Jump to content
Lizz
Verberg

VAR + voormalig werkgever

vraag

Beste leden,

 

Na het nodige zoekwerk heb ik tot nu toe geen volledig antwoord kunnen vinden t.a.v. het navolgende.

 

Op dit moment werk ik in loondienst voor 24 uur per week als juridisch secretaresse voor een kostenvennootschap. Ik werk inmiddels 20 jaar voor deze werkgever. De loonkosten worden voldaan door de kostenvennootschap en naar rato van gebruik van personeel vindt er uiteindelijk een verdeling van de kosten plaats tussen de vennoten. Ik overweeg nu om als zzp-er vanuit huis te gaan werken voor minimaal 30 uur per week, 42 weken per jaar (uitwerken van juridisch dictaat).

 

Na enig marktonderzoek was ik aanvankelijk van plan om thuis een kantoortje in te richten, van daaruit mijn freelance werkzaamheden te starten en uit te breiden en bij toename mijn dienstverband te reduceren met als uiteindelijk doel volledig zelfstandig te zijn.

 

Nu heeft de advocaat voor wie ik werkzaam ben aangegeven mij niet kwijt te willen. Ik ben gespecialiseerd op haar rechtsgebied en daardoor meer een juridisch medewerkster dan een secretaresse. Ook op freelancebasis zou zij graag van mijn diensten gebruik maken. Voor mij zou dit natuurlijk gunstig zijn, alleen al door een relatieve zekerheid van inkomen/opdrachten. Ik zou dan kunnen starten met freelance-opdrachten (overige inkomsten) naast dienstverband en, zodra ik over voor circa 12-14 uur per week aan opdrachten van derden kan beschikken, ook voor mijn huidige werkgever 16 uur per week op freelancebasis beschikbaar kunnen zijn (VAR WUO/einde dienstverband). Nu heb ik op dit forum al gelezen dat de kans groot is dat de BD in dit geval zal uitgaan van een fictief dienstverband en ik begreep dat ik dan eigenlijk in ieder geval minimaal 3 maanden en 1 dag uit dienst moet zijn geweest wil ik sowieso de mogelijkheid hebben om een VAR WUO te kunnen verkrijgen. Is deze regel echt "hard'?

 

Voorzover ik heb kunnen nagaan, voldoe ik tegen die tijd aan alle verdere voorwaarden die aan een zelfstandige worden gesteld:

- investering in verbouwing/inrichting kantoorruimte in eigen woning (>> € 2.500,00);

- website, visitekaartjes;

- minimaal 3 opdrachtgevers;

- winst;

- boekhouding;

- eigen verzekeringen;

etc.

 

Wat verder wellicht nog van belang zou kunnen zijn:

- mijn freelancetarief zou nagenoeg het dubbele bedragen van mijn huidige bruto uurloon;

- mijn uurloon van mijn huidige collega-secretaressen ligt gelijk aan mijn huidige bruto uurloon;

- mijn werkzaamheden zullen afwijken van mijn huidige collega-secretaressen doordat ik uitsluitend bezig zal zijn met

het zelfstandig opstellen van stukken/correspondentie aan de hand van het dossier en dus niet of nauwelijk "gewone"

secretaressediensten zal verlenen;

- ik uitsluitend diensten zal verrichten aan deze ene advocaat en ook rechtstreeks aan deze advocaat zal factureren;

- evt. diensten aan andere vennoten zouden apart gefactureerd worden aan de betreffende vennoot en zo ook evt. diensten

aan de kostenvennootschap (incidenteel);

- in de overeenkomst tussen mij en de advocaat zal een volledige vrijheid en zelfstandigheid worden opgenomen ten

aanzien van het weigeren van opdrachten, werktijden etc., waarbij het in de pratijk voor mij toch praktisch zal zijn om veelal

op 2 vaste dagen voor deze advocaat te werken (alleen al ivm kinderopvang en reisafstand);

- mijn werkzaamheden voor overige opdrachtgevers zullen met name vanuit huis worden uitgevoerd (deze zullen zich met

name beperken tot het uitwerken van juridisch dictaat).

 

Is het nu echt zo dat ik de advocaat voor wie ik werkzaam ben straks niet als klant kan aannemen? Als er dan boetes en naheffingen volgen is dat voor mij natuulijk niet interessant en kan ik de betreffende 16 uur beter opvullen met andere klanten. Ik heb tweemaal gebeld met de belastingtelefoon. Van een medewerker kreeg ik de goede tip om e.e.a. eerst schriftelijk voor te leggen aan de inspecteur. De andere medewerker was kennelijk niet al te best bekend met de materie en gaf aan dat, zolang ik maar meerdere opdrachtgevers had en aan het urencriterium voldeed, het geen probleem zou zijn en ik met een VAR WUO niet voor naheffingen behoefde te vrezen.... (!)

 

Wie kan mij duidelijkheid / tips verschaffen over hoe ik dit verder het beste zou kunnen aanpakken?

 

Dank!

 

 

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites

18 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Ik heb het antwoord op mijn vraag inmiddels geloof ik wel gevonden in de beleidsregels. Tenzij ik bewijs dat mijn werkzaamheden op freelancebasis evident anders zouden zijn dan in loondienst wordt een dienstverband zondermeer aangenomen.

 

Ziet iemand nog mogelijkheden om, na inachtneming van bedoelde termijn van 3 maanden en 1 dag, een VAR WUO te kunnen verkrijgen, bv door de inhoud van de overeenkomst of door de werkzaamheden toch vanuit huis te verrichten (ook al is dit feitelijk onpraktisch door aanzienlijke reistijd)? Of kan ik mijn dan voormalig werkgever maar beter defnitief als klant schrappen?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik heb het antwoord op mijn vraag inmiddels geloof ik wel gevonden in de beleidsregels. Tenzij ik bewijs dat mijn werkzaamheden op freelancebasis evident anders zouden zijn dan in loondienst wordt een dienstverband zondermeer aangenomen.

 

Ziet iemand nog mogelijkheden om, na inachtneming van bedoelde termijn van 3 maanden en 1 dag, een VAR WUO te kunnen verkrijgen, bv door de inhoud van de overeenkomst of door de werkzaamheden toch vanuit huis te verrichten (ook al is dit feitelijk onpraktisch door aanzienlijke reistijd)? Of kan ik mijn dan voormalig werkgever maar beter defnitief als klant schrappen?

 

Jammer dat hier nog niet op gereageerd is. Bij mij speelt dezelfde kwestie.

 

In mijn geval is in 'de overeenkomst van opdracht' verder ook een clausule opgenomen, waarin de opdrachtgever (mijn ex-baas) stelt dat in het geval van achteraf blijken van fictief dienstverband, ik alle kosten die daar aan verbonden zijn (loonheffing, premies sociale verzekeringen, boetes en rente) zal moeten betalen. Is die verantwoordelijk juridisch inderdaad voor mij?


Weg met intermediairs! Freelancers en projecten. Direct gratis contact. http://neruni.launchrock.com/

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Is die verantwoordelijk juridisch inderdaad voor mij?

 

Juridische kwesties zijn altijd lastig (vind ik), maar waarom niet?

Een zakelijke overeenkomst tussen twee partijen…

 

Je bent tenslotte geen werknemer (meer), althans dat vind je, want dan zou de zaak natuurlijk anders liggen.

 

Als de opdrachtgever een (juiste) VAR vraagt en krijgt (van jou), dan is hij behoorlijk 'gedekt'.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hallo Liz en Geobeo,

 

Het uitgangspunt van de VAR-verklaringen is dat als een zelfstandige een VAR-WUO of VAR-dga heeft verkregen naar aanleiding van een naar waarheid ingevuld VAR-aanvraagformulier, "de gebruiker"/opdrachtgever van deze zelfstandige gevrijwaard is van de inhoudingen/naheffingen als er achteraf toch eigenlijk een (fictief) loondienstverband zou zijn/worden geconstateerd.

 

Voorwaarden zijn:

 

[*]de VAR-verklaring (in jullie geval de VAR-WUO) moet gelden voor de werkzaamheden waarvoor de dienst voor wordt verleend bij die opdrachtgever;

[*]de VAR-verklaring is geldig (hij geldt voor maximaal een bepaald kalenderjaar);

[*]er vindt geen wezenlijke wijziging plaats aangaande de zelfstandigheid na afgifte van de VAR-verklaring;

[*]er is geen sprake van misbruik/fraude/kwade wil en/of een vervalste VAR-verklaring;

[*]de opdrachtgever heeft een origineel ID-bewijs en het originele VAR-bewijs gekregen/ingezien en een kopie van beide in de administratie opgenomen.

 

Het risico dat de fiscus (en het UWV) loopt is het mislopen van inhoudingen over maximaal een kalenderjaar (= geldigheidsduur van de VAR-verklaring).

 

Loopt het mis, dan is er ongetwijfeld sprake van een situatie waarbij elke buitenstaander ook had gezegd ja maar dat is toch logisch. Is er geen sprake geweest van bijv. echte kwaadwillendheid dan zal de fiscus dat jaar meestentijds als verlies voor lief nemen, maar zal de zelfstandige ook geen beroep kunnen doen op bijv. de sociale zekerheid, noch een loondienstverband met terugwerkende kracht kunnen claimen. Voor het opvolgende kalenderjaar wordt er gewoon geen VAR-verklaring meer verkregen en zullen partijen moeten kijken of zij eventueel via een loondienstverband met elkaar door willen gaan.

 

100% zekerheid van geen terugvordering door de fiscus van de eigenlijk onterecht niet gepleegde inhoudingen door de opdrachtgever/werkgever kan echter niemand geven. Vandaar dat men in de dienstovereenkomst wel eens de bepaling terug vindt dat mocht de fiscus toch met terugwerkende kracht gaan invorderen bij de opdrachtgever, de opdrachtgever dit weer kan verhalen op de zelfstandige (die achteraf dus geen echte zelfstandige was geweest/had mogen zijn). Dit is gewoon onderhandelingsvrijheid en niet geheel onlogisch. Er zal echter bij oorspronkelijke goeder trouw van beide partijen waarschijnlijk geen gebruik gemaakt van behoeven te worden.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hans van Dongen


Hans van Dongen Steunpunt Arbeidszaken - Arbeidsjuridische kwesties in het Nederlandse bedrijfsleven.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik heb een schildersbedrijf en een zzp-er sinds maart voor mij aan het werk. Maar ik heb besloten i.o.v met mijn belasting adviseur om te stoppen met deze constructie omdat het risico verkapte loondienst heel groot is.

 

Het zzp- gebeuren blijft toch een groot grijs gebied in mijn ogen waar je niet zwart op wit krijgt dat je geen problemen zult krijgen met de BD. B.v over de 3 opdrachtgevers is veel onduidelijkheid. Tellen 3 opdrachtgevers van elke 1 dag werk mee, en kun je de rest van het jaar bij 1 bedrijf werken. Grote kans dat de belastingdienst dit toch als verkapte loondienst zal zien.

 

Ik ben geen expert op dit gebeid maar een ondernemer ik heb besloten om geen zzp-er meer voor langer periode te gebruiken

 

Grt

Roy

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dag allen,

 

Dit blijft toch allemaal heel abstract waardoor het voor veel mensen een ongrijpbare materie blijft. Daar komt nog bij dat het probleem niet eenduidig is, voor Roy met zijn schildersbedrijf kan het heel anders uit gaan pakken dan voor Lizz of Geobeo. Dit komt natuurlijk ook omdat het uitgangspunt van Roy dat is van een opdrachtgever, terwijl de andere twee opdrachtnemer zijn.

 

De vraag die met het afgeven van de VAR-WUO beantwoord wordt is of de opdrachtgever inhoudingsplichtig is voor de werkzaamheden die de opdrachtnemer verricht. Feitelijk is een VAR-verklaring niet nodig om een antwoord op deze vraag te krijgen. Primair moet de opdrachtgever zich afvragen of er gesproken kan worden van een dienstverband. Is er een dienstverband, dan is er inhoudingsplicht.

 

Een arbeidsverhouding wordt een dienstverband als:

 

- er een verplichting is tot het verrichten van persoonlijke arbeid (de medewerker mag geen ander voor hem laten werken);

- er een verplichting is tot het betalen van loon voor de door de medewerker geleverde prestatie;

- er een gezagsverhouding bestaat tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

Als aan deze eisen is voldaan kan er gesproken worden van een dienstverband en dus is er inhoudingsplicht. Wordt aan een van deze punten niet voldaan dan kan er niet gesproken worden van een dienstverband en is er dus ook geen inhoudingsplicht (niet helemaal waar, maar voor de helderheid houd ik het hier toch maar op).

Omdat er wel eens een verschil van mening kan zijn tussen de opdrachtgever en de belastingdienst met betrekking tot de vraag of er nou wel of niet een dienstverband is is de VAR geïntroduceerd. In principe wordt de opdrachtgever met een VAR-verklaring gevrijwaard van het risico dat de Belastingdienst een arbeidsrelatie anders gaat zien dan de opdrachtgever.

 

De vraag van Geobeo is of de verantwoordelijkheid juridisch bij hem ligt. Het antwoord daarop is volgens mij dat dit niet het geval is, er wordt immers niet bij hem nageheven maar bij zijn opdrachtgever. Maar het het aangaan van de overeenkomst van opdracht, en het erkennen van deze clausule, vrijwaart Geobeo zijn opdrachtgever wel voor de lasten die hieruit voortkomen - hij zal dus wel moeten betalen aan zijn opdrachtgever, ook al kan de BD hem niet aansprakelijk stellen.

Dit natuurlijk binnen de redelijkheid en billijkheid, als de naheffing geschiedt omdat de opdrachtgever zich niet aan de regels heeft gehouden (bijvoorbeeld geen kopie ID in zijn administratie heeft gedaan) is het onwaarschijnlijk dat een rechter zal oordelen dat Geobeo de kosten aan zijn opdrachtgever zal moeten vergoeden.

 

De vraag van Roy is een heel andere. Door de VAR-verklaring is de opdrachtgever gevrijwaard van de inhoudingsplicht. Als hij zich aan de regels heeft gehouden zal er dus in principe bij hem niet worden nageheven door de Belastingdienst. Om hier zeker van te zien moeten de werkzaamheden die genoemd worden in de VAR ook door de ZZP'er worden uitgevoerd. Nu is dit al lastig, want als er op de VAR-verklaring als werkzaamheden staat vermeld: "het schilderen van woningen" dan:

 

- valt het schilderen van boten niet onder de VAR;

- valt het saneren van houtrot ook niet onder de VAR.

 

Als de ZZP'er deze werkzaamheden uitvoert is de VAR niet van toepassing. Veel beter zou dan ook zijn een omschrijving als: "het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden", waarmee alle werkzaamheden die een onderhoudsschilder uitvoert zijn gedekt. Natuurlijk is het dan de vraag hoe het staat met nieuwbouwschilderwerk, maar ik neem aan dat de strekking helder is: pas als opdrachtgever goed op wat er op de VAR staat.

 

In principe kan er met een VAR-WUO dus geen naheffing in het kader van een verkapt dienstverband opgelegd worden. Maar er kan dus wel degelijk sprake zijn van een verkapt dienstverband. Sterker nog, juist in deze sector is er een groot risico op echt dienstverband.

 

De opdracht die aan de ZZP'er verstrekt zou moeten worden zou ongeveer als volgt moeten luiden:

 

- huis A moet geschilderd worden;

- hoe en waarmee je het schildert zal mij een zorg zijn, het eindresultaat moet goed zijn;

- wanneer je het schildert zoek je uit met de eigenaar, ik ga niet over jouw planning, het moet wel voor datum X af zijn;

- wie het schildert boeit mij ook niet, dat is jouw probleem als zelfstandig ondernemer.

 

Feitelijk moet je de zzp'er een opdracht geven voor een eindproduct (de geschilderde woning). De weg naar dit eindproduct toe is niet aan jou als opdrachtgever want dat zou een gezagsverhouding impliceren. Hoe de zzp'er schildert en wanneer hij dat doet is niet jouw zaak. Het enige waar je hem op af kunt rekenen is het eindresultaat (wat opbjectief meter is door de verftechnisch experts van de verffabrikanten (onder meer het steeksproefsgewijs meten laagdikten en hechting)).

 

Negenennegentig van de honderd keer gaat deze vlieger niet op. De ondernemer heeft een orderportefeuille en maakt afspraken met de opdrachtgevers. Hij zegt tegen de ZZP'er wanneer hij waar moet beginnen en schrijft ook het bestek voor en levert het materiaal en materieel aan. De ZZP'er levert dus feitelijk alleen maar arbeid, en lijkt dus verdomd veel op een werknemer. Als hij dan ook nog eens zelf moet komen opdraven (logisch want hij is een goede schilder) en niet bijvoorbeeld zijn neefje mag sturen is er de facto sprake van een dienstverband.

 

Wat kan zijn is dat de ZZP'er voor 2011 een VAR-verklaring heeft. Immers, de ZZP'er kon begin 2011 niet weten dat hij vanaf maart 2011 alleen maar voor Roy zou gaan werken. Echter, vanaf maart 2011 werkt de ZZPer voor Roy, doet dit het hele jaar en zal dit ook in 2012 blijven doen (immers, de orderportefeuille zit vol en zal voller worden). Op basis van deze gegevens zal de ZZP'er voor 2012 nooit een VAR-WUO krijgen, en als hij die al krijgt kan Roy redelijkerwijs weten dat deze nooit afgegeven had kunnen worden als de gegevens correct verstrekt waren aan de BD. in dit geval kan hem verweten worden dat hij de ZZP'er niet als werknemer ingeschaald.

 

Een ander gevaar is dat de ZZP'er arbeidsrechtelijk kan stellen dat hij feitelijk vanaf maart 2011 werknemer is geweest (en toon dan maar eens aan als opdrachtgever dat dit niet het geval is geweest...). Dat hij niet correct verloond is doet niet ter zake, er is voldaan aan de drie hierboven genoemde punten en er dus feitelijk sprake is van een dienstverband.

Hieruit vloeit automatisch voort dat er een doorbetalingsplicht is van de werkgever (in dit geval Roy dus), ook als er geen werk zou zijn of als er geen werkbaar weer zou zijn. Maar ook als de werknemer/zzp'er arbeidsongeschikt zou zijn (bijvoorbeeld omdat hij van de steiger is gevallen die Roy heeft opgebouwd). De VAR-WUO geeft op deze punten geen enkele zekerheid en deze punten kunnen ook niet uitgesloten worden omdat ze inherent zijn aan een dienstverband. Een handige jurist zou zelfs kunnen stellen dat het expliciet uitsluiten van deze punten impliceert dat er sprake is van een situatie waar dit feitelijk wel van toepassing zou zijn (wat bij het werken met een zelfstandige natuurlijk niet het geval is).

 

Bij het werken met ZZP'ers komt dus hel wat kijken als je hen inzet voor regulier bedrijfsvoering (een schildersbedrijf zet zzp'ers in om te schilderen). Dit speelt voor deze schilder natuurlijk een veel mindere rol als het gaat om het inschakelen van een belastingadviseur die zzp'er is. Maar de afweging dient wel gemaakt te worden door een accountantskantoor die diezelfde belastingadviseur op uurbasis op haar kantoor laat werken.

Als je niet thuis bent in de materie moet je je goed laten adviseren, anders kunnen de gevolgen niet te overzien zijn.

 

Groet,

 

Dennis


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hallo Dennis,

 

Wederom een mooie uitleg van jou, de lengte van het verhaal geeft al aan dat het een complex verhaal is. Zeker als je niet in de toekomst in de problemen wilt komen.

 

Ik wil me daarnaast bezig houden met de groei van mijn bedrijf en daar passen zzp-er niet meer in. Het is voor mijn bedrijf waarschijnlijk een ander verhaal aangezien ik een zzp-er voor langere periode nodig heb. Om de druk van de ketel te halen voor een paar weken is een zzp-er natuurlijk perfect,maar niet voor de lange termijn.

 

Ik ga over op payroll dan is alles duidelijk en hoef ik me nergens druk over te maken

 

Grt

Roy

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hallo Roy (de vraag/het probleem van Roy is een andere dan die van Liz en Geobeo),

 

U gaat overstappen van een zzp-relatie naar een payroll-relatie.

 

Ik neem aan dat u van de grote hoeveelheid payroll-varianten de meest vergaande bedoelt waarin het werkgeverschap feitelijk ligt bij het payroll-bedrijf. Geheel veilig is deze constructie overigens niet voor u.

Er zijn zelfs arbeidsjuristen die van mening zijn dat er toch een arbeidsrelatie is tussen de payroll-werknemer en het inlenende bedrijf (u dus). Ik ga niet zo ver, maar de onveiligheid zit hem in een drietal zaken waar u gewoon rekening mee moet houden:

 

[*]het verschijnsel payrollen kan onder de Payroll-CAO (leden van de VPO) vallen of onder de ABU-CAO. Check dit vooraf. De vakbonden hebben de payroll-CAO de wacht aangezegd waardoor de VPO-payrollbedrijven een vervelende onzekere toekomst aangaande de arbeidsvoorwaarden en dus ook tariefstellingen kennen;

[*]u bent en blijft als gebruiker van de payroll-arbeidskracht verantwoordelijk voor de veiligheid op het werk en bij ongevallen en/of schades aan de persoon van de payroll-arbeider door hem aansprakelijk te stellen (dekt uw verzekering dat en bijv. ook schades door hem veroorzaakt aan derden?);

[*]de payroll-constructie valt onder de inlenersaansprakelijkheid voor niet afgedragen inhoudingen richting de fiscus of te lage loonbetalingen. Het werken met een NEN-gecertificeerd payroll-bedrijf voorkomt dit. NEN-certificering is te achterhalen via normeringarbeid.nl.

 

Sterkte met het payrollen,

 

Hanss van Dongen 17-9-2011


Hans van Dongen Steunpunt Arbeidszaken - Arbeidsjuridische kwesties in het Nederlandse bedrijfsleven.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hallo Lizz,

 

Ik ben nog even achter info aangegaan over de door u genoemde periode van "3 maanden plus een dag" voor het (kunnen)verkrijgen van de VAR-WUO, maar ik kan hier geen harde eis voor terugvinden. Het zou dus mogelijk moeten zijn om een VAR-WUO te verkrijgen ook al zou u een van uw eerste opdrachten van uw oude werkgever verkrijgen binnen drie maanden na stopzetting van de arbeidsrelatie. Het verhaal zou anders worden, maar dat heeft dan niet met die drie maanden-termijn van doen, als u een minimumgarantieinkomen of uren van uw oude baas krijgt; u uw bedrijf opstart met een lening van uw oude baas; u gebruik maakt van middelen en materialen van uw oude baas. Dan wordt de afhankelijkheid van de oude baas wel erg groot; is er weinig tot geen verschil met de arbeidsrelatie en staat de zelfstandigheid ter discussie.

 

Mogelijk dat de drie-maanden-plus-een-dag verwarring komt vanuit het arbeidsrecht waarbij voor opvolgende contracten voor bepaalde tijd deze termijn wordt gehanteerd om te bepalen of er een onbepaalde tijd contract tot stand komt (7: 668a BW). Maar dat is bij echte zelfstandigen niet aan de orde.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 21-9-2011


Hans van Dongen Steunpunt Arbeidszaken - Arbeidsjuridische kwesties in het Nederlandse bedrijfsleven.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Probleem!

 

Ik heb een probleem.

Mijn boekhouder geeft aan dat hij mijn aangifte inkomstenbelasting niet wil indienen omdat ik eigenlijk niet voldoe aan de eisen die een ondernemer moet hebben, althans dat geeft hij aan.

 

Hij zegt dat ik maar een opdrachtgever heb gehad dit jaar en dat ik dan geen winst aangifte mag indienen. Wanneer hij dit wel doet heeft hij de kans op een boete omdat hij dan een verkeerde aangifte indient.

 

Hij heeft me er wel een paar keer op gewezen dat ik meerdere opdrachtgevers moet hebben, maar dat lukte me niet.

Wel heb ik de VAR WUO.

 

Iemand dit wel eens eerder meegemaakt, en zijn er boekhouders die hier geen probleem van maken.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hoi Mark.

 

Een opdrachtgever wil nog niet zeggen dat je geen ondernemer bent. Er is genoeg jurisprudentie over ondernemers met slechts 1 opdrachtgever. Denk bv aan een interimmanager die zich steeds voor langere tijd aan 1 bedrijf verbindt.

 

Het kan ook dat het een jaartje tegenzit, waardoor je minder opdrachtgevers hebt. Of dat je bedrijf zich in de opstartfase bevindt, waardoor je maar 1 opdrachtgever hebt.

 

Het wordt natuurlijk anders als je de aanvraag voor de VAR-WUO opzettelijk verkeerd hebt ingevuld.

 

Met die boete doelt de boekhouder op de 4de tranche. De kans dat hij hiervoor een boete krijgt, acht ik zeer klein (hoewel theoretisch wel mogelijk). Jij loopt meer kans op een boete, als je opzettelijk de aanvraag voor de VAR-WUO verkeerd hebt ingevuld.

 

Misschien toch maar eens uitkijken naar een andere boekhouder....

 

Odeon

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Komt bij dat een VAR-ROW beslissend is voor de loonbelasting en niet voor de inkomstenbelasting.

Je boekhouder is wel erg bang voor de fiscus als hij op deze grond het indienen van een aangifte weigert.

 

Ander zoeken inderdaad.

 

groet

Joost


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Zonder de feiten te kennen is het onmogelijk om vast te stellen of de boekhouder wel heel erg bang is of terecht weigert een onjuiste aangifte in te dienen. Als je redelijkerwijs kunt menen dat er sprake is van een onderneming, mag het geen probleem zijn. Als er echter twijfel is over de vraag of er sprake kan zijn van ondernemerschap, dan kun je dat ook expliciet aan de fiscus voorleggen.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Probleem!

 

Nu vind ik zelf niet dat ‘het probleem’ van de intermediair zo bloedstollend is: als een cliënt een onderneming heeft (gehad), dan stuur je natuurlijk een winstaangifte en geen aangifte voor particulieren.

 

Maar ik kan mij wel voorstellen dat hij/zij niet een aangifte met duidelijk foutieve informatie erin verwerkt wil versturen. Dus misschien met ondernemersfaciliteiten (zoals zelfstandigenaftrek), als het duidelijk is dat dit nooit kan kloppen.

 

En waarom wil je dat als intermediair niet doen (in mijn optiek)? Omdat je meer cliënten hebt en niet de indruk bij de BD wil achterlaten dat je prutswerk levert. Want dat is niet in het belang van cliënten (vind ik althans).

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Tja, misschien moet je de boekhouder dan de stukken indieningsklaar aan jou laten overhandigen en zelf het indienen doen.

Ik laat jaarlijks m'n boekhouding door een boekhouder controleren, maar het indienen van de aangifte doe ik zelf. vind ik persoonlijk wel zo prettig want uiteindelijk ben ik zelf verantwoordelijk en wat heeft een boekhoudeer met bv. Box 3 te maken?

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Zonder de feiten te kennen is het onmogelijk om vast te stellen of de boekhouder wel heel erg bang is of terecht weigert een onjuiste aangifte in te dienen.

 

Ik zal het even nuanceren: de boekhouder is blijkbaar bezorgd over de 4e tranche AWB (beboeting wegens medeplegen van een onjuiste aangifte) en stelt die geringe kans boven het belang van zijn cliënt. Naar mijn mening liggen je prioriteiten als boekhouder/ondernemer dan een beetje scheef ;)


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Zonder de feiten te kennen is het onmogelijk om vast te stellen of de boekhouder wel heel erg bang is of terecht weigert een onjuiste aangifte in te dienen.

 

Het kan zo zijn dat de boekhouder van mening is dat er géén sprake is van een onderneming, en dat hij daarom weigert een - in zijn ogen - onjuiste aangifte in te dienen.

"Het belang van de cliënt" is altijd om zoveel mogelijk aftrekposten te claimen, en de client dringt daar ook vaak op aan, de cliënt heeft namelijk soms niet zoveel boodschap aan een wet.

 

Ik ben het met Joost eens dat het argument van een medepleger-boete geen hout snijdt, de boekhouder zou gewoon moeten zeggen "vriend, dit gaat tegen mijn principes in, je zoekt maar een ander". Zoals Odeon terecht aangeeft is het aantal opdrachtgevers slechts één van de vele omstandigheden die bij zo'n oordeel meegenomen moeten worden. Dat Mark een VAR-WUO heeft gehad, is een ander argument in de discussie.

 

Misschien kun je je boekhouder vragen om een ondernemersaangifte (dus met ondernemersaftrek) in te dienen en daarbij een brief te sturen of via de software te vragen om een expliciete uitspraak over de kwestie. Weet je gelijk waar je aan toe bent.


Op 20 juli 2016 ontvingen wij het trieste bericht dat Marcel is overleden.

Marcel was een meer dan gewaardeerd deelnemer aan ons forum ! We zullen hem missen!

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Misschien kun je je boekhouder vragen om een ondernemersaangifte (dus met ondernemersaftrek) in te dienen en daarbij een brief te sturen of via de software te vragen om een expliciete uitspraak over de kwestie. Weet je gelijk waar je aan toe bent.

 

Waarom de belastingdienst weer laten beslissen?

Ze hebben al beslist over wat TS aangegeven heeft en daarmee een VAR–WUO verleent.

 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 8 leden online en 193 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept