• 0

afgebroken klus

Ik heb een ontwikkel klus aangenomen van een middelgrote onderneming. Ik doe het werk fixed price voor € 10k. € 3k is vooruitbetaald. Ik heb inmiddels ca € 5k besteed. De opdrachtgever wenst de klus in te trekken ivm gewijzigde marktomstandigheden. In dit stadium is er nog geen tussenprodukt.

 

Uiteraard wil ik in ieder geval de € 2k die ik al besteed heb terug krijgen. Maar ik denk ook aan een "boete/vergoeding" of iets dergelijks voor een deel van de gederfde inkomsten. Zijn daar regels/gebruiken voor?

 

Ik heb geen afspraken hierover gemaakt en geen algemene voorwaarden, het gaat dus helemaal om standaard BW en wat in de markt gebruikelijk is.

 

Kan iemand me hier in adviseren?

 

mvg Anne

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Ik heb de offerte in overleg met de opdrachtgever opgesteld. Daarbij veel aandacht voor de inhoud en niet voor juridische aspecten.

De te ontwikkelen toepassing zou door opdrachtgever worden gebruikt tbv werk voor een lopende klant en daarna voor andere klanten.

Maar de klant heeft opgezegd en opdrachtgever ziet voorlopig van deze optie af. Heeft daarom geen behoefte meer aan deze ontwikkeling.

Link naar reactie
 • 0

Beste vraagsteller, je bent niet duidelijk genoeg. Er is blijkbaar een getekende offerte? En wat staat daar dan exact in? Of te wel citeer deze: (geanonimiseerd). De tekst - of het ontbreken van bepaalde tekst - is namelijk van belang.

 

Nu kan alleen maar aangegeven worden dat je opdrachtgever wellicht volledig aan de overeenkomst kunt houden tenzij een beroep van je klant op onvoorziene omstandigheden zou slagen. En daarvan is niet snel sprake.

Je zou opdrachtgever dan in gebreke moeten gaan stellen en nakoming vorderen.

 

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 0

Ik heb de offerte in overleg met de opdrachtgever opgesteld. Daarbij veel aandacht voor de inhoud en niet voor juridische aspecten.

De te ontwikkelen toepassing zou door opdrachtgever worden gebruikt tbv werk voor een lopende klant en daarna voor andere klanten.

Maar de klant heeft opgezegd en opdrachtgever ziet voorlopig van deze optie af. Heeft daarom geen behoefte meer aan deze ontwikkeling.

Voor mij zijn die juridische apecten - met betekking tot (overdracht van) eigendomsrechten - primair het allerbelangrijkste.

 

Als er geen of onduideliijke voorwaarden voor deelbetalingen, eigendomsoverdacht of ontbinding van opdracht zijn overeengekomen, kan wel eens geoordeeld worden dat tussentijdse uitgaven voor eigen risico en rekening van de leverende partij komen. Gebruikelijk is ... Nieuwe werkzaamheden pas starten als de volgende deelbetaling is ontvangen.

 

De onduidelijkheid neemt echter toe omdat er tevens sprake is van een optie ... Waarschijnlijk ook zonder gedetailleerde afspraken.

 

Advies: met uw contract of wat daar voor mag gaan, door een jurist met kennis van contractenrecht en intellectueel eigendomsrecht laten beoordelen.

 

Zonder meel kan een bakker geen brood bakken ...

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 

 

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

Te ontwikkelen toepassing... door opdrachtgever te gebruiken voor een klant... en mogelijk breder inzetbaar...

 

... dan heb je het al snel over een app of bv een Facebook add-on. Of een event-formule, dat kan ook. Maakt niet uit.

 

De omschrijving 'inmiddels 5K besteed' suggereert dat de vraagsteller het idee heeft halverwege te zijn. Of zelfs op driekwart, rekening houdende met aanpassingen op suggestie van de afnemer.

 

Voor de formele juridische afwikkeling zijn de formele juridische aspecten van belang, maar de morele dimensie en de karma-kant zijn meer op verhouding en gedrag gebaseerd. De suggestie dat er een boete opgelegd moet worden, klinkt namelijk als een dreigement.

 

Wat is er met de klant van de opdrachtgever gebeurd? Waarom heeft die afgehaakt?

 

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Ik probeer de verschillende vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

 

Ik heb de offerte, geanonimiseerd en ontdaan van aanhef en probleembeschrijving, als bijlage toegevoegd.

 

Ik denk niet dat het zinvol en mogelijk is om van de opdrachtgever te vragen de klus af te laten maken. Daarvoor is nog te veel input van de vertegenwoordiger van de opdrachtgever nodig.

Wat ik me afvraag is vooral of ik naast de uitbetaling van de reeds gewerkte uren (dat is geen probleem) er goed aan doe om ook nog een extra bedrag te vragen.

Dat hangt o.m. af van wat er gebruikelijk is in dergelijke situaties. Ik heb niet de behoefte om de opdrachtgever het vel over de neus te halen, de relatie met hem is/was goed en mogelijk komt er ooit nog eens een opdracht van hem.

 

n.a.v. diverse vragen:

. met "opdrachtgever ziet voorlopig van deze optie af" bedoelde ik dat de opdrachtgever de mogelijkheid om de toepassing daarna voor andere klanten in te zetten inmiddels heeft laten vallen.

. de klant van de opdrachtgever heeft er voor gekozen om het werk dat opdrachtgever deed op een andere manier uit te laten voeren.

. het gaat om de ontwikkeling van een Excel toepassing die door de opdrachtgever t.b.v. een of meer klanten gebruikt kan worden

. ik ben inderdaad ongeveer op de helft van het werk

Offerte_geanonimiseerd_en_ingekort.docx

Link naar reactie
 • 0

Nu er niets specifieks is afgesproken komt het er juridisch gezien volgens mij op neer dat je in alle redelijkheid kijkt in hoeverre je compensatie kan vagen voor de gehele klus, de gewerkte uren (tegen welk uurloon?) of een gedeelte daarvan. Onderstaand zou je een handvat kunnen geven om te bepalen wat volgens jou redelijk is gezien de omstandigheden.

 

Mij lijkt het inderdaad redelijk dat je de gewerkte uren in rekening brengt tegen jouw normale uurloon, er van uitgaand dat dit zowel voor jou als voor de opdrachtgever tot een aanvaardbaar resultaat lijdt. Het zou redelijk kunnen zijn dat je volledige betaling vraagt als het totaal aan uren boven de afgesproken 10.000 euro zou leiden. Uiteraard ben ik (ook) benieuwd hoe de juristen hier naar kijken.

 

 

Artikel 411 Boek 7

 

1. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van loon afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft de opdrachtnemer recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft, en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd.

 

2. In het in lid 1 bedoelde geval heeft de opdrachtnemer slechts recht op het volle loon, indien het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van het volle loon, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is. Op het bedrag van het loon worden de besparingen die voor de opdrachtnemer uit de voortijdige beëindiging voortvloeien, in mindering gebracht.

 

Link naar reactie
 • 0

Als niet-jurist toch een reactie.

 

Deze zinsnede uit het contract,

Wij stellen voor om de voorgestelde verbeteringen in stappen overeenkomstig de prioriteiten te realiseren en uit te voeren in die volgorde. Na het afronden van elke stap kan gekozen worden om wel of niet door te gaan met de volgende stap.

 

Dit zou je toch kunnen interpreteren als zijnde dat de opdrachtgever er nu voor heeft gekozen de volgende stappen niet uit te voeren.

 

Maar ook deze zinsnede.

Opdrachtnemer vraagt hiervoor een bijdrage van € 10.000,- (ex. BTW).

 

Hiervan dient € 3.000 betaald te worden bij acceptatie van deze offerte en € 7.000 direct na de oplevering.

 

Als opdrachtgever ervoor heeft gekozen de volgende stappen niet uit te voeren, wordt het project niet opgeleverd.

 

Ik vind het hele contract best vrijblijvend en er ontbreken m.i. concrete afspraken en wederzijdse rechten en plichten.

 

Link naar reactie
 • 0

Ik zou gewoon in rekening brengen wat redelijk is.

Dat zou m.i. gewerkte tijd zijn plus een 'kill fee' voor tijd die je in het project gestoken hebt die je niet in acquisitie e.d. hebt kunnen steken (bv 50% van het nog openstaande bedrag) en de opdrachtgever de kans geven op die voorwaarden het contract te ontbinden. Als opdrachtgever dat niet wil dan kan je altijd nog een andere aanpak kiezen.

Link naar reactie
 • 0

Wat ik me afvraag is vooral of ik naast de uitbetaling van de reeds gewerkte uren (dat is geen probleem) er goed aan doe om ook nog een extra bedrag te vragen.

. ik ben inderdaad ongeveer op de helft van het werk

 

Neem aan dat "het werk" daarbij de gehele opdracht is?

Hoeveel uur had je nog nodig gehad om alleen stap 1 van de 6 af te ronden?

 

Daar zou je eventueel een vergoeding voor kunnen vragen, als dat de moeite waard is.

Maar het lijkt me niet redelijk om ook voor gemiste inkomsten uit latere fases wat te verlangen, gezien de afspraak dat de opdrachtgever na elke stap kan beslissen niet verder te gaan...

 

Link naar reactie
 • 1

De dramatisch slechte overeenkomst (sorry, maar het is nu eenmaal zo) biedt inderdaad alle ruimte voor opdrachtgever om deze tussentijds te beëindigen zonder ernstige gevolgen voor hem. Meer dan recht op recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon is er dan ook niet (cf. 7:411 BW).

 

Ik adviseer je voor de toekomst om je offertes aan te laten passen door een jurist contractenrecht en te gaan werken met goede algemene voorwaarden, die deze ook kan opstellen/screenen.

 

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 0

Natuurlijk goed bedoeld en ook waar maar zo werkt een forum jammer genoeg niet. Uiteraard is het verstandiger om je contracten door een jurist te laten checken, je boekhouding door een accountant te laten doen, je website door een specialist en je merk te laten bedenken door een merkenstrateeg. ;D

 

cf. 7:411 BW is al eerder genoemd en dat moet voldoende aanknopingspunten geven hoe TS hier een bevredigend eind aan kan breien. Het is mijn ervaring dat het "juridiseren" van een relatie het onderling vertrouwen danig kan aantasten.

 

Mijn advies zou dan ook zijn dat er meer aandacht wordt gegeven aan een offerte in die zin dat het voor beide partijen duidelijk is wat de consequenties zijn als men tussentijds moet of wil stoppen. En als de belangen giga worden is juridiseren niet alleen verstandig maar noodzaak.

 

Link naar reactie
 • 0

Natuurlijk goed bedoeld en ook waar maar zo werkt een forum jammer genoeg niet. Uiteraard is het verstandiger om je contracten door een jurist te laten checken, je boekhouding door een accountant te laten doen, je website door een specialist en je merk te laten bedenken door een merkenstrateeg.

Gebruik van goede offertes/contracten en voorwaarden - en dat kan heel goed in normaal Nederlands en hoeft geen kapitalen te kosten - zorgt er nu juist voor dat je daarna in principe niets hoeft te juridiseren!

Vraagsteller moet nu juist e.e.a. gaan juridiseren als ze er niet uitkomt met de klant.

 

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 0

Een warrig taalgebruik overigens, in die offerte. Waarom alles zo onnodig gecompliceerd verwoorden? Jouw klant zal je die opdracht echt niet eerder verstrekken als je het geheel op een sexy manier probeert te omschrijven. Wees gewoon meteen helder en duidelijk, dan hoefde je deze vraag waarschijnlijk niet eens te stellen op het forum.

 

en dat kan heel goed in normaal Nederlands en hoeft geen kapitalen te kosten

 

Maar zoals aangeven, kan opdrachtgever zelf bepalen of hij stappen voortzet. Dit heeft hij in dit geval niet gedaan. Je kent je eigen offerte toch wel?

 

Link naar reactie
 • 0

Probleem lijkt me de waardering van de bestede tijd. Ik lees in deze ovk niks over een uurtarief, maar TS weet dit kennelijk wel. Snel afronden en laten ontslaan van alle (vervolg)verplichtingen. Ik zie geen basis voor een extra vergoeding boven de 5k of er zou nog zoiets als documentatie rondgemaakt moeten worden waaraan feitelijk uren besteed dienen te worden.

 

In praktische zin kun je ook deelprojecten offreren en factureren en dat idee is hier een beetje verlaten.

 

Groet,

 

Highio

 

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

Jammer dat jullie de tekst niet goed vinden. Voor de opdrachtgever en mij was het helder en duidelijk wat het voorstel behelsde (combinatie van prio 1 en 2) en wat dat zou kosten. Het was een fixed price opdracht zodat het uurtarief niet meer van belang was.

De mogelijk latere stappen waren nu nog helemaal niet aan de orde.

 

Annedien Hoen stelt een 'kill fee' voor. Dat is een term uit de uitgeverswereld. Is dat ongeveer wat ik 'een "boete/vergoeding" of iets dergelijks voor een deel van de gederfde inkomsten' noemde?

Zij koppelt dat aan tijd ik niet in acquisitie e.d. heb kunnen steken en noemt dan bijv. 50% van het nog openstaande bedrag.

 

Begrijp ik BW 7:411 goed als ik uit het 2e lid concludeer dat ik recht heb op het volle loon onder aftrek van de besparingen die voor mij voortvloeien uit de voortijdige beëindiging?

En mag ik dan bijvoorbeeld stellen dat ik 50% bespaar omdat ik die uren niet meer hoef te besteden? Zodat ik 50% van de resterende € 5k nog kan claimen?

 

Link naar reactie
 • 0

Anne, ik vrees dat je met 'de overeenkomst' heel veel opgegeven hebt en alleen nog maar kan hopen op een beetje meer, maar dat (hopen) is met 'loon' geen ondernemerstaal. Wat zou er nog 'open' staan of verschuldigd zijn op basis van 'de 'overeenkomst? En wat is daarvoor gepresteerd?

 

En kennelijk begreep en begrijp je dat niet goed. Daarom is het advies van een jurist vooraf raadplegen werkelijk het beste.

 

Groet,

 

Highio

 

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  5 leden, 240 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.