Jump to content
wim1967
Verberg

Huurcontract winkelpand

vraag

Goedemiddag,

 

sinds 1 februari 2016 huur ik een winkelpand.

 

In het huurcontract is o.a. opgenomen het artikel "Duur, verlenging en opzegging". Dit artikel begint als volgt:

 

3.1 Deze huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 1,5 jaar, ingaande op 1 februari 2016 en lopende tot en met 31 juli 2017.

3.2 Deze huurovereenkomst wordt, na ommekomst van de in 3.1 genoemde periode, behoudens beëindiging van deze huurovereenkomst door opzegging door huurder of verhuurder in overeenstemming met 3.4 en 3.5 voortgezet voor een aansluitende periode van 3,5 jaar.

 

Kan ik hieruit concluderen dat het hier gaat om een proefperiode (1,5 jaar)? En zo ja, wat is de uiterste datum om verhuurder te laten weten dat ik de overeenkomst wil beëindigen?

 

Bij voorbaat dank

Link to post
Share on other sites

19 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Kan ik hieruit concluderen dat het hier gaat om een proefperiode (1,5 jaar)?

Daar lijkt het wel op. Uitgangspunt voor detailhandelsruimte is vijf jaar, maar de wet geeft ruimte om de eerste keer een huurovereenkomst voor twee jaar of korter aan te gegaan (art. 7:301 lid 1 BW).

 

En zo ja, wat is de uiterste datum om verhuurder te laten weten dat ik de overeenkomst wil beëindigen?

Kan het zijn dat zulks in artikel 3.4 en 3.5 staat? Daar wordt immers naar verwezen. Bij een proefperiode mogen verhuurder en huurder zelf de opzegtermijn en wijze van opzegging bepalen.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Die termijn staat niet in het huurcontract (enkel wordt onder 3.4 een opzegtermijn van tenminste 1 jaar genoemd, maar dat is op basis van een 5-jarig contract).

Als het toch een jaar is, dan ben je nu te laat. Kun je de tekst van de artikelen toevoegen? Ik ben geen jurist, maar die zijn er hier wel.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

3.3 Na ommekomst van de in 3.2 genoemde periode wordt deze huurovereenkomst, behoudens beëindiging van deze huurovereenkomst door opzegging door huurder of verhuurder in overeenstemming met 3.4 en 3.5 voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 5 jaar

 

3.4 Beëindiging van deze huurovereenkomst door opzegging vindt plaats door huurder aan verhuurder of door verhuurder aan huurder tegen het einde van de lopende periode of, in geval van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, tegen ieder tijdstip, een en ander met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een jaar .

Verhuurder neemt daarbij de wettelijke opzeggingsgronden in acht.

 

3.5 Opzegging van deze huurovereenkomst dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

3.4 Beëindiging van deze huurovereenkomst door opzegging vindt plaats door huurder aan verhuurder tegen het einde van de lopende periode

3.5 Opzegging van deze huurovereenkomst dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven.

Als je wilt stoppen, zou ik minstens 1 maand van te voren de aangetekend schrijven gedaan hebben. Volgens mij mag minder, maar is minder netjes.


Met vriendelijke groet,

Hermes Ratgers

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Allen hartelijk dank voor de reacties!

 

Samenvattend kan ik stellen dat ik een beoogde beëindiging van het contract ongeveer per eind juni 2017 schriftelijk bij verhuurder aan moet geven.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

nee, in je contract staat dat je een opzegtermijn van een jaar hebt, wat waarschijnlijk een foutje in het contract is aangezien dat maar 1,5 jaar huurt.

 

Dat wil echter volgens mij niet zomaar zeggen dat je nu zelf kunt bepalen wat je opzegtermijn is.

 

Weet je al of je eruit wil of door? Of heb je daar nog tijd voor nodig? Hoe is je relatie met de verhuurder? Als die goed is kun je hem vragen wat hij redelijk vindt (en dat evt nog even vastleggen) aan opzegtermijn.


Commerciële ondersteuning nodig? Theuws.com

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Er staat toch echt opzegtermijn van een jaar, dus je had uiterlijk 31 juli 2016 op moeten zeggen om per 31 juli 2017 eruit te gaan, want de opzegging had moeten gebeuren in overeenstemming met 3.4 en 3.5.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik heb nog enkele sites bezocht met betrekking tot dit onderwerp. Meermalen zie ik berichten dat, wanneer het huurcontract korter dan 2 jaren duurt er uitzonderingen zijn voor wat betreft de opzegtermijn. Een site van een advocatenbureau meldt bijvoorbeeld het volgende:

 

Huur voor twee jaar of korter (art. 7:301 lid 1 BW)

 

Uitgangspunt is dat een huurovereenkomst ter zake van winkelruimte ('bedrijfsruimte' in de zin der wet) voor de duur van vijf jaar wordt gesloten.

 

De wet staat evenwel toe dat de eerste keer tussen partijen ter zake van een bepaalde winkelruimte een huurovereenkomst voor de duur van twee jaar of korter wordt aangegaan (art. 7:301 lid 1 BW). Daarvoor gelden de artikelen 7:290 -7:300 niet.

 

Wordt ook na deze twee jaar het feitelijk gebruik voortgezet, dan geldt van rechtswege een overeenkomst op de tussen partijen overeengekomen voorwaarden, doch nu voor vijf jaar, waarop de reeds verstreken twee jaar in mindering komen (art. 7:301 lid 2 BW). Vanaf dat moment zijn op de overeenkomst de art. 7:290 - 7:300 BW wel van toepassing.

 

Dit houdt onder meer in dat de opzegging pas kan geschieden tegen het einde van de periode van vijf jaar en dat daarbij een opzegtermijn van ten minste een jaar moet worden nageleefd.

 

Ik kan hieruit toch opmaken dat dat ook voor mijn huurcontract (1,5 jaar) geldt?

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik kan hieruit toch opmaken dat dat ook voor mijn huurcontract (1,5 jaar) geldt?

De aangehaalde regel over de opzegtermijn van een jaar geldt niet voor de proefperiode van maximaal twee jaar. Daarvoor mogen huurder en verhuurder zelf afspraken maken over de opzegtermijn en wijze van opzegging in deze periode. Dat is ook verderop te lezen op de door jou aangehaalde website. Hier lijkt in 3.2, met verwijzing naar 3.4, een jaar afgesproken.

 

Mogelijk heeft verhuurder dat niet zo bedoeld en wordt de soep niet zo heet gegeten. Je kunt allicht eens een kop koffie met de verhuurder gaan drinken om te vragen wat de mogelijkheden zijn. Een jaar heb je, een maand kun je krijgen. Als de verhuurder aangeeft eigenlijk een maand te bedoelen, laat dat dan wel even schriftelijk bevestigen.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Huurrecht is niet mijn specialisme, maar als ik mij niet vergis eindigt een 290-huurovereenkomst korter dan 2 jaar, na die periode (in dit geval 1,5 jaar) van rechtswege.

 

Opzegging is dus niet vereist, en van een opzegtermijn zou dan ook geen sprake zijn. Alleen als er tussentijds wordt opgezegd, geldt de opzegtermijn.


That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Deze korte huurovereenkomst eindigt van rechtswege (7:301 BW). Maar ik raad aan om, als u wil stoppen, de verhuurder per aangetekende brief te laten weten dat u zich hierop beroept en derhalve 31 juli het gehuurde wil opleveren.


Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik zou het als ondernemer in deze niet durven te wagen om (alleen) op forumadvies af te gaan.

 

Groet,

 

Highio


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik zou het als ondernemer in deze niet durven te wagen om (alleen) op forumadvies af te gaan.

Groet,

Highio

De wet bepaalt in artikel 7:301 BW:

1.

De artikelen 291 tot en met 300 zijn niet van toepassing op een overeenkomst van twee jaar of korter.

2.

Indien het gebruik, aangevangen krachtens een overeenkomst als bedoeld in lid 1, langer dan twee jaar heeft geduurd, geldt van rechtswege een overeenkomst op de tussen partijen overeengekomen voorwaarden, doch voor vijf jaar, waarop de reeds verstreken twee jaar in mindering komen. De artikelen van 291 tot en met 300 zijn op deze overeenkomst van toepassing.

3.

Het in lid 2 bedoelde rechtsgevolg treedt niet in, indien partijen voor het verstrijken van de termijn van twee jaar een andere overeenkomst sluiten die onder artikel 292 lid 1 valt, dan wel een daarvan afwijkende overeenkomst, mits de in artikel 291 bedoelde goedkeuring is verzocht voor het verstrijken van de termijn van twee jaar.

4.

Indien voor het verstrijken van deze termijn op de voet van artikel 291 goedkeuring van afwijkende bedingen is verzocht en de rechter dit verzoek afwijst, kan hij op verzoek van de verhuurder tevens bepalen dat de overeenkomst wordt beëindigd en het tijdstip van de ontruiming vaststellen. Deze vaststelling geldt als een veroordeling tot ontruiming tegen dat tijdstip.

 

Zie verder bijv. hier en hier.

 

Zoals ik al aangaf, stuur een bericht naar verhuurder als u van de overeenkomst af wil. Dan merkt u wel hoe hij reageert.

Ter informatie: niet duidelijk geformuleerde bepalingen komen in de regel voor rekening en risico van de opsteller, zeker als deze verhuurder een professional is.

 


Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Als ik de reacties hier tegen elkaar afzet, slaat bij mij de twijfel toe en zou ik behoefte hebben aan een adviseur. Verhuurder en huurder lijken hier ook niet helemaal te weten hoe te handelen...

 

...het maakt immers nogal een verschil met een half jaar zonder winkel of mét nog drieënhalf jaar huurverplichting.

 

Groet,

 

Highio

 


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Als ik de reacties hier tegen elkaar afzet, slaat bij mij de twijfel toe en zou ik behoefte hebben aan een adviseur. Verhuurder en huurder lijken hier ook niet helemaal te weten hoe te handelen...

 

...het maakt immers nogal een verschil met een half jaar zonder winkel of mét nog drieënhalf jaar huurverplichting.

 

Groet,

 

Highio

 

Dus daarom gaf ik nu al twee keer hetzelfde advies.


Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Daar sluit ik me graag bij aan. Wim lijkt nog op het spoor te zitten om in juni op te willen gaan zeggen zonder vooraankondiging, dat zou ik echt niet afwachten...

 

...en willen is iets anders dan formeel opzeggen en daarbij concreet om een bevestiging vragen. TS komt na bijna een jaar huren met deze vraag, he (hopelijk ruim op tijd, maar ook in besef een jaar te laat en hij zou de eerste niet zijn)...

 

Groet,

 

Highio

 


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

willen is iets anders dan formeel opzeggen en daarbij concreet om een bevestiging vragen.

Dat is het fijne van een eindiging van rechtswege, (formele) opzegging is niet nodig.

 

Maar je zult uiteraard wel iets moeten communiceren, dus een mededeling dat je per einddatum geen huurbehoefte meer hebt en dan de ruimte wil opleveren lijkt me voldoende. En zoals Monique al zei, dan merk je wel hoe de reactie is. Voor zover wij weten vindt de verhuurder het allemaal wel best.

 

 

-edit- de 'ronde getallen fetisjist' in me maakt een sprongetje...


That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 2 leden online en 72 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept