• 0

Update verplichte Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ)

Update verplichte AOV 14-02-2024

 

De concept wettekst over de verplichte AOV wordt eind februari 2024 verwacht. De contouren daarvan wijken niet af van eerdere berichten: 

 • Verplichte verzekering voor alle IB-ondernemers en meewerkende partners van IB ondernemers, ongeacht  personeel of ook part time in loondienst
 • Iedereen wordt geaccepteerd (maar ben je bij start van de regeling ziek en werk je niet / heb je geen winst, dan krijg je ook geen uitkering) 
 • Wachttijd 1 jaar
 • Beoordeling arbeidsongeschiktheid op basis restverdiencapaciteit in ook andere beroepen (gangbare arbeid)
 • Uitvoering door UWV
 • Uitkering gebaseerd op 70% van je winst, met een maximum van 100% van het bruto minimum loon. Een lagere winst is dus een lagere uitkering
 • Premie 8% over je winst tot 100/70 van het bruto minimum loon (m.a.w. bij meer winst betaalt je geen extra premie) 
 • Er komt t.z.t. een opt out mogelijkheid: je mag je ook privaat verzekeren maar alleen als die dekking voldoet aan bepaalde minimumeisen waaronder uitkering tot AOW leeftijd,  geen medische uitsluitingen en minimaal dezelfde premie + solidariteitsheffing. De opt out premie wordt daardoor dus duurder dan de verplichte verzekering(!), maar biedt mogelijk wel meer dekking..
 • Voor ondernemer die nu al een AOV hebben of deze af sluiten vóór een nog nadere te bepalen deadline in (vermoedelijk) 2024, geldt een soepelere overgangsregeling : dit betekent dat die ondernemers hun mogelijk goedkopere AOV met eventueel bewust geaccepteerde uitsluitingen mogen voortzetten 

 

Voorbeeld tabel winst, uitkering en premie:

image.png

 

 

Daarna volgt er een internet consultatie en vervolgens zal de Minister de wet indienen met als doel de Wet uiterlijk begin 2025 actief te hebben om zo te kunnen voldoen aan de voorwaarden van het Europese (Corona)Steunfonds van 5 miljard Euro. 

 

Wil je meer weten over wat de verplichte AOV voor jou betekent en waarom het wellicht verstandig is om, als je nu nog geen AOV hebt, wel om je heen te kijken maar tegelijkertijd niet in de valkuil te trappen van spookverhalen van snelle online aanbieders met zogenaamd goedkoper premies? 

 

Luister dan naar de podcast : De verplichte AOV, wat moet jij ermee? die ik in samenwerking met Annemieke Postema (de AOV dokter) en de ondernemersacademie van ikonderneemhet.nl

heb opgenomen.

 

Norbert Bakker

 

 

 

 

- - - - - - - - - OORSPRONKELIJKE TEKST 03-04-2023:  - - - - - - 

 

 

Update verplichte AOV 04-04-2023

AOV1000.thumb.jpg.6a6732a1219f95e9d060a858ca654a10.jpg

“De verplichte AOV als 1000 dingen doekje”

 

Met de nieuwe “kamerbrief over voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket” toont Minister van Sociale zaken en werkgelegenheid Karien van Gennip aan dat er vaart gemaakt wordt met de plannen voor  de Verplichte AOV. 

Het laat ook zien dat de verplichte AOV zo langzamerhand een oplossing lijkt voor vele problemen, een echt “1000 dingen doekje”. Hoe zat het ook alweer?

 

Waarom komt de verplichte AOV er?

Vooral omdat werkgevers- en werknemersorganisaties dat hebben afgesproken in het Pensioenakkoord (voor werknemers). Reden is de grote groep onverzekerde zelfstandigen die daardoor – naar mening van die organisaties – goedkoper kan werken en daardoor een oneerlijk concurrentievoordeel heeft ten opzichte van wel verzekerde werknemers.

Ook de Europese Unie maakt zich zorgen over de stijging van het aantal ZZP-ers en de beperkte sociale bescherming van deze groep. Prikkels om van deze groep gebruik te maken moet worden verminderd (aanpak schijnzelfstandigheid) en sociale bescherming moet worden bevorderd.

Hiermee slaan werkgevers, werknemers en kabinet 4 vliegen in 1 klap: èn iedereen wordt verzekerd èn zelfstandigen hebben iets minder voordeel ten opzichte van werknemers èn het wordt minder aantrekkelijk om van loondienst over te stappen naar zelfstandigheid èn de Europese Unie is tevreden.

 

Waarom heeft de Minister nu haast?

Vooral omdat de Europese Commissie die verplichte verzekering als voorwaarde stelt voor het krijgen van 4.7 miljard Euro uit het Corona-herstelfonds. Voorwaarde is dat er uiterlijk in 2025 wetgeving wordt aangenomen in Nederland voor invoering van de verplichte AOV. En dus heeft de Minister nu aangekondigd de plannen begin 2024 in te dienen, zodat ze na het zomerreces behandeld kunnen worden en er op tijd – in 2025 – wetgeving van kracht wordt.

 

Wanneer komt de verplichte AOV er?

Alle voortgangsbrieven over wetgeving in 2025 ten spijt valt de invoering niet te verwachten voor 2027, maar het zou ook zo maar 2029 kunnen worden.

 

Wat is er straks verplicht verzekerd en wat gaat dat kosten?

De verwachting is dat je straks via het UWV een verplichte basis arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgt met:

 • Een wachttijd van 1 jaar
 • Een uitkering van 100% van het wettelijke minimumloon bij volledige arbeidsongeschiktheid (maar nooit meer dan 70% van het laatst verdiende inkomen / winst uit onderneming)
 • Bij blijvende arbeidsongeschiktheid wordt uitgekeerd tot datum AOW
 • Beoordeling mate van arbeidsongeschiktheid niet op het eigen beroep maar op restverdiencapaciteit in alle (dus ook andere) beroepen  
 • Een premie van circa 8% van de (tot 143% van het minimumloon gemaximeerde) winst, met een maximumpremie van +/- € 2.800,- per jaar

 

Voor wie is de verplichte AOV?

Hier komt de nieuwe voortgangsbrief met een kleine verrassing: er wordt nu gesproken over alle ondernemers voor de inkomstenbelasting inclusief de meewerkende echtgeno(o)te.

Dat betekent dat iedereen die als zelfstandige werkt vanuit een BV en voldoet aan de regeling aanwijzing DGA (lang verhaal kort: je kunt je eigen ontslag tegenhouden), in deze nieuwe plannen niet deel hoeft te nemen.

Iedereen die “resultaatgenieter” is  (geen winst uit onderneming heeft maar Resultaat uit overige werkzaamheden” ) hoeft ook niet deel te nemen aan deze regeling. Dat kan vooral voor part time ondernemers naast loondienst nog een optie zijn als (70% van) het  loondienstinkomen genoeg is bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

In tegenstelling tot eerdere plannen doet het wel of niet hebben van personeel als IB ondernemer niet meer ter zake, net als het gedeeltelijk in loondienst zijn, overige inkomsten (uit o.a. verhuur) of genoeg vermogen hebben: dat zijn allemaal geen redenen om niet mee te hoeven doen. Aanname is dat er nog wel een vrijstelling komt voor agrarische beroepen.

 

Een BV is dus een legitieme ontwijkmethode voor de verplichte verzekering ?

Ja, maar als je geen andere goede redenen hebt om over te stappen naar een BV zijn de kosten van die BV + verlies van fiscale voordelen (zelfs als die verder afgebouwd worden) al snel een veelvoud van de kosten van de verplichte AOV. Weet dus waar je aan begint en pas op voor aanbieders van BV-knutselconstructies.

 

Wat is de “Opt out” regeling

Opt-out is een regeling voor mensen die al een AOV hebben en deze willen houden. Of ondernemers die nog geen AOV hebben maar liever kiezen voor een private AOV via een verzekeraar dan de dekking via UWV.

Dat doen ze o.a. omdat de dekking ruimer is (bijvoorbeeld beoordeling op eigen beroep), het verzekerde bedrag hoger is en de dienstverlening van de verzekeraar royaler. Bovendien heb je bij je AOV ook de hulp van je adviseur bij wijzigingen en bij onverhoopte arbeidsongeschiktheid.

Wie gebruik maakt van de opt-out regeling hoeft niet deel te nemen aan de verplichte AOV en houdt zijn/haar eigen bestaande verzekering. Maar de Minister stelt wel een paar voorwaarden aan de opt-out:

 

A) De premie van de eigen AOV moet minimaal gelijk zijn aan de premie van de verplichte verzekering.

Dat houdt  in: als de verplichte AOV 2000 Euro kost dan moet de eigen AOV ook minimaal 2000 Euro kosten. Daarbij mag de eigen AOV wél veel ruimer zijn:  bijvoorbeeld een hoger bedrag. verzekeren of gunstigere voorwaarden hebben, of  voor vrouwelijke ondernemers: een veel royalere (én belastingvrije!) uitkering bij bevallingsverlof

 

B) De dekking van de eigen AOV moet minimaal gelijkwaardig zijn aan de verplichte verzekering.

Hier zitten een paar stevige adders onder het gras:

 • De verplichte AOV keer uit tot de variabele AOW-leeftijd, de meeste private AOV’s doen dat nog niet. dekkingen moeten daar dus op worden aangepast;
 • Dekkingen die veel lagere eindleeftijd kennen (bijv. zware beroepen of bewuste eigen keuze) zijn niet gelijkwaardig;
 • Dekkingen die niet alle oorzaken verzekeren (bijvoorbeeld  ex psyche dekkingen, ernstige ziektes en ongevallenvarianten) zijn niet gelijkwaardig;
 • Verzekeringen met 1 of meer overeengekomen uitsluitingen of uitkeringsbeperkingen zijn niet gelijkwaardig

 

De opt-out regeling is dus niet op iedereen van toepassing. Bovendien gaat iedereen met een private AOV een nog nader te bepalen solidariteitsbijdrage betalen ter compensatie van de zwaardere risico’s in de publieke verzekering.

 

Welke zelfstandige heeft voordeel van de verplichte AOV?

Het wordt in de discussie over de verplichte AOV nog wel eens vergeten, maar er is ook een (grote) groep ondernemers dat baat heeft bij een verplichte verzekering tegen een betaalbaar solidariteitstarief.

Dat betreft dan ondernemer die zich nu wel willen  verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid maar dat niet kunnen vanwege:

 • Leeftijd
 • Medisch verleden en/of bestaande klachten
 •  Lagere maximale eindleeftijd (met name zware beroepen)
 •  Hoge kosten (met name zware beroepen)

 

Is het handig of verstandig om te wachten op de verplichte AOV?

Als je nu verzekerd bent en je overweegt om je dekking te stoppen of drastisch te versoberen (bijvoorbeeld door de eindleeftijd te verlagen), dan zou ik nog zeker wachten totdat de spelregels van de opt-out bekend zijn.

Ook een overstap naar crowdsurance  of schenkkringen die uitkeren tot 68 of AOW-leeftijd in plaats van een AOV raad ik af totdat de wetgeving meer duidelijk is: crowdsurance is géén verzekering en voldoet daarom niet aan de eventuele voorwaarden van een opt-out.

Maar ben je nu nog niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, dan raad ik je vooral aan niet te wachten op de verplichte AOV.

4 tot 6 jaar onverzekerd rondlopen is onverstandig en met de opt-out krijg je mogelijk een (véél) betere dekking voor dezelfde prijs.

 

Samenvattend

 • De verplichte AOV gaat er komen, naar verwachting tussen 2027 en 2029;
 • Iedere ondernemer voor de inkomstenbelasting is verplicht verzekerd, tenzij je al een private AOV hebt - of er een afsluit - die voldoet aan de voorwaarden van de opt-out regeling;
 •  Het wel of niet hebben van personeel doet niet (meer) ter zake voor de verplichting;
 • Ben je nog niet verzekerd maar wel verzekerbaar, dan is wachten op de verplichte AOV echt onverstandig: sluit liever alsnog nu een AOV af.

 

Blijft het hierbij of komen er toch nog wijzigingen? Ik ben benieuwd wat zelfstandigen van deze plannen vinden en er nog ruimte is voor verbetering.

 

Norbert Bakker,

Specialist arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en -voorzieningen bij B2Bsure

Bestuurslid RADI AOV

 

Met dank aan (con)cullega's Marcel Bezemer, Annemieke Postema en Majan van Riessen voor het meelezen en de aanvullingen .

 

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Eén dingetje bleef me nog onduidelijk. Wie gaat de verplichte AOV aanbieden? Wordt dat een soort basisverzekering door uitsluitend particuliere verzekeraars, zoals bij de Zvw? Of gaat het UWV dat doen, zoals bij de oude WAZ? Of gaat het UWV concurreren met de particuliere verzekeraars met een soort 'vrijwillige' WAO/WIA?

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar reactie
 • 0
8 uur geleden, prinsrachid zei:

Eén dingetje bleef me nog onduidelijk. Wie gaat de verplichte AOV aanbieden?

In een eerder bericht …

 

Van de ruim 1,2 miljoen zzp'ers is maar één op de vijf verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De regeling zou in 2027 in moeten gaan en via het UWV moeten lopen. Zelfstandigen die al een verzekering hebben, hoeven niet over te stappen naar de nieuwe regeling.

 

… dat betekend dus beiden, al is er nog heel veel niet duidelijk hoe een en ander er definitief uit komt te zien.

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

Ondernemer die het voor elkaar heeft en bijv. 10.000 p maand uit verhuur binnen krijgt en een holding met meer dan 6 nullen op d ebank moet dus 200 p. maand gaan betalen zodat hij als hij ziek wordt met het UWV kan gaan vechten voor een uitkering van 1500 in de maand.

Kan je net zo goed 200 per maand door de shredder gooien.

 

Typisch nederland de goede worden gestraft voor de slechte.

Link naar reactie
 • 0

De Overheid wil graag zien dat de kloof tussen werknemers en ZZP’s vervagen waardoor de werkgevers eerder geneigd zijn om werknemers in vaste loondienst te nemen. 

 

Wat verandert er?

 • De manier waarop we met tijdelijke contracten om gaan. Het nulurencontract verdwijnt, in plaats daarvan komt een basiscontract voor het aantal uur waarop mensen ten minste standaard worden ingeroosterd. Voor studenten en scholieren blijft het nulurencontract bestaan.
 • Een einde aan draaideurconstructies. Nu kunnen werknemers na drie jaarcontracten bij een bedrijf weg worden gestuurd om na een half jaar weer terug te worden gevraagd. Die afkoeltijd wordt vijf jaar.
 • Kleine bedrijven krijgen door middel van een toets na een jaar meer duidelijkheid of een langdurig zieke werknemer beter wordt en dus moet worden doorbetaald.
 • Zzp'ers moeten verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanschaffen.

Alle verwachtingen en hoop van Vakbonden en Overheden ten spijt … straks is iedere werknemer een ZZP’er.

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0
2 uur geleden, Cosara zei:

De regeling zou in 2027 in moeten gaan en via het UWV moeten lopen. Zelfstandigen die al een verzekering hebben, hoeven niet over te stappen naar de nieuwe regeling.

 

Hmm... Is dat een soort sterfhuisconstructie waar alle nieuwe gevallen automatisch bij het UWV terecht komen, en de particuliere verzekeraars langzaam alle klanten kwijtraken door overstap, pensioneren, arbeidsongeschiktheid, emigratie of sterfte? Of is het UWV dan de verplichte basisoptie, waarmee de rest mag blijven concurreren?

 

Ik hoop verder wel dat de premie dan een beetje inkomensafhankelijk gaat worden. Als ze uitgaan van zo'n 2000 euro voor een uitkering op het sociaal minimum, kan ik me voorstellen dat ze bijvoorbeeld een premie van 8% hanteren, waarbij je maximaal over het minimumloon premie betaalt, maar nooit over meer dan je daadwerkelijke winst uit onderneming. De eventuele uitkering zou dan uiteraard wel naar rato zijn.

 

Verder is het te hopen dat de premie gewoon aftrekbaar is. Dat compenseert nog iets van de afschaffing van de zelfstandigenaftrek. Maar een premieheffing, zoals bij de Zvw of oude WAZ zou een beetje vervelend zijn.

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar reactie
 • 0
1 uur terug, sports zei:

Ondernemer die het voor elkaar heeft en bijv. 10.000 p maand uit verhuur binnen krijgt en een holding met meer dan 6 nullen op d ebank moet dus 200 p. maand gaan betalen

 

Volgens mij kwam uit het verhaal van Norbert naar voren dat een DGA niet onder de voorgestelde verzekeringsplicht valt. Die zou dus niets hoeven betalen, maar ontvangt ook niets bij arbeidsongeschiktheid.

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar reactie
 • 1
4 minuten geleden, prinsrachid zei:

Ik hoop verder wel dat de premie dan een beetje inkomensafhankelijk gaat worden. Als ze uitgaan van zo'n 2000 euro voor een uitkering op het sociaal minimum, kan ik me voorstellen dat ze bijvoorbeeld een premie van 8% hanteren, waarbij je maximaal over het minimumloon premie betaalt, maar nooit over meer dan je daadwerkelijke winst uit onderneming. De eventuele uitkering zou dan uiteraard wel naar rato zijn.

 

prinsrachid Ik heb naar aanleiding van diverse meelezende concullega's zojuist een update geplaatst met een aangepaste en uitebreidere toelichting op de premie en de rekensystematiek: de premie is in het huidige voorstel inderdaad winstafhankelijk, de uitkering op basis van 100%  van het minimumloon. De maximum premie stijgt daardoor wel naar € 2.800,-

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0
28 minuten geleden, prinsrachid zei:

 

Volgens mij kwam uit het verhaal van Norbert naar voren dat een DGA niet onder de voorgestelde verzekeringsplicht valt. Die zou dus niets hoeven betalen, maar ontvangt ook niets bij arbeidsongeschiktheid.

volgens mij staat er:

 

In tegenstelling tot eerdere plannen doet het wel of niet hebben van personeel als IB ondernemer niet meer ter zake, net als het gedeeltelijk in loondienst zijn, overige inkomsten (uit o.a. verhuur) of genoeg vermogen hebben: dat zijn allemaal geen redenen om niet mee te hoeven doen. Aanname is dat er nog wel een vrijstelling komt voor agrarische beroepen.

Link naar reactie
 • 0
8 minuten geleden, sports zei:

volgens mij staat er:

 

In tegenstelling tot eerdere plannen doet het wel of niet hebben van personeel als IB ondernemer niet meer ter zake, net als het gedeeltelijk in loondienst zijn, overige inkomsten (uit o.a. verhuur) of genoeg vermogen hebben: dat zijn allemaal geen redenen om niet mee te hoeven doen. Aanname is dat er nog wel een vrijstelling komt voor agrarische beroepen.

 

Nu alleen nog een alinea verder lezen. Je had het namelijk over een holding. Dat is een BV. Daarvoor geldt de verzekeringsplicht (vooralsnog) niet.

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar reactie
 • 0
37 minuten geleden, Norbert Bakker zei:

 

prinsrachid Ik heb naar aanleiding van diverse meelezende concullega's zojuist een update geplaatst met een aangepaste en uitebreidere toelichting op de premie en de rekensystematiek: de premie is in het huidige voorstel inderdaad winstafhankelijk, de uitkering op basis van 100%  van het minimumloon. De maximum premie stijgt daardoor wel naar € 2.800,-

 

Oh, shoot! Ik had over die update heen gelezen. Bedankt!

 

Maar klinkt op zich wel redelijk eigenlijk. Gaat deze premie ook leeftijds- en/of beroepsonafhankelijk worden?

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar reactie
 • 0
(aangepast)
9 minuten geleden, prinsrachid zei:

 

Oh, shoot! Ik had over die update heen gelezen. Bedankt!

 

Maar klinkt op zich wel redelijk eigenlijk. Gaat deze premie ook leeftijds- en/of beroepsonafhankelijk worden?

 

echt redelijk vindt ik het niet. ik ben niet voor niets zelfstandig.

voor degene die hun zaakjes niet op orde hebben snap ik het want daar moet de maatschappij niet voor opdraaien.

maar er zou zeker een uitzondering moeten komen voor ondernemers die kunnen aantonen dat ze zich prima kunnen redden.

aangepast door sports
Link naar reactie
 • 0
50 minuten geleden, sports zei:

maar er zou zeker een uitzondering moeten komen voor ondernemers die kunnen aantonen dat ze zich prima kunnen redden.

 

Al eerder besproken in het AOV-topic: ik snap je punt, ben het er ook mee eens, maar het antwoord is en blijft nee: de Minister vindt zo iets onuitvoerbaar.

 

Sterker nog: de Minister wil één lijn trekken en heeft daarom ook de voorgestelde uitzondering voor argrariërs (die zichzelf en elkaar prima kunnen redden, en daarom volgens LTO niet verzekerd hoeven te worden) laten schieten: ook die doen mee (voor zover ze geen BV hebben) 

 

 

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0
4 minuten geleden, Norbert Bakker zei:

 

Al eerder besproken in het AOV-topic: ik snap je punt, ben het er ook mee eens, maar het antwoord is en blijft nee: de Minister vindt zo iets onuitvoerbaar.

 

Sterker nog: de Minister wil één lijn trekken en heeft daarom ook de voorgestelde uitzondering voor argrariërs (die zichzelf en elkaar prima kunnen redden, en daarom volgens LTO niet verzekerd hoeven te worden) laten schieten: ook die doen mee (voor zover ze geen BV hebben) 

 

 

dan maar ergens AOV afsluiten tegen die tijd. No way dat ik aan het UWV betaal

Link naar reactie
 • 0
44 minuten geleden, Norbert Bakker zei:

 

Ja. Het is een dooreenpremie ongeacht leeftijd en beroep 

 

Dat zou betekenen, dat iemand die AOW en pensioen krijgt en gewoon voor zijn plezier als ZZP-er doorwerkt, ook verplicht zou worden zo'n verzekering af te sluiten? Dan zullen er veel ZZP-ers afhaken.

China Trade Consult

www.china-trade-consult.nl en www.china-trade-consult.de

Link naar reactie
 • 1
4 minuten geleden, ChinaTradeConsult zei:

Dat zou betekenen, dat iemand die AOW en pensioen krijgt en gewoon voor zijn plezier als ZZP-er doorwerkt, ook verplicht zou worden zo'n verzekering af te sluiten?

 

Nee, de dekking is tot AOW leeftijd, dus de verzekeringsplicht ook.

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0
2 uur geleden, prinsrachid zei:

Hmm... Is dat een soort sterfhuisconstructie waar alle nieuwe gevallen automatisch bij het UWV terecht komen, en de particuliere verzekeraars langzaam alle klanten kwijtraken door overstap, pensioneren, arbeidsongeschiktheid, emigratie of sterfte? Of is het UWV dan de verplichte basisoptie, waarmee de rest mag blijven concurreren?

Ze weten het zelf ook nog niet, dus dat wordt het spreekwoordelijke "zooitje"

 

50 minuten geleden, Norbert Bakker zei:

Sterker nog: de Minister wil één lijn trekken en heeft daarom ook de voorgestelde uitzondering voor argrariërs (die zichzelf en elkaar prima kunnen redden, en daarom volgens LTO niet verzekerd hoeven te worden) laten schie

 

2 uur geleden, prinsrachid zei:

Verder is het te hopen dat de premie gewoon aftrekbaar is.

Dat zal niet anders zijn dan de huidige regels ...

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/arbeidsongeschiktheidsverzekering

... of ze verzinnen wel weer iets, als het te duur dreigt te worden.

 

Trouwens ... de keuring voor Arbeidsongeschiktheid is nu al een drama, dus ik verwacht geen verbetering in de toekomst. Een arbeidsongeschikte straatmaker kan altijd nog enveloppen gaan vouwen.

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0
1 uur geleden, sports zei:

er zou zeker een uitzondering moeten komen voor ondernemers die kunnen aantonen dat ze zich prima kunnen redden.

Wat is het criterium voor prima ?

Hoe ga je dat controleren en wie gaat dat controleren ?

Wie zich gisteren nog prima kon redden, kan morgen armlastig worden.

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0
1 minuut geleden, Cosara zei:

Wat is het criterium voor prima ?

Hoe ga je dat controleren en wie gaat dat controleren ?

Wie zich gisteren nog prima kon redden, kan morgen armlastig worden.

eigen vermogen prive en eigen vermogen bv's laten opgeven.

Link naar reactie
 • 0
1 minuut geleden, Cosara zei:

Wat is het criterium voor prima ?

Hoe ga je dat controleren en wie gaat dat controleren ?

Wie zich gisteren nog prima kon redden, kan morgen armlastig worden.

 

Dat dus.

 

8 minuten geleden, Cosara zei:

Trouwens ... de keuring voor Arbeidsongeschiktheid is nu al een drama, dus ik verwacht geen verbetering in de toekomst. Een arbeidsongeschikte straatmaker kan altijd nog enveloppen gaan vouwen.

 

De beoordeling op gangbare arbeid wijzigt inderdaad niet. En UWV heeft nu al zo weinig capaciteit aan keuringsartsen en arbeidsdeskundigen dat 60-plussers nu al niet meer gekeurd worden.  

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0
14 minuten geleden, sports zei:

eigen vermogen prive en eigen vermogen bv's laten opgeven.

 

Minister says Noooo.

 

Het eigen vermogen is een momentopname, zoals Cosara al aangaf.  Ik ken mensen die een paar jaar geleden nog bitcoinmiljonair waren en nu weer dringend op zoek zijn naar een baan....

 

En eigen vermogen in BV's zoals vastgoed? Je kunt het voor miljoenen in de boeken hebben staan en het aan de straatstenen niet kwijtkunnen...  

 

Daarmee rekening houden in een verplichte verzekering is iets dat erg lastig is en dus ontbreekt ook de wil om het te gaan proberen door de uitvoerder.

 

Overigens:  wie DGA is en werkt vanuit zijn/haar BV is sowieso niet verplicht verzekerd. 

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0
2 uur geleden, sports zei:

dan maar ergens AOV afsluiten tegen die tijd. No way dat ik aan het UWV betaal

 

Kans bestaat dat UWV linksom of rechtsom een bijdrage gaat zien.

 

Uit de kamerbrief:

 

Quote

Een geclausuleerde opt-out gaat gepaard met gedragseffecten. Deze gedragseffecten zijn beheersbaar, maar daarvoor moeten wel extra soliditeitswaarborgen worden genomen. Ik werk aan de vormgeving van een stabiliteitsbijdrage – en doe onderzoek naar de hoogte van die stabiliteitsbijdrage – die ertoe dient om de publieke premie als gevolg van de gedragseffecten te stabiliseren. Hierbij heb ik aan sociale partners aangegeven dat ik het in de rede vind liggen dat private verzekeraars een bijdrage bij hun verzekerden innen.

 

Au.

Link naar reactie
 • 0
12 minuten geleden, Maxn zei:

Kans bestaat dat UWV linksom of rechtsom een bijdrage gaat zien.

 

Klopt. Kennelijk was ik een aanvulling die ik wel in het AOV-topic en op linked in had geplaatst hier vergeten. Inmiddels hersteld:

 

Quote

De opt-out regeling is dus niet op iedereen van toepassing. Bovendien gaat iedereen met een private AOV een nog nader te bepalen solidariteitsbijdrage betalen ter compensatie van de zwaardere risico’s in de publieke verzekering.

 

Edit: artikel ook als PDF bijlage (daar staat die aanvulling al wel in) 

 

Update verplichte AOV 1000 dingen doekje definitief.pdf

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  3 leden, 147 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.