Ga naar inhoud
 • 0

Wat zou jij vragen aan .....

Stel, je hebt een paar kopstukken van de grote partijen aan tafel (Bos Rutte en misschien Balkenende). Het thema is innovatie en ondernemerschap. Wat zou je ze dan willen zeggen/vragen?

 

We willen op Holland Innovation graag een stelling/vraag van de HL community voorleggen aan de aanwezige politicy. Wat moet die vraag/stelling zijn?

 

 

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

[Off-topic antwoord]

Een mantelcontract (raamovereenkomst) is een soort "moeder-contract" waarin leveringsvoorwaarden, tariefstellingen e.d. afgesproken worden voor alle losse contracten die er tussen de twee partijen tot stand komen.

 

Het is er om met heel weinig onderhandelingen volgende contracten te kunnen afsluiten. Er kan dan volstaan worden met een verwijzing naar het mantelcontract, waarin alle afspraken verder al staan.

 

Bovendien is het er om schaalvoordelen ten gelde te maken en om eenheid te krijgen in de voorwaarden binnen alle losse contracten.

[/Off-topic antwoord]

 

Om op het topic terug te komen:

 

Ik zou vragen welke 3 hindernissen voor ondernemerschap en innovatie hij/zij in de komende 4 jaar weg gaan nemen en hoe ze dat gaan doen.

Comfi puzzelt aan comfort in de afstemming tussen mensen, systemen en strategie.

Comfi vervult hierbij een brugfunctie tussen management, automatisering, controlling en de uitvoerende organisatie.

Link naar reactie
 • 0

[offtopic]Wat is een mantelcontract, en waarom is het er?[/offtpic]

 

Grote organisaties sluiten een contract met grote ICT leveranciers. Dat contract houdt geen concrete opdrachten in, maar de afspraak om alleen met dat ICT bedrijf zaken te doen, in ruil voor een korting. Het is als het ware de mantel, de omslagmap, de binder, voor de individuele contracten (de pagina's in de omslag).

Zo'n mantelcontract kan naast een korting ook inhouden een minimale omzetverplichting, dat wil zeggen dat een bedrijf (of ministerie) dan minimaal voor tien miljoen per jaar bij dat ict bedrijf moet afnemen. Soms is het dan beter om voor een half miljoen software op maat te laten maken dan om het voor € 10.000 kant en klaar te kopen.

 

Grote banken hebben dat, Philips en Shell, de overheid. Als klein bedrijf kom je daar niet binnen zonder steun van Getronics of Ordina.

 

 

Link naar reactie
 • 0

* Als de kenniseconomie zo belangrijk is, als innovatie zo van belang is voor onze toekomst, waarom komt er dan geen Deltaplan voor de innovatie ?

* Wie innoveert beter : een ondernemer of een ambtenaar ?

* Bos/Rutte : gelooft u dat de overheid innovatie kan sturen ? of denkt u dat je de omstandigheden voor innovatie rijp moet maken ?

* Waarom denkt u dat het Innovatieplatform mislukt is en waarom denkt u dat uw benadering wel gaat werken ?

* Hoe komt het dat een typisch vrije-markt onderwerp als innovatie toch zoveel bemoeienis kent van de overheid ?

 

 

Link naar reactie
 • 0

Het innovatieplatform heeft de verkiezingsprogramma's nagepluist en een overzicht gemaakt.


Innovatie in verkiezingsprogramma's

20-09-2006

 

Meer dan in het verleden staat innovatie inmiddels op de agenda van de politieke partijen. Dat blijkt uit de verkiezingsprogramma’s die de afgelopen weken zijn uitgekomen. In veel van die programma’s wordt – soms ruim – aandacht besteed aan het belang van talentontwikkeling en het investeren in kennis, zoals bepleit in de rapporten Leren excelleren en de Kennisinvesteringsagenda die het platform vlak voor de zomer heeft uitgebracht.

 

CDA

Het CDA van IP-voorzitter Balkenende geeft ruime aandacht aan innovatie. Onder het kopje “investeren in kennis, innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap” staat te lezen: “Het beleid van de afgelopen jaren en de loonmatiging door sociale partners hebben Nederland een goede economische uitgangspositie gegeven. De komende jaren zullen we het moeten hebben van innovatie, van minder regels en procedures en van het bevorderen van ondernemerschap. Ook duurzaamheid biedt economische kansen. Het CDA bevordert duurzaamheid door innovatie op het gebied van schonere energie fiscaal te stimuleren. Kennis en de kwaliteit van het onderwijs zullen bepalend zijn voor onze welvaart. De kwaliteit van het onderwijs wordt verbeterd door te investeren in leraren en onderzoek. Meer differentiatie en vernieuwing in het hoger onderwijs is nodig om excellentie te bevorderen en de kwaliteit verder te verhogen. Differentiatie en verhoging van het collegegeld wordt weer besteed aan verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. Het CDA investeert € 500 mln. extra in onderwijs, innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap.”

 

VVD

Ook het programma van de VVD besteedt aandacht aan innovatie: “Uitvinden, vernieuwen en ontdekken zijn wezenlijk voor de Nederlandse economie. Innovatie zit niet alleen in techniek, maar ook in mensenwerk, in nieuwe manieren van organiseren en toepassen. Vaak betekent innovatief zijn een vraagstuk benaderen vanuit verschillende invalshoeken of op de grens van vakgebieden. Dat kun je niet vanuit een organisatie. De meest kansrijke aanpak is open samenwerking tussen bedrijven (grootbedrijf en MKB), kennisinstellingen, universiteiten en hogescholen en de overheid. Regionale aanpak, zoals Brainport Eindhoven, en een landelijke aanpak, zoals met de MKB-vouchers, kunnen beide werken. Open de kluizen van kennis!” De VVD trekt 1 miljard extra uit voor het inlopen van taalachterstanden bij jonge kinderen, het omvormen van minstens 1000 basisscholen tot brede scholen en “het beter betalen van betere docenten”.

 

PvdA

De Partij van de Arbeid zegt – zoals te verwachten van een oppositiepartij – in een aantal opzichten afstand te nemen van het innovatiebeleid zoals dat door het huidige kabinet is ingezet. Het ontwerpverkiezingsprogramma wil bijvoorbeeld af van de zgn. sleutelgebieden. Voorts wil ook de PvdA aandacht voor startende bedrijven: “De PvdA legt in het innovatiebeleid de nadruk op startende bedrijven, het MKB en het innovatief ondernemerschap. Omdat innovatie niet in commissies, platforms of instituties zit, maar in mensen. We brengen mensen in contact met nieuwe ideeën, en mensen met nieuwe ideeën in contact met bedrijven en Nederland met de wereld.” Andere concrete voorstellen van de PvdA: “De toegang van MKB-bedrijven tot innovatiesubsidies moet verbeterd worden, innovatieprojecten worden op hun aantrekkelijkheid voor het MKB beoordeeld. De innovatievouchers werken goed in het samenbrengen van kleine bedrijven en kennisinstellingen. Dat moet worden uitgebreid, ook met maatregelen die stages bevorderen van bedrijven bij kennisinstellingen en andersom.

 

Er liggen kansen voor innovatie via publiek-private samenwerking. Daarbij is het niet de bedoeling dat de overheid simpelweg de kosten van research van grote bedrijven voor haar rekening neemt. Integendeel; investeringen van de overheid in de randvoorwaarden voor een goed innovatieklimaat, zoals in hoger onderwijs of fysieke infrastructuur, moeten juist extra investeringen van bedrijven in R&D uitlokken. Investeringen in innovatie zijn de laatste jaren te onvoorspelbaar en chaotisch geworden door de afhankelijkheid van de aardgasprijs. Innovatie moet een normaal onderdeel van overheidsbeleid en investeringsbeslissingen worden.” Er wordt door de PvdA ruim 2 miljard euro geïnvesteerd in een moderne kenniseconomie, met name in de basis van het onderwijs en investeren in toponderzoek.

 

SP

De SP bepleit in een korte paragraaf meer innovatie (“er moet meer gebeuren dan het instellen van een prestigieus innovatieplatform”). Een toekomstige regering moet ondernemers meer aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 

GroenLinks

Deze partij vindt dat er in het huidige onderwijssysteem teveel talenten niet worden aangesproken. Daartoe moet het onderwijs beter worden ingericht. Specifieke maatregelen of voorstellen ten aanzien van innovatie in het algemeen staan er niet in het verkiezingsprogramma. Wel bepleit de partij meer innovaties in het milieubeleid. Dat laatste geldt ook voor de Christenunie.

 

D66

In het verkiezingsprogramma van D66 komt innovatie het meest frequent voor. De partij bepleit uitvoering van tal van voorstellen van het Innovatieplatform, met name uit de Kennisinvesteringsagenda. Nederland moet weer vooraan komen in de voorhoede van Europese landen als het gaat om investeringen in het onderwijs, stelt de partij.

 

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Enkele van mijn vragen/stellingen aan de politiek zouden zijn:

 

- Wat is ondernemerschap en hoe stimuleer je het?

 

- Stimulering en ondersteuning van innovatie en ondernemerschap wordt nog steeds gezien als een exclusief publiek domein, wat is de logica hierachter?

 

- In 2002 wordt met innovatie vooral economische exploitatie van kennis bedoeld. Anno 2006 wordt alleen maar gesproken over onderwijs en research (zie verkiezingsprogramma's) Waar is het economie element gebleven in de term "kenniseconomie"?

 

- Het Innovatieplatform doet niks voor technostarters. Die hebben er alleen maar last van. Wat moet hieraan gebeuren?

 

- Wat doet de verlaging van de VpB voor investeringen in innovatie?

 

Of ben ik dan weer te pedant ::)

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Ha Nils,

 

Vooral naar het antwoord op vraag 2 ben ik benieuwd. :-)

 

Ter inspiratie hierbij de tekst uit de beleidsagenda van de overheid die hoort bij de miljoennota.

 

*****

4. Ruimte om te ondernemen

Ondernemers moeten zo min mogelijk door regeldruk, administratieve rompslomp en toezichtlast worden gehinderd. Meer ondernemerschap is gewenst voor een dynamische kenniseconomie. Bedrijven zorgen voor vernieuwing en leggen het fundament voor onze toekomstige welvaart. Dat geldt in het bijzonder voor starters en snelle groeiers. Door een sterk ondernemingsklimaat zijn we ook in staat nieuwe investeringen aan te trekken uit het buitenland.

 

Er zijn de afgelopen vier jaar belangrijke stappen gezet om Nederland meer ondernemingsgezind te maken. Onder meer met de forse verlaging van de het tarief van de Vennootschapsbelasting (Vpb). Maar ook heel praktisch: het aantal verleende vergunningen gaat de komende jaren met 42% omlaag, oplossingen voor 800 strijdige regels worden nu per gemeente uitgewerkt, de administratieve lasten zullen in 2007 25% zijn gedaald ten opzichte van 2002 en er worden ondernemers uitgenodigd voor de klas. Ook zijn belangrijke knelpunten op de kapitaalmarkt aangepakt via onder meer de TechnoPartner fondsen, de verhoging van de kredietregeling voor het MKB (de BBMKB met € 150 miljoen in 2006) en de introductie van de uitdagerfaciliteit.

 

De uitdagingen voor 2007 bestaan uit:

1. Ondernemerschap; Ondernemen moet leuk en lonend zijn. Tijdens de EU voorjaarstop van maart 2006 is stimuleren van ondernemerschap uitgeroepen tot een prioriteit binnen de Lissabon-strategie. Integraal onderdeel daarvan is het verbeteren van de werking van de kapitaalmarkt. In 2007 wordt uitwerking gegeven aan het verschaffen van garanties voor kleine starters (via zogenaamde microkredieten en de BBMKB) en aan snelle groeiers (via de Groeifaciliteit). Overheidsinformatie en advies worden toegankelijker gemaakt voor ondernemers. In 2006 is gestart met een landelijke digitaal loket voor ondernemers, www.bedrijvenloket.nl . In 2007 worden ondernemingspleinen gevormd, waar alle relevante fysieke loketten voor ondernemers in de regio worden gecombineerd 6 .

2. Kamers van Koophandel; Er komt voor alle vestigingen een uniform pakket van informatie en advies voor ondernemers en duidelijkheid over de heffingen. De wet op de Kamers van Koophandel wordt hiertoe aangepast, evenals de Handelsregisterwet. Het aantal bestuurders gaat omlaag en er komen minder Kamers. Zo ontstaat meer bestuurlijke slagkracht en kunnen de kamers de ondernemer beter bedienen.

3. De aanpak van vergunningen op gemeentelijk niveau; Het aantal vergunningen en vergunningenstelsels wordt op de schop genomen. Naast Rijksvergunningen wordt ook gekeken naar het opschonen van gemeente- en provincievergunningen.

4. Het landelijk toepassen van oplossingen voor strijdige regels; na de succesvolle inventarisatie van strijdige regels is de uitdaging om de oplossingen toe te passen op gemeentelijk, provinciaal en sectoraal niveau. Dit gebeurt door het sluiten van convenanten (o.a. met 32 grote gemeenten), het organiseren van kennismarkten op lokaal niveau en het maken van branchegerichte actieplannen.

5. Benutten van ICT voor AL reductie; Er zijn ICT-voorzieningen ontwikkeld die het berichtenverkeer tussen overheid en bedrijfsleven vereenvoudigen en de elektronische dienstverlening een flinke impuls geven. EZ coördineert het rijksbrede ICT-beleid en het domein overheid en bedrijfsleven van de «elektronische overheid». Aan grootschalig gebruik van de ICT-voorzieningen draagt het recente opgerichte College en Forum Standaardisatie in belangrijke mate bij.

6. Gelijk speelveld voor de industrie; het Kabinet onderkent het belang van de industrie als motor voor de export en innovatie (zie ook de tweede voortgangsrapportage Industriebrief, Tweede Kamer 2005 – 2006, 29 826, nr 17 ). In nauw overleg met sociale partners wordt een leidraad ontwikkeld voor het afhandelen van gevallen van oneerlijke concurrentie. Dat maakt ook beter anticiperen op het ontstaan van een ongelijk speelveld mogelijk. Een voorbeeld van het streven naar een gelijk speelveld is de innovatieregeling voor de scheepsbouw. Een ander voorbeeld is REACH. Deze milieurichtlijn treedt in 2007 in werking, waardoor binnen de EU een level playing field voor chemische stoffen ontstaat. Via voorlichtingscampagnes wordt het bedrijfsleven in Nederland gestimuleerd actief in te spelen op de nieuwe regelgeving.

7. Een sterk acquisitiebeleid; Economische Zaken is er in 2005 in geslaagd om een recordaantal buitenlandse bedrijven aan te trekken (112 projecten met totale directe investeringen van 506 mln. Euro en 3 121 directe arbeidsplaatsen). Om meer investeringen aan te trekken uit opkomende markten wordt het buitenlandse acquisitienetwerk in 2006 versterkt met een additioneel kantoor in China (Guangzhou) en een kantoor in India. Extra aandacht wordt besteed aan de reeds in Nederland gevestigde buitenlandse bedrijven met het oog op verankering en uitbreidingsinvesteringen. De acquisitie zal scherper worden toegespitst op de sterke kanten van Nederland (sleuteltechnologieën en – gebieden) en op die investeringen die het meest (duurzaam) bijdragen aan de Nederlandse economie.

 

*****

Op rijksbegroting kun je onderaan de pagina ook de begroting bekijken en daar blijkt dat er eigenlijk buiten fiscale zaken om, alleen maar geld naar het onderwijs gaat om ondernemerschap te promoten. Is onze generatie niet belangrijk?

 

Een vraag of de Kamers van Koophandel niet beter kunnen worden afgeschaft omdat degenen die hem financieren er toch geen baat bij hebben, mag van mij ook wel. (Gevestigde ondernemers maken er bijna geen gebruik van, maar betalen al die dienstverlening aan starters wel).

 

Succes met je vragenlijstje.

 

Karen (die Nils zelden te pedant vindt)

 

Edit link aangepast

Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie
 • 0

< >

Nederlanders zijn risicomijdende dozenschuivers.

In Nederland een innovatiekklimaat proberen te scheppen is water naar de zee dragen.

< >

 

Mensen beschermen datgene wat zij op dit moment hebben, hoe meer zij hebben des te meer weerstand zij bieden.

 

Als innovatief ondernemer wordt je vaak geconfronteerd met weerstand, maar goed "weerstand is bescherming tegen een waargenomen bedreiging".

 

Innovators vormen zowel een kans (voor het land) als een bedreiging voor de traditionele instellingen/bedrijven/personen.

 

En ach, welke innovator is nu niet opgegroeid met een beetje weerstand?

 

We leven in een land waarbij het motto "Doe normaal, dan doe je al gek genoeg" met enige misplaatste trots is verweven in het cultuurgoed. Maar wat nu als je als BV Nederland nu 1 % nodig hebt van mensen die excelleren op een bepaald gebied?!?! Krijgen die mensen dan ooit de kans om zich te ontplooien of worden grote aantallen potentieel interessante mensen van jongs af aan klein gehouden?

 

Groeten,

Geissen

 

 

Link naar reactie
 • 0

Hoe kun je nou eigenlijk een innovatiebeleid gaan ontwikkelen als dit vooral gebasseerd is op de evolutieleer van Darwin ?

Als ik deze partij dingetjes zo lees is het vooral aanpassen en inbreiden in bestaande regeltjes.

 

Nils zou kunnen zeggen it's a small step for an ondernemer but a giant step voor an ambtenaar.

 

Het lijkt mij slim om, misschien wel op Holland Innovation, eens de knuppel in het hoenderhok te gooien of die andere gevleugelde uitpraak het stof van de spanten. te blazen.

 

En dan komt die vraag weer "moeten we eigenlijk innoveren ?" Of zijn al die blatende innoveerders en uitvinders alleen maar bezig met het rechtvaardigen van hun bestaan zonder dat ze eens kritisch kijken naar hun eigen levensvatbaarheid ?

 

Stel dat we dan concluderen dat we de innoveerders tussen de dozendenkers weg moeten halen, hoe gaan we dat dan vorm geven als we een blanco vel nemen ?

Hoe gaan we ervoor zorgen dat deze groep mensen een zinnige en duidelijk meetbare economische ( en de rest) toegevoegde waarde hebben voor onze dozeneconomie ?

 

Tot nu toe wordt erop gehamerd dat de vernieuwer alles in huis moet hebben, terwijl "we "hier op HigherLevel al een duidelijke omslag zien in de richting "doe waar je goed in bent, en doe dat met plezier" en laat de andere zaken over aan mensen die daar hun plezier aan beleven.

Het is jammer dat het verdienmodel voor een creatieveling wat lastig in elkaar zit, de grootste bijdrage van een creatieveling wordt geleverd op het moment dat hij of zij alleen maar geld kost. Het verdienen gebeurt pas als de creatieveling uit beeld is. Voor veel mensen is het niet mogelijk in hun neurale netwerk deze discrepantie in het verdienmodel te onderkennen, en er constructief naar te handelen.

 

Zijn we misschien te dom om het belang van innovatie in te zien ?

 

We hebben het goed met zijn allen, en dat is meestal niet het moment waarop je veel vrijwilligers vind om de boel op zijn kop te zetten. Maar straks als we weer pioniers nodig hebben zijn de pioniers misschien vetrokken of zijn zo gedesillusioneerd geraakt dat ze niet meer mee willen doen.

 

Volgens het Darwinisme is de huidige vernieuwer een mutant die niet levensvatbaar is.

 

The question is Darwin or Darlose ?

 

Nemen we de stap en gooien we het innovatiebeleid ondersteboven door er nu eens als innoveerders naar te kijken ? Kunnen we dan een nieuw kader te creëren om de levensverwachtingen van creatieve vroeggeboortes, wat uitvindingen feitelijk zijn, sterk te verbeteren ?

 

Most of our progress is based on failure rather then on succes.

 

Ik ben benieuwd of we dit op 4 oktober opde agende kunnenn krijgen ?

Link naar reactie
 • 0

@Merkava

 

Innovatie en ondernemerschap is iets dat jij en ik en de meesten hier op HigherLevel zien als iets onlosmakelijks. Zonder innovatie kan je niet ondernmen en zonder ondernemers worden innovaties niet verkocht.

 

In het beleidsdenken worden innovatie en ondernemerschap ontkoppeld en toevertrouwd aan de kennismaffia ::)

 

Hele natuurlijkke zaken worden ineens abstract en onbegrijpelijk. Ik begrijp daar niet van.

 

En wat bedoelen ze in de begeleidingsagenda van Karen met: "Ondernemen moet leuk en lonend zijn" Is het de taak van de overheid om ondernemen voor iedereen leuk en lonend te maken? Ik hoop het niet. Dat gaat niet werken. Ondernemers moeten juist exceleren en alle middelmatigheid achter zich laten.

 

 

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Ha Nils,

 

Ik had al het vermoeden dat de term LEUK op jouw aandacht kon rekenen. ;D

Mocht JP komen, dan kan je hem misschien vragen of hij en zijn companen uberhaupt weten wat ondernemerschap is en wie zij zijn dat ze denken dat leuker te kunnen maken. (Dat kan volgens mij alleen de Belastingdienst en de ondernemer zelf.)

 

Ambtenaren en politici wekken bij mij regelmatig de indruk geen flauw benul van te hebben van wat ondernemerschap is. Dat lijkt me daarom een goede beginvraag om miscommunicatie gedurende de rest van het debat te voorkomen. En vraag ze dan ook even wat zij onder innovatie verstaan...

 

Succes ermee.

 

Karen

 

 

Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie
 • 0

Ha Nils,

 

Ik had al het vermoeden dat de term LEUK op jouw aandacht kon rekenen. ;D

Mocht JP komen, dan kan je hem misschien vragen of hij en zijn companen uberhaupt weten wat ondernemerschap is en wie zij zijn dat ze denken dat leuker te kunnen maken. (Dat kan volgens mij alleen de Belastingdienst en de ondernemer zelf.)

 

Ambtenaren en politici wekken bij mij regelmatig de indruk geen flauw benul van te hebben van wat ondernemerschap is. Dat lijkt me daarom een goede beginvraag om miscommunicatie gedurende de rest van het debat te voorkomen. En vraag ze dan ook even wat zij onder innovatie verstaan...

 

Succes ermee.

 

Karen

 

 

 

Zal ik doen, zie mijn eerste vraag

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Afkatten en afbranden !!! Echt Hollands.

Als ze zo worden aangepakt dan weet je zéker dat je de volgende keer iemand met politieke aspiratie's niet meer binnenhaald op wát voor congres of seminiar dan ook...

( op Egotrippers na )

 

En Karen heeft volgens mij gelijk dat ze weinig over ondernemerschap weten.. maar dat zegt niet zoveel omdat er ook veel zich ondernemer noemende personen er totaal geen kaas van hebben gegeten.. ::)

 

Wat komt volgens mij hier naar voren als we met bestuurders willen praten over innovatie ? We willen GELD ..GELD..GELD !!!!

Als je dat het belangrijkste item voor innoveren vindt.. ga dan in de bijstand..en innoveer je te pletter.. :P

 

Bestuurders hoeven geen ondernemers te zijn.. of écht te weten wat Innovatie voor ondernemers betekend..

 

Om un ouwe van Mieke Telkamp te gebruiken.. er zullen vragen gesteld moeten worden die hen laat nadenken.. over het antwoordt waar Innoverende bedrijven ondersteuning nodig hebben ...

" Waarheen... Waarvoor "

 

Cor

 

 

 

http://nl.linkedin.com/in/corvanprooyen

Leg niet teveel vast, anders beweegt het niet meer !

Link naar reactie
 • 0

Is innovatie binnen “BV Nederland” noodzakelijk met het oog op de opkomst van nieuwe economieën (China/India) óf wordt innovatie gezien als luxe (producten/diensten verbeteren)?

 

Maar goed, als je dit soort vragen stelt dan krijg je een politiek correct antwoord.

Moeten we eigenlijk innoveren? –Ja, vanzelfsprekend… *blahblah*.

 

Vraag 1: Vind u innovatie belangrijk? –Ja

Vraag 2: Vind u dat innovators een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse economie? –Ja

Vraag 3: Denkt u dat innovatie van bovenaf kan worden opgelegd? –Nee

Vraag 4: Mogen wij anders het toekomstig innovatiebeleid van Nederland gaan bepalen???????

 

 

Link naar reactie
 • 0

En ... in deze draad misschien interessant

 

Ook in 2007 spant EZ zich in voor een ondernemender, innovatiever en duurzamer Nederland. In bijgevoegde Vooruitblik krijg je een voorproefje van wat EZ in 2007 concreet te beiden heeft".

 

Waarbij ook nog door SG J.W. Oosterwijk wordt opgemerkt:

 

Deze 'wapenfeiten' zijn uiteraard niet uitputtend. Heb je behoefte aan een completer beeld waaraan gewerkt wordt? Kijk dan op http://www.ez.nl.

 

Het overzicht heb ik alvast als bijlage in dit bericht geplakt.

 

 

 

 

EZ_vooruitblik_2007.pdf

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
 • 0

Misschien is het interessant te horen van de politici wat zij als succesvolle innovaties beschouwen?

 

Misschien dat we het dan met dat antwoord al niet eens zijn, dan hoeven ze verder ook niets meer uit te leggen vrees ik.

 

 

Dat lijkt mij wel interessant. Dan is er een verschil in de uitleg van het begrip. Een vervolgvraag kan dan zijn waarom zij de zaken die zij noemen succesvolle innovaties noemen. Waarom innovatie en waarom succesvol?

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  3 leden, 382 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.