • 1
48 minuten geleden, TwaBla zei:

Het zal voor menig ondernemer die nu in nood dreigt te komen een hele troost zijn dat er collega's zijn die dit allemaal zagen aankomen en op alle eventualiteiten waren voorbereid. Petje af!

In mijn glazen bol zie ik alleen mijn gezicht weerspiegelen.

Het is geen kwestie van 'zien aankomen', want wat er nu speelt had net zo goed pas over tien jaar kunnen ontstaan of er had iets heel anders kunnen gebeuren.

Het enigste wat je zeker weet, is dat er met enige regelmaat iets gaat gebeuren wat minder leuk is en dat je je daar enigszins op voor kunt bereiden.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst ... tenminste als je daarvoor een deel van je vermogen achter de hand houdt.

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 12 leden online en 242 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept