Jump to content

Jantax

Legend
 • Content Count

  434
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Everything posted by Jantax

 1. Odeon, Helaas is de betreffende Hofuitspraak (nog) niet gepubliceerd, dus over deze uitspraak valt weinig met 100% zekerheid te zeggen. Maar uit het arrest begrijp ik dat de inspecteur primair ging voor ROW en dat het hof hem hierin is gevolgd. Dus de vraag of het ook loon uit dienstbetrekking had kunnen zijn, is volgens mij helemaal niet meer aan de orde gekomen voor het Hof (en ook niet voor de rechtbank). Vervolgens is alleen belanghebbende in cassatie gegaan tegen de Hofuitspraak (was ook logisch want het Hof gaf de inspecteur aan alle kanten gelijk). En de Hoge Raad kon vervolgens niet oordelen over punten die niet eerder onderwerp van het geschil waren, dus ook niet over de vraag of er ook sprake had kunnen zijn van loon. De enige zekerheid die DGA's nu dus hebben, is dat het voordeel niet moet worden aangemerkt als ROW en dat het als onbelast aanmerken van het voordeel een pleitbaar standpunt is. Maar dat betekent nog niet dat DGA's nu niet bang meer hoeven te zijn voor discussies met de fiscus en voor rechterlijke uitspraken die het voordeel als loon of als uitdeling aanmerken. Een goede belastingadviseur geeft deze beprekingen/onzekerheden aan als hij zijn klanten over een dergelijke opzet informeert. En het DGA-loon verlagen zodra een inspecteur meent dat er sprake is van verkapt loon, kan uiteraard, maar zonder glijclausule niet zomaar met terugwerkende kracht.
 2. Ronaldinho, vraag de NL-spaarders van de Icesave bank eens of zij net als jij vinden dat je geen risico's neemt door geld op één internetspaarrekening te zetten. ;)
 3. Ronaldinho, ik ben het helemaal met je eens dat de inspecteur niet op de stoel van de ondernemer (in casu: de BV) mag gaan zitten en ook dat het vreemd is dat de inspecteur is gegaan voor het standpunt "meer dan normaal vermogensbeheer". Want mijns inziens is de situatie zeer vergelijkbaar met andere situaties waarin werknemers met korting (lees: tegen voorwaarden die men tegenover derden nooit zou hanteren) zaken kunnen doen met hun werkgever. Ik zou als inspecteur dus primair voor dat standpunt zijn gegaan. Dat zal een volgende keer ook wel gebeuren, gezien het feit dat de Hoge Raad in 3.3.2. met zoveel woorden heeft gezegd, dat: "Aangezien het Hof heeft geoordeeld dat geen sprake is van loon uit dienstbetrekking en dit oordeel in cassatie niet in geschil is,..." Want dat lijkt me een duidelijke hint aan de inspecteur. Bij dat standpunt gaat de inspecteur bovendien niet op de stoel van de ondernemer zitten, want het gaat dan alleen nog maar om de vraag of de DGA een voordeel heeft behaald dat hij niet zou hebben kunnen behalen als hij geen werknemer van de BV was geweest. Ik vindt HeraFins stelling - zoals ik hem interpreteer - ook een goeie: is het wel verantwoord dat een BV 970k in rekening courant uitleent aan slechts 1 natuurlijke persoon? Ter vergelijking: de rechter vond onlangs dat Staalbankiers niet aan zijn zorgplicht voldeed door de 600k pensioenvermogen van een DGA te beleggen in slechts 1 LehmanBrothersnote, ook al zei die bank dat de gelden binnen die note waren gespreid over diverse producten (obligaties, aandelen e.d.). Het feit dat het geld slechts via 1 partij was belegd vond de rechter al dermate onverantwoord, dat Staalbankiers de geleden schade moest vergoeden.
 4. Joost, het gaat juist om een krediet in rekening courant (zie onderstaande quote uit het arrest), want anders zou een rente van 2,5% al helemaal idioot laag zijn. "3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. 3.1.1. Belanghebbende is directeur en enig aandeelhouder van Pelsdierfokkerij B B.V. (hierna: de vennootschap). De vennootschap beschikte in het jaar 2003 over een aanzienlijk saldo aan liquide middelen. Belanghebbende heeft een overeenkomst van rekening-courant gesloten met de vennootschap. Op basis van deze overeenkomst kon belanghebbende geld van de vennootschap lenen tegen een rentevergoeding die was gebaseerd op de hoogste van de rentes die de vennootschap van de Rabobank zou kunnen verkrijgen op maanddeposito's of op een zakelijke rendementsrekening. In het jaar 2003 beliep voornoemde rente ongeveer 2,5 percent op jaarbasis. Niet in geschil is dat deze rentevergoeding als zakelijk kan worden aangemerkt. " Als je belegt in effecten, introduceer je inderdaad kans op koersverlies. Maar wat zou jij doen als je 970k overtollige liquide middelen had, allemaal op een bankrekening zetten tegen 2,5% rente of ook een deel beleggen in hoger renderende obligaties e.d. met een iets hoger risico? Odeon, de rechter heeft inderdaad het laatste woord, maar in de betreffende casus zijn niet alle aspecten van de opzet al behandeld, simpelweg omdat de inspecteur niet van alle punten een geschilpunt heeft gemaakt. Het arrest geeft duidelijk aan waar de inspecteur steken heeft laten vallen. Dat zal een volgende inspecteur wellicht niet meer overkomen. Tegelijkertijd denken veel DGA's nu dat de opzet geen problemen meer oplevert omdat de Hoge Raad deze "heeft goedgekeurd". Dus waarschijnlijk zal deze opzet nu veel meer worden toegepast. Maar de fiscus heeft de taak om belastinglekken te dichten en heeft er dus alle belang bij om e.e.a. nogmaals tot aan de Hoge Raad uit te vechten (met de stelling dat het verkapt loon of dividend [uitdeling] is). Ik durf er dan ook wel wat om te verwedden dat er heel snel meer jurisprudentie hierover verschijnt. We zien dus vanzelf wel wie er gelijk krijgt.
 5. Ik had dit ook al gelezen voordat ik mijn bijdrage plaatste. Als ik inspecteur was geweest had ik hier wél een geschilpunt van gemaakt. Want dat de BV bij een solide bank geen hogere rente kon bedingen op maanddeposito's, betekent nog niet dat eenzelfde rente op een torenhoog rekeningcourantkrediet aan haar DGA zakelijk is. Of denk jij dat de BV de hiervoor door mij voorgestelde strikvraag met een volmondig "JA" had beantwoord? Als jij dat soort BV's als klant hebt, stuur ze dan a.u.b. door naar mij, dan leen ik van hen alle overtollige liquide middelen die ze hebben tegen 3% i.p.v. de 2,5% die ze aan hun eigen DGA vragen en zet ik de gelden uit op eigen internetspaarrekeningen tegen een net iets hogere rente. Alle rentes die je bij willekeurige kunt krijgen zijn een weerslag van het risico dat je als geldvertrekker loopt. Als je als BV genoegen neemt met 2,5% van je DGA terwijl je door een spreiding van die 970k over diverse beleggingen een veel hoger gemiddeld rendement had kunnen genereren, dan ben je als BV mijns inziens niet slim bezig en laat je je bewust een voordeel ontgaan ten gunste van je DGA. Zeker als je als BV niet bereid bent om eenzelfde bedrag tegen een hogere rente en verder onder dezelfde voorwaarden te lenen aan een willekeurige andere even kredietwaardige natuurlijke persoon.
 6. Joost en Odeon, het "probleem" zit hem wat mij betreft in de rente die de DGA betaalt aan zijn BV. Als ik bestuurder van een BV was, dan zou ik liever € 970.000 in rekening courant aan een bank lenen tegen 2,5% dan aan een individu. Dat de DGA dit bedrag toch tegen deze rente kon lenen, heeft mijns inziens dus alles te maken met zijn positie als DGA van de betreffende BV. Dus kun je ook stellen dat het door de DGA behaalde voordeel veroorzaakt wordt door de lage inkooprente en dat die direct verband houdt met diens dienstbetrekking of met diens aandeelhouderspositie. Dus kan je stellen dat er sprake is van loon (= box 1-inkomen = max. 52% IB), of van een verkapte uitdeling (= ab-dividend = box 2-inkomen = 25% IB). Dus ja, gezien het arrest heb je een pleitbaar standpunt, maar of dat voldoende is om aan het langste eind te trekken, blijft de vraag. Als het belang groot genoeg is om er zonodig over te procederen, huldig ik het spreekwoord: "bij twijfel wél inhalen", dus gewoon uitproberen. En als je met beleggingen in privé een superrendement behaalt dat ver uitsteekt boven de rente die je aan je BV betaalt, gefeliciteerd! Alleen is het verschil tussen een rente die niet meer dan 30% afwijkt van een zakelijke rekeningcourantrente tussen een BV en een kredietwaardige natuurlijk persoon, belast in box 1 of 2. De beste vraag die de inspecteur de BV in kwestie dan ook kan stellen, is of de BV er op voorhand mee akkoord gaat dat zij die € 970.000 terughaalt bij haar DGA als zij dit bedrag tegen 3% aan een door de inspecteur geselecteerde kredietwaardige natuurlijk persoon (lees: de inspecteur zelf) kan uitlenen die het geld ook op solide internetspaarrekeningen zet. Een zakelijk handelende BV zou deze vraag immers met ja beantwoorden, want op die manier kan de BV onder dezelfde voorwaarden 0,5% extra rente vangen. Dat haar DGA voortaan een voordeel misloopt, zou de BV dus niet moeten boeien. Weigert de BV dit aanbod, dan stelt zij zich in feite op het standpunt dat 3% meer dan 30% afwijkt van een zakelijke rente, dus zou een zakelijke rente volgens haar meer dan 4,2% moeten bedragen. Om ondanks dat dan wel te lenen aan je DGA tegen 2,5%, is dan óf niet zakelijk, dus een verkapte uitdeling, óf het is wel zakelijk, maar heeft het alles te maken met diens positie als werknemer van de BV. In dat geval is het voordeel in beginsel belast als loon, zoals ook het geval is met het voordeel dat behaald wordt door personeel van winkels die met korting spullen uit de eigen winkels kunnen kopen.
 7. Ik adviseer TS om eerst een zakenpartnertest te doen voordat hij een VOF of maatschap met zijn vriend aangaat. Voorlopig staat er behalve TS zijn ZZP-inschrijving nog niets op papier en gaat het om 1 project, dus voorlopig kunnen TS en zijn vriend nog alle kanten op. Dat zijn vriend kennelijk een aantal beperkingen heeft, hoeft helemaal geen probleem te zijn voor een nauwe samenwerking. Een goede verkoper is immers meestal geen goede techneut en een goede techneut meestal geen goede verkoper, dus ze hebben elkaar keihard nodig. Maar dat de vriend in 4 maanden tijd al 4 keer meer dan een week afwezig is geweest wegens mentale problemen is een teken aan de wand: de vriend is er absoluut niet klaar voor om een VOF met TS aan te gaan! Waar dit precies aan ligt, komt tijdens die zakenpartnertest misschien wel naar boven. Ik wed dat het ook te maken heeft met het gevoel door TS niet helemaal voor vol te worden aangezien, want in verkoper-techneut-relaties schijnt dat vrij vaak de oorzaak van onderlinge strubbelingen te zijn. In dat geval valt er ook te denken aan het zoeken van een 3e partner die een gemiddelde verkoper en gemiddelde techneut is, maar een uitstekende bruggenbouwer en manager. Maar of dit voldoende is om de vriend er in korte tijd mentaal weer helemaal bovenop te helpen, blijft de vraag. Bij ernstige twijfel lijkt me het voor beiden beter om het voorlopig te laten bij de uitvoering van het bestaande project.
 8. Joost, bedankt voor de link naar dit interessante arrest. Wat men echter niet moet vergeten, is dat de Hoge Raad in dit geval niet anders kon dan besluiten dat het voordeel niet tot box 1 behoort. Het Hof had immers geoordeeld dat het voordeel niet tot het loon behoorde en dat oordeel was in cassatie niet meer in geschil. Het blijft dus de vraag hoe de Hoge Raad had geoordeeld als dit punt in cassatie wel in geschil was geweest. Uitgaand van de definitie van loon (art. 10 lid 1 Wet LB): "al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten, daaronder begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking", zou ik het als inspecteur absoluut nogmaals t/m de Hoge Raad uitvechten. Vooral ook omdat je nooit met droge ogen kunt volhouden dat bezien vanuit de BV haar DGA (een sterfelijk individu) gelijkwaardig is aan een bank en het dus zakelijk is om t.a.v. beide partijen uit te gaan van eenzelfde rente.
 9. TS, wanneer verblijd je HL met je onderzoeksresultaten?
 10. Geweldig filmpje Danny! Ik zou hem gewoon nóg een keer kijken. :) Zo te lezen kan je overigens wel een personal assistent gebruiken. En misschien ook wel een training: het delegeren van werk. Want waarom kunnen die gasten die die gele briefjes op je scherm plakken de boel zelf niet oplossen?
 11. Joost, wat jouw vraag aan mij betreft, ik baseer me op de opzet die TS schetst:
 12. Ik vraag me af of TS zich realiseert dat de inbreng van zijn aandelen in de holding in de CV een sfeerovergang betekent (van box 2 naar box 1) en dat hij dus zal moeten afrekenen over de meerwaarde. Temeer omdat de investeerder 50% van de aandelen in de holding krijgt. Of zie ik iets over het hoofd? Uitgaande van de door TS geschetste beginsituatie: een holding met daaronder werk-bv"s, lijkt het mij handiger dat de holding haar aandelen in de werk-bv's inbrengt in een CV. En is een stichting administratiekantoor geen goede manier om het gewenste eindresultaat te realiseren?
 13. Leuk om te lezen dat de pensioendeskundigen/-adviseurs er anders over denken dan vele anderen. Ik ben het (wederom) geheel eens met Odeon: pensioen wordt door de adviseurs hier wel erg traditioneel benaderd. Daar is op zich niets mis mee en de meeste mensen zullen zich waarschijnlijk wel kunnen vinden in de door hen geadviseerde wegen. Maar er zijn zoveel andere mogelijkheden: gewoon doorwerken, genoegen nemen met minder, emigreren naar een land waar alles simpeler en (dus) goedkoper is, al of niet in een commune in je eigen natje en droogje e.d. voorzien, of zoals in Rusland nu nog steeds erg populair schijnt te zijn: leef je uit en rook en zuip zoveel als je wilt//nu kunt betalen/maken tegenover de mensen in je omgeving en sterf ruim vóór je 65e. En wees nu eens eerlijk: wat spreekt meer tot jouw verbeelding: werken, sparen en overleggen met adviseurs tot je een ons weegt en dankzij een schraal dieet en een leven zonder noemenswaardige uitspattingen langdurig "genieten" van je pensioen, of het er nu ook al volop van nemen en het risico lopen dat het leven (hoe kort ook) tot de laatste minuut spannend blijft?
 14. Wauw! Dat toestel op de homepage ziet er wel heel cool uit! Heel veel succes met de realisatie ervan! Ik blijf e.e.a. met grote belangstelling volgen!
 15. Check - indien mogelijk - eerst hoe je niet-betalende klant er financieel voor staat, voordat je conservatoir beslag laat leggen. Is het ál één grote schuldenberg, dan heeft conservatoir beslag geen zin, want door faillissement vervalt het beslag en gaan preferente crediteuren en de curator er alsnog met de buit van door. Dat is tenminste mijn ervaring.
 16. "Emile heeft momenteel veertig studenten in dienst. Zijn organisatie groeit snel. Door mond op mond reclame melden zich steeds nieuwe cliënten, en is er zelfs een wachtlijst ontstaan van studenten die voor Emile.nu willen werken." Ja dat heb je nu eenmaal met mond op mond reclame. Daar kan geen mond tot mond reclame tegenop. ;) Ik vraag me wel af waarom succesvolle organisaties in dit soort sectoren vaak voornamelijk draaien op studenten. Is het omdat zij goedkoop zijn, omdat zij gemotiveerder zijn, omdat zij geen inkomensalternatieven hebben als bijstand? Hoe dan ook, petje af voor Emile al die studenten die bereid zijn om dit kennelijke gat in de markt te vullen!
 17. Okay, dan hoef je je daar dus niet druk over te maken. Dan is het alleen nog de vraag of je opdrachtgever jouw conculega's ook weet te vinden, hoeveel ruimte zij nog hebben en hoeveel je maximaal kunt vragen voor jouw soort werk. Overigens, kunnen jullie als AV specialisten (ik neem aan dat het om dit soort werk gaat) de handen niet ineen slaan? Dan kun je gezamenlijk een maximale prijs bedingen. Het zal wel niet mogen volgens de EU (kartelvorming), maar elke groep met een bepaalde machtspositie probeert hier maximaal van te profiteren, dus waarom jullie ook niet?
 18. Roel, ZZP'ers hoeven van mij niet te concurreren met uitzendbureaus, maar daar doen ze zichzelf geen plezier mee. Een opdrachtgever kijkt gewoon bij wie hij het beste kan inkopen. Ik neem aan dat jij dat ook doet als je wat koopt. Koop jij je boodschappen bijvoorbeeld bij die kleine zelfstandige kruidenier en groenteboer, of koop je bij die beursgenoteerde supermarkt? Wat ik maar wil zeggen, is dat áls de opdrachtgever van TS ook bij uitzendbureaus kan inkopen, uitzendbureaus per definitie concurrenten van TS zijn. Hanteert TS dan een veel hogere maandprijs dan een uitzendbureau, dan kan hij praten als Brugman, maar weinig kans dat hij de opdracht dan krijgt.
 19. AV specialist, voordat je je opdrachtgever gaat verblijden met een offerte waar hij een hartverzakking of de slappe lach van krijgt, check dan eerst eens of hij zo iemand als jij ook via een uitzendbureau kan inhuren hoeveel hij dan moet betalen. Want uitgaan van een uurtarief dat je hanteert voor losse kleine opdrachten is domweg niet reeel als het gaat om werk gedurende 1 of meer hele maanden en waarvoor jouw opdrachtgever de acquisitie doet en hoofdverantwoordelijk is.
 20. Starterscoach, ik snap niet wat je met jouw voorbeeld probeert duidelijk te maken. Want Henk geeft vast aan veel mensen gitaarles en is dus geen quasi ondernemer. Bovendien verdient hij daarmee zo te zien nog een heel aardig inkomen, dus ik zie hem niet als fiscaal-infuus-krabbelaar. Sterker nog: als Henk de smaak goed te pakken heeft gekregen, zijn muziekles instituut gaat uitbreiden en een werknemer aanneemt, gun ik hem van harte een korting op zijn eigen IB.
 21. Siemi, even terug naar jouw oorspronkelijke vraag: heb je mijn visie al telefonisch bij de fiscus gecontroleerd (een werknemer die alle kosten vergoed krijgt van zijn werkgever, krijgt bijtelling privé-gebruik auto)? En wat vinden jullie, Joost, Ronaldinho, Odeon, Roel, HeRaFin en Sander en alle anderen die ik enigszins thuis acht in deze materie, van mijn stelling? Als we het eens zijn kan TS zijn briefje aan de fiscus met bijbehorende wachttijd achterwege laten.
 22. Allen dank voor jullie reacties. @odeon, dat wat je zegt te proeven: dat ik ZZP'ers een ongewenst randverschijnsel zou vinden, klopt niet. Ik ben nota bene zelf ZZP'er! Bovendien gun ik elke ZZP'er zijn eigen ambitieniveau en manier van werken en nog meer dat hij probeert te profiteren van zoveel mogelijk fiscale voordelen. Sterker nog: daar help ik hem/haar graag bij! Dus Twabla van mijn kant is er van agressie tegen ZZP'ers geen enkele sprake. Ik vind het alleen nogal overdreven om elke ZZP'er dezelfde faciliteiten te geven, ongeacht de verschillende ondernemersrisico's die men loopt en vind het ronduit idioot om een systeem te hanteren dat marginale ondernemers op kosten van de gemeenschap zodanig bevoordeelt, dat die niet gestimuleerd worden om prestaties te verrichten van meer dan een marginale betekenis. Vergelijk je dat met kleine ondernemers die willen groeien en daarmee voor extra werkgelegenheid en welvaart voor ons allen zorgen, dan concludeer ik dat die er wel erg bekaaid van af komen. De uitspraak: "Ik wens je veel personeel!" is er in NL niet voor niets en die is niet voor niets cynisch bedoeld. Vandaar mijn idee om de boel wat meer in evenwicht te brengen. Mijns inziens niet alleen een fair idee richting alle ondernemers ("loon" naar werken), maar ook een prima manier om groei te bevorderen binnen dat deel van het MKB dat hiervoor zijn nek relatief het meest moet uitsteken.
 23. Da's ook mijn idee: 1 zaaltje met feestje en 1 zaal waarin HL-ers hun eigen drank en rookwaren, dansschoenen, -kleding kunnen aanprijzen, alsmede hun cursussen zuip je slank, stoppen met roken en/of drinken, hoelahoepdansen voor gevorderden en niet te vergeten de cursus hoe start ik een drank-, rook-, of dansartikelenwebshop? Dan geef ik een lezing over hoe je dat allemaal fiscaal zo voordelig mogelijk kunt doen ;D
 24. Tijdens het douchen vanochtend kwam bij mij het volgende idee op: Geef elke ZZP'er die iemand voor tenminste 1 jaar in dienst neemt een korting op zijn eigen inkomstenbelasting ter grootte van 19% van het salaris van de werknemer, zij het met een maximum van € 6.365 (19% over IB-schijf 1). De kosten van deze maatregel worden mede gefinancierd door de zelfstandigenaftrek (ZA) te versoberen en mede-afhankelijk te maken van het aantal opdrachtgevers dat iemand heeft (bij 3 grote, of 1 hele grote en bijvoorbeeld 10 hele kleintjes een ZA van maar € 2.000). Ik zie de volgende voordelen: 1. Er komen meer werklozen aan het werk, dus hoeven er minder uitkeringen te worden betaald. 2. ZZP'ers met groeiambities worden beloond voor hun inspanningen om deze te realiseren m.b.v. personeel. 3. Het gaat om een korting op de door de ZZp'er verschuldigde inkomstenbelasting, dus als het inkomen van de ZZP'er door het aannemen van personeel erg laag wordt of zelfs negatief, kost het de NL-schatkist vrijwel geen geld. 4. Quasi ondernemers, dus de verkapte werknemers die jaar in jaar uit langdurig voor maar een paar grote opdrachtgevers werken, profiteren niet meer bovenmatig veel van faciliteiten die bedoeld zijn voor échte ondernemers. 5. ZZP'ers die meer bezig zijn met het binnenharken van zoveel mogelijk ondernemersvoordeeltjes, dan met ondernemen en dus zeer weinig verdienen, worden gestimuleerd om weer werknemer te worden, bijvoorbeeld bij ZZP'ers die willen groeien via personeel. 6. Een hoogwaardiger kleinbedrijf, dat minder bestaat uit quasiondernemers en fiscaal-infuus-krabbelaars. Goed plan? Oh ja, het voordeel gaat gelden voor alle bedrijven met vestigingen en werknemers in NL. Dus elk bedrijf met tenminste 2 werkenden in NL, waarvan tenminste 1 werknemer met een contract van tenminste 1 jaar, daarvan geniet 1 eigenaar voortaan een IB-voordeel van maximaal € 6.365.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept