Ga naar inhoud

frelo

Legend
 • Aantal berichten

  447
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

 • Dagen gewonnen

  1

Alles dat geplaatst werd door frelo

 1. De KvK, maar ook de Zorgzekering doen hier regelmatig onderzoek naar. De Zorgverzekeraar heeft wettelijke plicht om regelmatig te controleren of men nog in Nederland verzekerd is (vaste inrichting en niet alleen een adres in Nederland). Ook de SVB kan hierover vragen stellen en gegevens opvragen. Het is dus belangrijk dat theorie en de werkelijkheid overeenstemmen en aan de eisen voldoen.
 2. Belangrijk, in aansluiting op de eerder genoemde overwegingen is, ook of er in Nederland al dan niet een vaste inrichting blijft bestaan. Alleen het feit dat je in Nederland werkt is niet voldoende om bijvoorbeeld in Nederland te werken. Niet alleen fiscaal, maar ook b.v. voor de zorgverzekeringswet is dit van belang. Aanvullende informatie kan verkregen worden bij Bureau Belgische zaken (SVB) in Breda en bij de Belastingdienst GWO (Grens Overschrijdend Werken) in Maastricht (zie ook website Belastingdienst).
 3. Even los van hoe je dit in e-boekhouden moet boeken, is belangrijk om te weten dat als je naast degeleverde prestaties bijkomende kosten in rekening brengt van de klant, deze belast worden worden met hetzelfde BTW percentage als de geleverde prestaties, ook als de kosten die jezelf hebt gemaakt zonder BTW of een ander BTW percentage zijn.
 4. De middelingsregeling kan ook onder voorwaarden worden toegepast over het jaar waarin men emigreert. Voorwaarde is in ieder geval dat men kwalificerend belastingplichtige is. dus bij emigratie buiten de EU en daarmede gelijkgestelde landen kan het niet. als er daarnaast nog buitenlandse inkomen is, is dit wellicht een beperking. Veilig is het in dit geval dus om pas na 31-12-2020 te emigreren. wel kan natuulijk al gekeken worden of de middeling inclusief 2020 voordeliger is dan middeling exclusief 2020.
 5. De inkomsten uit een Nederlandse onderneming worden in ieder geval in Nederland belast, ongeacht of men hier als binnen- of buitenlandse belastingplichtige wordt aangemerkt. Nederland heft over het wereldinkomen en op grond van het belastingverdrag verleend een eventuele vrijstelling. Portugal heft eveneens over het wereldinkomen en verleend dan eveneens een eventuele vrijstelling. Portugal mag heffen op grond van het woonlandbeginsel als aan de inwonerseisen wordt voldaan (o.a. de 183 dagen regeling) en Nederland op grond van de in Nederland genoten inkomsten. Het belastingverdrag van 11-8-2000 is bepalend. Zoals ik de situatie nu lees, zal het inkomen uitsluitend bestaan uit enerzijds een eenmanszaak in Nederland en anderzijds vermogen. Er zal dan ook bijna zeker in beide landen aangifte inkomstenbelasting moeten worden gedaan en vervolgens daarin een beroep gedaan worden op de vrijstellingen uit het belastingverdrag. Ik adviseer dan ook in Portugal een adviseur te nemen die op de hoogte is van het verdrag met Nederland.
 6. Deze vraag is weliswaar wat ouder, maar toch nog een reactie. Zelf woon ik in Duitsland en heb een bedrijf in Nederland. Daarnaast pensioen en een stukje pensioen uit de UK wat in Duitsland wordt belast. In het kort: Je bent in principe belastingplichtig in je woonland (en bijna alle landen binnen de EU kennen dan het wereldinkomen als basis, met een vrijstelling voor het buitenlandse inkomen). Inkomen dat je als ondernemer (maar ook als werknemer) in Nederland verdient wordt in Nederland belast. Dus je zal ook in NL aangifte over je wereldinkomen moeten doen. Afhankelijk van het belastingverdrag worden inkomen uit AOW en (vervroegd) pensioen in NL belast. Afhankelijk van de hoogte van het NL en buitenlands inkom,en kwalificeer je als binnenlands (90% wereldinkomen naar NL maatstaven) of als buitenlands belastingplichtige. Dit heeft invloed op de heffingskortingen en de aftrekposten. Voor de zorgverzekering is van belang of je al dan dan verzekert bent voor de WLZ (Wet langdurige zorg). De SVB zal een beoordeling maken in verband met de NL en overige inkomsten. Dit is een algemeen antwoord, maar hoop dat het je weer wat verder op weg helpt.
 7. Ik ben zelf ondernemer met mijn echtgenote (vof), wat fiscaal overeenkomt met een IB-status. Ik heb een kleine kantoorruimte in Nederland alwaar de onderneming gevestigd is en waaruit ik de werkzaamheden uitvoer. Privé woon ik in Duitsland. In principe ben ik belastingplichtig in het woonland, waarbij inkomsten uit Nederland in Nederland worden belast en waarvoor ik in Duitsland vrijstelling krijg. Op grond van het belastingverdrag heb ik Nederland vrijstelling van mijn Engelse inkomen en eventueel in Duitsland (ook online inkomen verdiend vanuit Duitsland wordt aangemerkt als Duits inkomen!!) is vervolgens vrijgesteld in Nederland. Voor de Nederlandse fiscus moet aan de 90% inkomenseis worden voldaan om als kwalificerend belastingplichtig in aanmerking te komen. Het is dus niet alleen een kwestie van waar "zit ik fysiek"maar vanaf welke plek verdien ik het inkomen en dan op basis van het belastingverdrag wordt e.e.a. beoordeeld. Ook als er dus een vaste inrichting is, wil dat niet zeggen dat het hele inkomen aan NL wordt toegekend. Verder is van belang om naar je verzekeringssituatie te kijken. Hoofdregel is da je voor de sociale verzekeringen verzekerd bent in het WOONLAND (voor een ondernemer is hier vooral van belang de Zorgverzekeringswet en en de Wet Langdurige Zorg. Een beslissing hierover zal door het SVB moeten worden gemaakt NADAT de emigratie een feit is (informatie kan wel vooraf, een beslissing pas als je Nederland metterwoon hebt verlaten). Tenslotte is van belang om je situatie t.o.v. de AOW in de gaten te houden. Ik weet dat een webshop en mijn situatie / bedrijf verschillende diensten zijn, maar de wetgeving is in beide gevallen van toepassing. In alle gevallen veel succes.
 8. Uiteraard blijft een niet betaalde faktuur voor het te betalen bedrag bij de crediteuren CREDIT op de balans staan. Bij betaling vervalt deze dan. BTW verlegd in dit geval zal door u in de aangifte bij rubriek 2a als te betalen BTW opgenomen en bij rubriek 5b kunt u dit, als de faktuur aan de eisen voldoet, weer worden teruggevraagd. Uiteindelijk vormt de BTW voor de ondernemer geen kostenpost.
 9. Ik heb ook even zitten lezen en wat ik mij afvraag is hoe je de KOR geboekt hebt. Je geeft aan dat je de € 12 als vordering hebt geboekt en dat is correct. Maar waar heb je de tegenboeking geboekt? Deze moet als opbrengst in de V&W geboekt staan en het "lijkt erop"dat je dat wellicht niet hebt gedaan, wat dan je verschil verklaart.
 10. Deze zou je nader moeten toelichten. Vziw is een btw-correctie nooit van invloed op de winst. De enigste uitzondering die ik ken is de KOR die je bij de winst optelt. Als de omzetbelasting niet verrekenbaar is, dan is de btw deel van de kosten. In het geval van de scooter bijtelling wordt een deel van de btw als privé aangemerkt en verhoogd daardoor de scooter kosten. Dit is gelijk aan de situatie bij de bijtelling auto van de zaak. Groet, Fred
 11. Heb je met deze auto privé meer dan 500 km per jaar gereden? Dan kan het ook nog zijn dat de auto voor de inkomstenbelasting buiten de boeken is gehouden. In dat geval is de auto altijd al (fiscaal althans) van jou privé geweest. In dat geval heeft jouw eenmanszaak wel elk jaar 19 cent per kilometer belastingvrij kunnen aftrekken van de winst. Ook de aflossing van de schuld is dan fiscaal via privé gegaan en niet via je onderneming. Het kan overigens wél zo zijn dat de lening nog steeds op naam van de zaak is komen te staan (sommige financierders hebben dat graag), maar dat belastingtechnisch de auto buiten de boeken is gehouden. Maar als eenmanszaak maakt dat eigenlijk niet uit, omdat juridisch gezien jij en je eenmanszaak dezelfde zijn. Juridisch kan het contract dus op naam van de zaak staan, maar fiscaal mag je dan soms ook kiezen om de auto privé te houden. Wat betreft dat A4-tje. Ik denk niet dat dat een lijstje met boekwaardes was, maar eerder een lijstje met de hoogte van de restschuld. In het geval de auto in privé is gehouden, zal ook de financiering niet op de balans staan en zal de betaalde rente niet in aftrek gebracht zijn. Samengevat: alles wat met de auto te maken heeft komt niet voor in de boekhouding (Inkomstenbelasting). Voor de BTW kan de keuze anders zijn gemaakt. Dit zijn twee aparte keuzes.
 12. En dat systeem is nog niet veranderd. Je krijgt eerst de definiete aanslag voor het jaar 2017 (eventueel voorafgegaan door een voorlopige aanslag) en dan de herziene definitieve aanslag over het jaar waar het verlies verrekend wordt.
 13. Wat mij in deze discussie opvalt is dat er een koppeling gelegd wordt tussen nationaliteit (paspoort), woonplaats (ingezetene) en belastingbetaling. De nationaliteit veranderd niet of je nu wel of niet in Nederland bent ingeschreven, die blijf je houden en geeft je in alle gevallen de mogelijkheid om naar Nederland terug te keren. Het belasting en sociale verzekeringssysteem is mede gebaseerd op het woonplaats principe. Dat hoeft niet perse een woonplaats in Nederland te zijn. Dit is de kern van de hele discussie. In principe betaalt men in Nederland belasting over zijn wereldinkomen. is men geen ingezetene dan betaald men uitsluitend belasting over het in Nederland verdiende inkomen. In dit geval zullen dus de inomsten uit de webwinkel die in Nederland zijn verdiend hier worden belast. Hetzelfde geldt voor een eigen woning en het overige Nederlandse vermogen, tenzij dit in het "woonland"op grond van een belastingverdrag aldaar wordt belast. De zorgverzekeringswet is voor ingezetenen die in Nederland hun inkomen verdienen. daarnaast kan men als men in een ander EU-land of een verdragsland woont eveneens (verplicht) voor deze wet verzekerd zijn. Uiteraard is dit een korte samenvatting, waarop een aantal uitzonderingen bestaan, maar geeft de essentie van de regelingen weer. Een (fiscale) woonplaats is niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen dus belangrijk. Als men er voor kiest niet langer Nederland als woonland te behouden (op grond van bestaande wetgeving) dan moet men dat accepteren c.q. de politiek er van overtuigen dat voor "uw groep"een wettelijke uitzondering behoort te komen. En ja de regels zijn ingewikkeld, dit weet ik las ondernemer in Nederland (vof met vaste inrichting0 en woonachtig in een ander EU land.
 14. Loonsoftware zorgt voor de uitvoering van de loonadministratie en past daarbij de regels toe. Maar software bepaalt niet of er sprake is van een juiste toepassing van het arbeidsrecht. De berekeningen zullen ongetwijfeld correct zijn, maar alleen als de juiste gegevens worden ingevoerd (juiste sector, Whk, toepassing werkkostenregeling etc.). Zeker bij het in dienst nemen van oproepkrachten, tijdelijke werknemers etc. komt meer kijken dan het werken met salarissoftware. Ook allerhande CAO bepalingen staan los van de salarissoftware. De software zorgt er alleen voor dat de ingevoerde componenten goed verwerkt worden. Lees ook op de website van de belastingdienst "de nieuwsbrief loonheffingen",die geeft een aardige indruk van wat er komt kijken bij het voeren van een loonadministratie.
 15. frelo

  KOR

  De journaalpost is: Voordeel KOR wordt als volgt geboekt: Afdracht BTW (balansrekening - te betalen/te ontvangen BTW) bedrag DEBET boeken Voordeelrekening (b.v. KOR opbrengst) = V&W rekening CREDIT bedrag KOR voordeel boeken
 16. frelo

  KOR

  Het voordeel van de KOR is "winstpost".
 17. Als je kosten ten laste van je onderneming brengt ligt de bewijslast altijd bij de ondernemer. In tegenstelling tot een auto van de zaak, waarbij forfaitaire bijtellingen worden toegepast, geldt dat niet voor de overige vervoersmiddelen, waaronder een (elektrische) scooter. Als de scooter op de balans van de onderneming staat, worden de kosten ten laste van de zaak gebracht. Vervolgens dient er voor het privé gebruik een correctie te worden toegepast (die dan ook voor de BTW moet worden doorgevoerd). In dat opzicht is er geen verschil met andere kosten die een gemengd karakter hebben.
 18. Beste AR Glas, Ik kan mij goed voorstellen dat je de regeling verwarrend vindt en zeker niet weet waar de bedragen in de aangifte moeten worden vermeld. Allereerst je hebt met de verleggingsregeling te maken als er sprake is van onderaanneming of het in- en uitlenen van personeel. Als je een faktuur ontvangt met "BTW verlegd" voor stel € 1.000. dan wordt de inkoop vermeld bij rubriek 2a van de aangifte. Je vult dan ook de BTW in (ik ga even er vanuit dat deze 21% is) € 210,0 De faktuur moet naast de gebruikelijke eisen ook zowel het BTW nummer van de leverancier als de opdrachtgever (jouw nummer dus) vermelden. Als de faktuur correct is dan mag je bij rubriek 5 Voorbelasting de 210 weer terugvragen. De regeling is indertijd in het leven geroepen om o.a. fraude door o.a. koppelbazen te voorkomen.
 19. Uiteraard is het volkomen onjuist om hier advies te geven de (Belgische) wettelijke regels te overtreden. dat de controle minimaal is, wil natuurlijk niet zeggen dat je dan maar moet doen en laten wat je het beste uitkomt. Zover mij bekend worden subsidies e.d. niet bepaald op basis van het kenteken, maar op basis van het bezit van een aktiva.Zolang de auto eigendom is van de VOF, zullen er geen gevolgen zijn. Wel blijft er bijtelling van het privé-gebruik bestaan, omdat de auto in Nederland wordt gebruikt. Hiervoor zijn voor buitenandse ingezetenen aparte regelingen.
 20. Ondernemingen, dus ook eenmanszaken, moeten verplicht een faktuur sturen voor geleverde diensten en/of goederen. Hierbij is niet van belang dat er daarnaast sprake is van fiscale partners. Voor de ene partner/eigenaar is er sprake van omzet en voor de andere kosten (voorraad). Alleen kan fakturen naar de eigen onderneming niet.
 21. Ik heb het in alle jaren één maal meegemaakt dat voor een fulltime ondernemer er vragen gesteld hebben. MAAR deze ondernemer was in de loop van het jaar begonnen en op basis van de omzet was het "mogelijk"dat er, samen met de overige uren, geen 1.225 zouden zijn besteed. Mijn klant had, in overleg mij mij, gezorgd voor een urenverantwoording, welke samengevat was in een Excel bestand. De is aan de belastingdienst verzonden en geaccepteerd. Bij twijfel, lage omzet, deeltijd etc. is de kans aanwezig dat er navraag wordt gedaan. Zorg dat je e.a.a. kan onderbouwen. voor de overige uren, houdt de overige uren over b.v. drie representatieve maanden bij. aantonen is nog steeds iets anders als bewijzen.
 22. Het probleem met de VAR blijft dat er vooraf een inschattinmg moet worden gemaakt of al dan niet aan ondernemerschap in fiscale zin wordt voldaan. Daarbij speelt een eventuele dienstbetrekking een belangrijke rol. Vooral bij ondernemers die slechts één opdrachtgever hebben en dat voor langere tijd, zal er gekeken worden of er sprake is van een gezagsverhouding is. Bij de eerder aangehaalde schilder zal dan gekeken wordne hoe de materialn inkoop, gerredschappen positie etc is. Bij een dienstverlening in de ICT is die er dan vaak weer niet. Als er dan vervolgens in de VAR aanwijzingen zijn dat men zich niet zondermeer kan laten vervangen. In de ingevulde gegevens in de VAR aanvraag zitten m.i. teveel elementen die wijzen op eeen arbeidsrelatie. Maar de VAR is geen verplichting en het is ook geen verplichting zal je een VAR hebt ontvangen deze aan een opdrachtgever uit te reiken. Het is dan aan beide partijen om aan te tonen dat er geen arbeidsrelatie, maar dat het gaat om een ondernemersopdracht. Daarbij is er dan wel het risico dat de belastingdienst bij de aangifte controle c.q. een [loon]controle bij de opdracht e.e.a. toch aanmerkt als een dienstbetrekking en vervolgens naheffingsaanslagen oplegt. Overigens zal als de VAR per 1-1-2015 vervangen wordt, er door de belastingdienst uitsluitend een beoordeling wordne gemaakt of er sprake is van al dan geen loonheffingssituatie. Het vastleggen van de overeenkomst zal daarbij een belangrijke rol gaan spelen, weaarbij de overeenkomen opdracht ook zals zodanig daadwerkleijk wordt uitgevoerd. Opdrachtgever zullen voorzichtiger worden, omdat het risico nog meer hun kant op komt (loonhyeffing is tenslotte een werkgevers verplichting).
 23. De beoordeling voor de VAR-WUO worden op basis van alle vragen en de antwoorden daarop beoordeeld. Het is en blijft uit eindelijk een verwachting. Het werken voor langere tijd voor één opdrachtgever wil zeker niet zeggen dat er dan sprake zou zijn van een dienstbetrekking of overige werkzaamheden. Wellicht ten overvloede, de VAR staat los van de beoordeling die achteraf in de inkomstenbelasting wordt gemaakt. De beoordeling daarvan kan zeker afwijken van die voor de VAR, want hij is zuiver op de werkelijke feiten gebaseerd. De verhouding die uiteindelijk tussen opdrachtgever en ondernemer bestaat, de wijze waarop de overeenkomst om de werkzaamheden uit te voeren, risico's spelen daar altijd een rol. In eerste instantie maak je zelf de beoordeling of er sprake is van een ondernemer en of je recht hebt op zelfstandigenaftrek en de overige ondernemersfaciliteiten. Is de belastingdienst het er niet mee eens, dan komen ze met vragen en als die correct worden beantwoord is mijn ervaring dat er sprake is van ondernemerschap.
 24. Even if the VAT taxreturn should be submitted before April 30th, you will have a few days extra, before you will have to pay the standard fine. Even if you didn't submit the taxreturn on time, ake sure the taxoffice receives the payment before April 30th. A late payment alsways results in a fine.
 25. Als er nog geen jaarrekening is, dan is het m.i. zaak te zorgen dat deze [in een eenvoudige vorm] er wel komen. dan is volledig duidelijk wat de financiële situatie precies is. De belastingdienst zal zeker inzage moeten hebben in de financiële situatie om een betalingsregeling toe te staan, zeker omdat die er vanuit gaan dat je eerder op andere wijze hebt geprobeerd financiering te verkrijgen. Het klinkt daarnaast logisch dat de gemeente c.q. bureau hulpverlening cijfers nodig hebben om een kredietaanvraag te kunnen beoordelen. Natuurlijk is het vaak zo dat het samenstellen van jaarstukken kosten met zich meebrengt als je dit door derden laat verzorgen. Maar door, met wat begeleiding, een hoop zelf te doen spaar je veel kosten uit en zal et samenstellen van jaarstukken je zeker helpen. daarnaast heb je deze gegevens nodig voor je aangifte inkomstenbelasting. Uitstel is niet gemakkelijk, maar zeker mogelijk. daarna is het wel zaak je aan de gestelde voorwaarden te houden.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...