Jump to content

frelo

Legend
 • Content Count

  441
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

frelo last won the day on November 26 2018

frelo had the most liked content!

Community Reputation

15

Personal info

 • How did you find us:
  zoekmachine
 • Address
  Vaartweg 66, Hilversum, 1217SV, Netherlands
 • Country
  Duitsland
 • First name
  Fred
 • Last name
  Londema
 • Company or organization name
  Administratiekantoor Frelo

Register

 • You are:
  adviseur
 • What age group do you belong to?
  51 >
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa

Company info

 • Location
  Ahaus
 • Phone number
  0653321389
 1. Ik ben zelf ondernemer met mijn echtgenote (vof), wat fiscaal overeenkomt met een IB-status. Ik heb een kleine kantoorruimte in Nederland alwaar de onderneming gevestigd is en waaruit ik de werkzaamheden uitvoer. Privé woon ik in Duitsland. In principe ben ik belastingplichtig in het woonland, waarbij inkomsten uit Nederland in Nederland worden belast en waarvoor ik in Duitsland vrijstelling krijg. Op grond van het belastingverdrag heb ik Nederland vrijstelling van mijn Engelse inkomen en eventueel in Duitsland (ook online inkomen verdiend vanuit Duitsland wordt aangemerkt als Duits inkomen!!) is vervolgens vrijgesteld in Nederland. Voor de Nederlandse fiscus moet aan de 90% inkomenseis worden voldaan om als kwalificerend belastingplichtig in aanmerking te komen. Het is dus niet alleen een kwestie van waar "zit ik fysiek"maar vanaf welke plek verdien ik het inkomen en dan op basis van het belastingverdrag wordt e.e.a. beoordeeld. Ook als er dus een vaste inrichting is, wil dat niet zeggen dat het hele inkomen aan NL wordt toegekend. Verder is van belang om naar je verzekeringssituatie te kijken. Hoofdregel is da je voor de sociale verzekeringen verzekerd bent in het WOONLAND (voor een ondernemer is hier vooral van belang de Zorgverzekeringswet en en de Wet Langdurige Zorg. Een beslissing hierover zal door het SVB moeten worden gemaakt NADAT de emigratie een feit is (informatie kan wel vooraf, een beslissing pas als je Nederland metterwoon hebt verlaten). Tenslotte is van belang om je situatie t.o.v. de AOW in de gaten te houden. Ik weet dat een webshop en mijn situatie / bedrijf verschillende diensten zijn, maar de wetgeving is in beide gevallen van toepassing. In alle gevallen veel succes.
 2. Uiteraard blijft een niet betaalde faktuur voor het te betalen bedrag bij de crediteuren CREDIT op de balans staan. Bij betaling vervalt deze dan. BTW verlegd in dit geval zal door u in de aangifte bij rubriek 2a als te betalen BTW opgenomen en bij rubriek 5b kunt u dit, als de faktuur aan de eisen voldoet, weer worden teruggevraagd. Uiteindelijk vormt de BTW voor de ondernemer geen kostenpost.
 3. Ik heb ook even zitten lezen en wat ik mij afvraag is hoe je de KOR geboekt hebt. Je geeft aan dat je de € 12 als vordering hebt geboekt en dat is correct. Maar waar heb je de tegenboeking geboekt? Deze moet als opbrengst in de V&W geboekt staan en het "lijkt erop"dat je dat wellicht niet hebt gedaan, wat dan je verschil verklaart.
 4. Deze zou je nader moeten toelichten. Vziw is een btw-correctie nooit van invloed op de winst. De enigste uitzondering die ik ken is de KOR die je bij de winst optelt. Als de omzetbelasting niet verrekenbaar is, dan is de btw deel van de kosten. In het geval van de scooter bijtelling wordt een deel van de btw als privé aangemerkt en verhoogd daardoor de scooter kosten. Dit is gelijk aan de situatie bij de bijtelling auto van de zaak. Groet, Fred
 5. Heb je met deze auto privé meer dan 500 km per jaar gereden? Dan kan het ook nog zijn dat de auto voor de inkomstenbelasting buiten de boeken is gehouden. In dat geval is de auto altijd al (fiscaal althans) van jou privé geweest. In dat geval heeft jouw eenmanszaak wel elk jaar 19 cent per kilometer belastingvrij kunnen aftrekken van de winst. Ook de aflossing van de schuld is dan fiscaal via privé gegaan en niet via je onderneming. Het kan overigens wél zo zijn dat de lening nog steeds op naam van de zaak is komen te staan (sommige financierders hebben dat graag), maar dat belastingtechnisch de auto buiten de boeken is gehouden. Maar als eenmanszaak maakt dat eigenlijk niet uit, omdat juridisch gezien jij en je eenmanszaak dezelfde zijn. Juridisch kan het contract dus op naam van de zaak staan, maar fiscaal mag je dan soms ook kiezen om de auto privé te houden. Wat betreft dat A4-tje. Ik denk niet dat dat een lijstje met boekwaardes was, maar eerder een lijstje met de hoogte van de restschuld. In het geval de auto in privé is gehouden, zal ook de financiering niet op de balans staan en zal de betaalde rente niet in aftrek gebracht zijn. Samengevat: alles wat met de auto te maken heeft komt niet voor in de boekhouding (Inkomstenbelasting). Voor de BTW kan de keuze anders zijn gemaakt. Dit zijn twee aparte keuzes.
 6. En dat systeem is nog niet veranderd. Je krijgt eerst de definiete aanslag voor het jaar 2017 (eventueel voorafgegaan door een voorlopige aanslag) en dan de herziene definitieve aanslag over het jaar waar het verlies verrekend wordt.
 7. Wat mij in deze discussie opvalt is dat er een koppeling gelegd wordt tussen nationaliteit (paspoort), woonplaats (ingezetene) en belastingbetaling. De nationaliteit veranderd niet of je nu wel of niet in Nederland bent ingeschreven, die blijf je houden en geeft je in alle gevallen de mogelijkheid om naar Nederland terug te keren. Het belasting en sociale verzekeringssysteem is mede gebaseerd op het woonplaats principe. Dat hoeft niet perse een woonplaats in Nederland te zijn. Dit is de kern van de hele discussie. In principe betaalt men in Nederland belasting over zijn wereldinkomen. is men geen ingezetene dan betaald men uitsluitend belasting over het in Nederland verdiende inkomen. In dit geval zullen dus de inomsten uit de webwinkel die in Nederland zijn verdiend hier worden belast. Hetzelfde geldt voor een eigen woning en het overige Nederlandse vermogen, tenzij dit in het "woonland"op grond van een belastingverdrag aldaar wordt belast. De zorgverzekeringswet is voor ingezetenen die in Nederland hun inkomen verdienen. daarnaast kan men als men in een ander EU-land of een verdragsland woont eveneens (verplicht) voor deze wet verzekerd zijn. Uiteraard is dit een korte samenvatting, waarop een aantal uitzonderingen bestaan, maar geeft de essentie van de regelingen weer. Een (fiscale) woonplaats is niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen dus belangrijk. Als men er voor kiest niet langer Nederland als woonland te behouden (op grond van bestaande wetgeving) dan moet men dat accepteren c.q. de politiek er van overtuigen dat voor "uw groep"een wettelijke uitzondering behoort te komen. En ja de regels zijn ingewikkeld, dit weet ik las ondernemer in Nederland (vof met vaste inrichting0 en woonachtig in een ander EU land.
 8. Loonsoftware zorgt voor de uitvoering van de loonadministratie en past daarbij de regels toe. Maar software bepaalt niet of er sprake is van een juiste toepassing van het arbeidsrecht. De berekeningen zullen ongetwijfeld correct zijn, maar alleen als de juiste gegevens worden ingevoerd (juiste sector, Whk, toepassing werkkostenregeling etc.). Zeker bij het in dienst nemen van oproepkrachten, tijdelijke werknemers etc. komt meer kijken dan het werken met salarissoftware. Ook allerhande CAO bepalingen staan los van de salarissoftware. De software zorgt er alleen voor dat de ingevoerde componenten goed verwerkt worden. Lees ook op de website van de belastingdienst "de nieuwsbrief loonheffingen",die geeft een aardige indruk van wat er komt kijken bij het voeren van een loonadministratie.
 9. frelo

  KOR

  De journaalpost is: Voordeel KOR wordt als volgt geboekt: Afdracht BTW (balansrekening - te betalen/te ontvangen BTW) bedrag DEBET boeken Voordeelrekening (b.v. KOR opbrengst) = V&W rekening CREDIT bedrag KOR voordeel boeken
 10. frelo

  KOR

  Het voordeel van de KOR is "winstpost".
 11. Als je kosten ten laste van je onderneming brengt ligt de bewijslast altijd bij de ondernemer. In tegenstelling tot een auto van de zaak, waarbij forfaitaire bijtellingen worden toegepast, geldt dat niet voor de overige vervoersmiddelen, waaronder een (elektrische) scooter. Als de scooter op de balans van de onderneming staat, worden de kosten ten laste van de zaak gebracht. Vervolgens dient er voor het privé gebruik een correctie te worden toegepast (die dan ook voor de BTW moet worden doorgevoerd). In dat opzicht is er geen verschil met andere kosten die een gemengd karakter hebben.
 12. Beste AR Glas, Ik kan mij goed voorstellen dat je de regeling verwarrend vindt en zeker niet weet waar de bedragen in de aangifte moeten worden vermeld. Allereerst je hebt met de verleggingsregeling te maken als er sprake is van onderaanneming of het in- en uitlenen van personeel. Als je een faktuur ontvangt met "BTW verlegd" voor stel € 1.000. dan wordt de inkoop vermeld bij rubriek 2a van de aangifte. Je vult dan ook de BTW in (ik ga even er vanuit dat deze 21% is) € 210,0 De faktuur moet naast de gebruikelijke eisen ook zowel het BTW nummer van de leverancier als de opdrachtgever (jouw nummer dus) vermelden. Als de faktuur correct is dan mag je bij rubriek 5 Voorbelasting de 210 weer terugvragen. De regeling is indertijd in het leven geroepen om o.a. fraude door o.a. koppelbazen te voorkomen.
 13. Uiteraard is het volkomen onjuist om hier advies te geven de (Belgische) wettelijke regels te overtreden. dat de controle minimaal is, wil natuurlijk niet zeggen dat je dan maar moet doen en laten wat je het beste uitkomt. Zover mij bekend worden subsidies e.d. niet bepaald op basis van het kenteken, maar op basis van het bezit van een aktiva.Zolang de auto eigendom is van de VOF, zullen er geen gevolgen zijn. Wel blijft er bijtelling van het privé-gebruik bestaan, omdat de auto in Nederland wordt gebruikt. Hiervoor zijn voor buitenandse ingezetenen aparte regelingen.
 14. Ondernemingen, dus ook eenmanszaken, moeten verplicht een faktuur sturen voor geleverde diensten en/of goederen. Hierbij is niet van belang dat er daarnaast sprake is van fiscale partners. Voor de ene partner/eigenaar is er sprake van omzet en voor de andere kosten (voorraad). Alleen kan fakturen naar de eigen onderneming niet.
 15. Ik heb het in alle jaren één maal meegemaakt dat voor een fulltime ondernemer er vragen gesteld hebben. MAAR deze ondernemer was in de loop van het jaar begonnen en op basis van de omzet was het "mogelijk"dat er, samen met de overige uren, geen 1.225 zouden zijn besteed. Mijn klant had, in overleg mij mij, gezorgd voor een urenverantwoording, welke samengevat was in een Excel bestand. De is aan de belastingdienst verzonden en geaccepteerd. Bij twijfel, lage omzet, deeltijd etc. is de kans aanwezig dat er navraag wordt gedaan. Zorg dat je e.a.a. kan onderbouwen. voor de overige uren, houdt de overige uren over b.v. drie representatieve maanden bij. aantonen is nog steeds iets anders als bewijzen.

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept