Ga naar inhoud

Louis van Trotsenburg

Legend
 • Aantal berichten

  253
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

 • Dagen gewonnen

  1

Alles dat geplaatst werd door Louis van Trotsenburg

 1. Dit is ook daadwerkelijk goodwill die je betaalt, een ander naampje zou ik niet kunnen bedenken. Afschrijving van goodwill dient trouwens over (minimaal) 10 jaar plaats te vinden. Groeten, Louis
 2. In je aangifte IB vermeld je in box 2 uitsluitend de aandelen die je privé hebt, dus de aandelen in je holding. De aandelen die je holding heeft in andere BV's vermeld je niet bij box 2. Deze aandelen staan als "deelneming" op de balans van je holding, en worden derhalve opgenomen in de aangifte vennootschapsbelasting van je holding. Groeten, Louis
 3. Beste Hein, Je spreekt van salarysplit, maar ik vraag me af of je dit ook daadwerkelijk bedoelt. Ik denk in je vraagstelling te lezen, dat je niet in loondienst bent bij het Indiase bedrijf, maar dat je als zelfstandige daarvoor werkt ("zal slechts een opdrachtgever hebben"). Salarysplit kan eventueel toegepast worden als je bij een bedrijf op de loonlijst staat waarbij je de dienstbetrekking in meerdere landen uitoefent. Als je als zelfstandige voor je Indiase opdrachtgever werkt, dan kunnen je verdiensten onder 2 bepalingen vallen volgens het belastingverdrag waar Odeon aan memoreert: artikel 7 Winst uit onderneming of artikel 14 zelfstandige arbeid. Onder welke van de 2 het valt hangt van de specifieke omstandigheden af. Is het winst uit onderneming, dan is de winst belast daar waar de onderneming gevestigd is (Nederland), tenzij de onderneming in India haar bedrijf uitoefent d.m.v. een aldaar gevestigde vaste inrichting. De winst zal dan geplitst moeten worden over de beide landen. Is er sprake van voordelen uit zelfstandige arbeid, dan zijn deze voordelen belast in Nederland, tenzij je a. ofwel in India over een vast middelpunt beschikt b. ofwel in India verblijft voor meer dan 183 dagen (per belastingjaar te bepalen). Al met al is dit een dusdanig ingewikkelde materie, dat het verstandig is als je enige professionele hulp inroept. (= geen sollicitatie, ik werk slechts nationaal.) Groeten, Louis
 4. Op dit moment mogen die kilometers nog tegen 19 cent van de winst afgetrokken worden. Er zijn plannen om dit vanaf 2013 te gaan wijzigen. Groet, Louis
 5. Beste Astrid, Het vermelden van de algemene staffel zal niet voldoende zijn, althans zoals ik het begrepen heb van ons gerechtsdeurwaarderskantoor. Zij stellen letterlijk: "In de aanmaning moet het bedrag dat op grond van de nieuwe wetgeving als vergoeding voor incassokosten in rekening zal worden gebracht, door u expliciet worden vermeld. " Groeten, Louis
 6. Beste Anne, De zelfstandigenaftrek wordt per jaar beoordeeld. Als je in 2010 niet voldeed aan de voorwaarden, dan houdt het daarmee op, je kunt het niet "meenemen naar een later jaar". Vanaf 2011 voldoe je blijkbaar wel aan de voorwaarden, dus vanaf dat moment heb je recht op de zelfstandigenaftrek, uiteraard zolang je in latere jaren ook aan de voorwaarden voldoet,per kalenderjaar te beoordelen. Als 2011 het 1e jaar is waarin je recht hebt op de zelfstandigenaftrek, dan komt daar de startersaftrek (gedurende de eerste 3 jaar) nog extra bij. Groeten, Louis
 7. Ik zie dit meer als het probleem van degene die de factuur heeft uitgereikt. Jij krijgt een factuur waarop staat dat de BTW verlegd is, maar er is niet aan alle voorwaarden voldaan. Dus verleg je de BTW niet, je boekt de factuur in zonder Nederlandse of Duitse BTW, het hele bedrag gaat in je kosten. Degene die de foutieve factuur heeft uitgereikt kan een probleem krijgen met de Duitse fiscus. Deze kan de BTW bij hem naheffen. Als je wel de BTW naar jezelf verlegt, dan krijg je het formele probleem waar Peter op doelt: je moet de BTW dan wel afdragen, maar je mag deze niet aftrekken als voorbelasting, omdat de factuur niet aan alle voorwaarden voldoet. Groeten, Louis
 8. Voor de duidelijkheid: de dotatie gaat over de fiscale winst, niet over de commerciële winst die je op je winst- en verliesrekening ziet. Investeringsaftrek bijvoorbeeld vermindert je fiscale winst. Groeten, Louis
 9. Als je inventaris helemaal afgeschreven is, en je hebt verder geen bezittingen op de balans staan (bijvoorbeeld debiteuren, onderhanden werk), dan zal je vermogen op nul komen te staan. Heb je geen bezittingen op je balans staan, maar wel schulden (bijvoorbeeld crediteuren, nog te betalen omzetbelasting), dan zal je vermogen een negatief bedrag zijn. Groeten, Louis
 10. Voor de vof doe je niet apart aangifte voor de inkomstenbelasting, jouw winstaandeel komt in jouw aangifte inkomstenbelasting terecht, net als de winst in je eenmanszaak. De KOR kan inderdaad zowel bij de eenmanszaak als bij de vof worden toegepast. Als je 2 eenmanszaken gehad zou hebben, dan had je deze twee moeten samentellen om te beoordelen of je in aanmerking komt voor de KOR, maar een vof wordt als aparte belastingplichtige voor de omzetbelasting gezien. Groeten, Louis
 11. Beste Yvonne, Je kunt je stakingswinst zonder problemen ook in een direct ingaande lijfrente stoppen. Door de uitkerende verzekeraar zal loonheffing worden ingehouden op de uitkering. Jij moet zowel de bruto uitkering als de ingehouden loonheffing in je aangifte inkomstenbelasting opnemen. Groeten, Louis
 12. Beste Roel, De FNV heeft geen gat in de wet gevonden hoor, de mogelijkheid van het in eigen beheer houden van het spaarloon is altijd in de wet opgenomen geweest, alleen niet erg bekend geworden. Op grond van artikel 15, lid 1 van de Uitvoeringsregeling Werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen (URWW) mag het spaarloon door de werkgever in eigen beheer worden gehouden. Beheer van het spaarloon bij een externe instantie is dus niet noodzakelijk. In het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 23-10-2003 (CPP2003/2058M) staat onder meer: 'Een inhoudingsplichtige (=werkgever) stelt zijn werknemers in de gelegenheid deel te nemen aan een spaarloonregeling. De inhoudingsplichtige (=werkgever) houdt in zijn eigen boekhouding per werknemer bij welke bedragen de werknemers sparen. Jaarlijks verhoogt hij die gespaarde bedragen met een afgesproken rentevergoeding. De werknemers kunnen niet vrij over het door de werkgever beheerde tegoed beschikken. Het van de werknemers ingehouden spaarloon stort de werkgever op zijn eigen betaalrekening bij de bank'. Op de vraag of op deze manier wordt voldaan aan de voorwaarde van artikel 15, eerste lid, van de URWW, luidt het antwoord: 'Ja. Van het per kalenderjaar afzonderlijk administreren is sprake wanneer per werknemer het verloop van het tegoed wordt geadministreerd, op een voor de Belastingdienst controleerbare wijze. Van een bijzondere rekening in de zin van de URWW is sprake wanneer het tegoed op de rekening niet vrij opneembaar is door de werknemer en wanneer op de rekening geen andere bedragen worden geadministreerd dan het spaarloon en de rente daarover'. Groeten, Louis
 13. @Ronaldinho: inderdaad, categorie oeps met een uitroepteken. Nog niet voldoende koffie gehad blijkbaar op dat moment. Bedankt voor de correctie. Advies is gelukkig wel hetzelfde: geen holding tussenschuiven.
 14. Beste Merti, Als er geen sprake is van een aanmerkelijk belang, dan is het tussenschuiven van een holding inderdaad nadelig. Je geeft zelf terecht al aan dat je bij direct aandeelhouderschap het dividend en een eventuele verkoopwinst op de aandelen onbelast zult ontvangen. Als je deelneemt via een holding, dan ontvangt de holding weliswaar alle opbrengsten onbelast (deelnemingsvrijstelling), maar bij het ooit naar privé halen van de opbrenst zou je tegen 25% heffing aanlopen. Groeten, Louis
 15. Beste JB, De 2 ondernemingen worden apart beoordeeld. Opdrachtgevers/klanten van de v.o.f. werken niet als het ware door naar je eenmanszaak, dus m.a.w. de v.o.f. zal je status van ZZP-er niet beïnvloeden. Binnen je activiteiten als ZZP-er zelf zal er sprake moeten zijn van voldoende zelfstandigheid/ondernemerschap, zoals je weet. Groeten, Louis
 16. Maanden niet meer op HL geweest, kijk er weer eens een keertje op en kom meteen een discussie tegen waarin Peter halsstarrig vast houdt aan zijn mening en niet door goede argumenten van zijn standpunt te halen valt. Iets wat ik hem vaker heb zien doen. Er is geen onduidelijkheid: het besluit dat Dennis aanhaalt is een goedkeurend besluit voor de belastingplichtige die niet aan de hand van zijn administratie (km-administratie) kan (of wil) aantonen hoe de verhouding zakelijk-privé van de privé aangehouden auto is. In dat geval mag hij zonder meer (en zonder verdere voorwaarden) 75% van de voorbelasting verrekenen. Als de belastingplichtige meer dan 75% zou willen aftrekken, dan moet hij aantonen dat de verhouding zakelijk-privé meer bedraagt dan 75-25. Dit zal hij dan moeten doen aan de hand van de km-administratie. Groeten, Louis
 17. Die zaken zul je moeten activeren op je balans en daarna moeten afschrijven gedurende de gebruiksperiode. Fiscaal dient de afschrijfperiode trouwens minimaal 5 jaar te zijn. Groeten, Louis
 18. Als je opdrachtgever daar geen problemen mee heeft, dan zou ik in jouw geval gemakshalve een factuur verzenden voor werkzaamheden verricht in januari 2011. Voordeel voor je opdrachtgever is dat het een en ander onder je VAR voor 2011 valt. Nadeel voor je opdrachtgever is het feit dat men de kosten pas in 2011 in de kosten kan meenemen i.p.v. in 2010. Groeten, Louis
 19. Helemaal eens met Peter. Niets m.b.t. de staking meenemen in de BTW van 2010, de staking vindt plaats in 2011 d.m.v. de overdracht van de onderneming. Hierop mag geen BTW in rekening gebracht worden. Groeten, Louis
 20. De arbeidsovereenkomsten gaan automatisch over op de nieuwe eigenaar van de onderneming, hiervoor hoeven geen nieuwe contracten opgesteld te worden, alle verplichtingen gaan tenslotte automatisch over op de nieuwe werkgever. Het kan uiteraard geen kwaad nieuwe arbeidscontracten op te stellen. Hierin mag echter niet in voor de werknemers negatieve zin afgeweken worden van de oorspronkelijke contracten. Ook mag (uiteraard) geen proeftijd opgenomen worden. Groeten, Louis
 21. Beste Fred, De voorraad stel je op 6.000 op de stakingsbalans. Is de waarde zoals je die in de boeken hebt staan lager dan maak je boekwinst, is de waarde in de boeken hoger, dan maak je een boekverlies. Ik zou de factuur gemakshalve op 31 december zetten. Gevolgen voor de BTW heeft dat verder niet. Het nog te ontvangen bedrag komt als vordering op de stakingsbalans. Ik zou de post nog te betalen kosten gewoon op de stakingsbalans laten staan, anders zou dit de stakingswinst verhogen. Als er nog een serieuze kans is dat die kosten betaald moeten gaan worden, dan is dat ook verdedigbaar. De kosten zijn dan dus uiteindelijk daadwerkelijk afgetrokken in deze onderneming. Mochten jullie onverhoopt later nog wat moeten betalen, dan betalen jullie dat uit privé. Hoeven jullie uiteindelijk niets meer te betalen, dan hebben jullie geluk, je hebt de stakingswinst dan wat lager weten te houden. Succes, Louis
 22. Beste Fred, Ik weet niet precies wat je hiermee bedoelt aan te geven, maar voor de zekerheid even een paar opmerkingen. Binnen de WKR gelden een aantal nihilwaarderingen, dus dat zijn zaken die wel vallen binnen de 1,4% vrije ruimte, maar waarvan de waarde op nul gesteld wordt. Faciliteiten die achterblijven op de werkplek vallen onder de nihil-waarderingen. Om als werkplek te kwalificeren gelden 2 voorwaarden, er moet arbeid verricht worden en de arbo moet van toepassing zijn. De werplek thuis (in zijn algemeenheid) is uitgezonderd van deze nihil-waardering. Een uitzondering op deze uitzondering vormt weer het arbomeubilair op de werkplek thuis, deze kosten vallen weer onder de algemene nihil-waardering die voor arboverstrekkingen geldt. Daar valt ook het arbomeubilair van de werkplek van de DGA thuis onder. Dit laatste is nadrukkelijk als zodanig medegedeeld op de intermediairdagen. De kosten van de werplek thuis van de DGA kunnen uiteraard wel belastingvrij vergoed worden binnen de 1,4% vrije ruimte van de WKR, zolang de gebruikelijkheidstoets doorstaan kan worden. Groeten, Louis
 23. Wat je beschrijft is de overdracht van de onderneming. Hiervoor geldt dat je geen BTW in rekening mag brengen. Doe je dat wel, dan mag de koper van de onderneming formeel de BTW niet als voorbelasting in aftrek brengen, omdat de uitgereikte factuur niet goed zou zijn. Als je de onderneming per 01-01-2011 zou overdragen, dan wordt voor de inkomstenbelasting toch aangenomen dat het moment van staken 31 december 2010 is. Dit is al lang geleden uitgemaakt in de rechtspraak. De stakingswinst neem je dus mee in de aangifte inkomstenbelasting van 2010. Per 31-12-2010 moet je de stakingsbalans opstellen. De waarde van de voorraad per die datum ken je, dat is de 6.000 die jullie er voor gaan ontvangen. De goodwill bedraagt bljkbaar 1 euro, dus is verwaarloosbaar. De posten die jullie in 2011 nog ontvangen neem je mee als transitorische posten ("nog te ontvangen of nog te betalen") op je stakingsbalans. De BTW die hier op zit neem je nog mee in de laatste BTW aangifte die je indient, die van het 1e kwartaal van 2011. Je meldt je af voor de BTW per het einde van het eerste kwartaal. Groeten, Louis
 24. Nee, juist omgekeerd. In de oorspronkelijke plannen zou de vrije ruimte 1,5% bedragen, maar dat is al snel verminderd naar 1,4%.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.